Time-In

Bestel hier het boek!


Vanuit onze ervaringen met scholen wordt het thema zorgbeleid bij leerkrachten vaak geassocieerd met schoolse aspecten (cf. vakdidactiek). Binnen Time-In wordt dit echter eerder gekaderd als aspecten die te maken hebben met leerbeleid.

Wanneer het over zorgbeleid spreken bedoelen we de implementatie van processen en methodieken die te maken hebben met de sociaal-emotionele ontwikkeling van (kwetsbare) kinderen en jongeren. Bovendien is proactief en preventief werken essentieel om een positief en verbindend schoolklimaat te realiseren. Dit is waar Time-In voor staat.

Verder wordt ook in de literatuur aangetoond dat het uitblijven van het doelgericht inzetten op zorgbeleid de attitudes en de professionalisering van leerkrachten sterk beïnvloedt. Leerkrachten geven vaak aan dat ze zich niet competent genoeg voelen om in de school aan de slag te gaan met kwetsbare doelgroepen zoals kinderen en jongeren met gedrags - en emotionele problemen. 
Hier verder werk van maken, onder andere met Time-In, is een absolute prioriteit om inclusie verder en duurzaam te realiseren.

Cassady, J. M. (2011). Teachers' Attitudes Toward the Inclusion of Students with Autism and Emotional Behavioral Disorder, Electronic Journal for Inclusive Education, 2 (7).

'Wij Zijn Gedrag' is een visie op zorg in het onderwijs. Een visie die staat voor het idee dat als we positief gedrag en uiteindelijk ook betere leerprestaties en inclusief onderwijs willen realiseren op school, we hier in eerste instantie samen verantwoordelijk voor zijn. Samenwerken en openstaan voor elkaars perspectieven staan dan ook centraal in dit verhaal.

Wanneer we dit wij – verhaal bijvoorbeeld toepassen op het thema probleemgedrag, dan volstaat het niet om in het hier en het nu enkel de leerling(en) in kwestie te viseren en ons af te vragen: "wat scheelt er en hoe kan dit brandje geblust worden"? Dit kadert traditioneel in wat we het stoornis – en zondebokdenken noemen en leidt enkel tot meer problemen zoals conflicten, afwezigheden, schooluitval, burn-out, enzovoort. We staan veel sterker wanneer scholen, ouders en kinderen in de eerste plaats vanuit een positief, proactief en duurzaam verhaal vertrekken. Zo houden we leerlingen in de klas en kan probleemgedrag uiteindelijk ook het best voorkomen worden op de langere termijn. 

'Wij Zijn Gedrag' realiseren we met 'Time-In', een schoolbreed zorgbeleid dat positief gedrag en het sociaal-emotioneel welzijn wil promoten van kinderen en jongeren met gedrags - en/of emotionele problemen. Het protocol is in eerste instantie ontstaan vanuit de praktijk en spitst zich toe op het buitengewoon én gewoon basis - en secundair onderwijs. Ondertussen werd er ook een literatuur - en een effectiviteitsstudie aan gekoppeld in samenwerking met de Universiteit Gent. 

Time-In bestaat uit drie sporen. Spoor A is het proactieve spoor op schoolniveau, waarbij de school zich optimaal voorbereidt om aan de slag te gaan met kwetsbare leerlingen met gedrags - en/of emotionele problemen. Het ontwikkelen van een zorgvisie op een handelingsgerichte manier (van schoolfoto naar actie) maakt hier deel van uit en gebeurt bij voorkeur samen met de leerlingen en de ouders. Aan de visie wordt vervolgens een actieplan gekoppeld. Spoor B betreft zowel proactieve, preventieve en curatieve acties op klasniveau, waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten aan de hand van concrete methodieken op maat begeleid en getraind worden inzake het thema sociaal-emotionele ontwikkeling. Spoor C tenslotte betreft het trainen van noodzakelijke attitudes bij het schoolteam om de dagelijkse praktijk van Spoor B in goede banen te leiden: hoe bouw ik een positieve relatie op met mijn leerling, hoe sleutel ik aan mijn leerkrachtstijl en hoe kunnen we als team efficiënter samenwerken? Dit met het oog op het verder bouwen aan een positieve schoolcultuur.

Laten we samen werken aan meer positief gedrag in het onderwijs!

Zie de pagina’s aanbod en contact indien u interesse heeft in een concrete samenwerking met Time-In.

® © 2016