Takmer každý vie, že pohľad na lúku
plnú kvetov, na krásnu kyticu, ba i
jeden kvet má harmonizujúci úči-
nok na dušu človeka. Ale málokto
vie, že existujú esencie, pomocou ktorých
možno túto harmonizujúcu energiu skon-
centrovanú vo fľaštičke vo forme kvapiek
užívať. Pacienti uvádzajú, že vďaka nim sa
cítia ako vyslobodení z pút a prežívajú úpl-
ne nové pocity. Svoje problémy vidia v inom
svetle, objavujú ďalšie možnosti, ich riešenia
a nové životné príležitosti. Veď pravou pod-
statou človeka je všetko pozitívne, usilujeme
sa dosiahnuť pokoj, vyrovnanosť, veselosť.
Všetko negatívne - depresia, úzkosť, hnev
- je preňho neprirodzené. Preto, keď opäť
nadobudneme harmonický stav, nestaneme
sa inými, budeme iba sami sebou.
Pomocou systému tridsiatich ôsmich
Bachových kvetov, ktoré sa využívajú v kve-
tovej terapii, možno zvládnuť všetky základ-
né negatívne emócie. Bachove esencie majú
dať ten správny impulz, silu a duševnú očis-
tu, poskytujú možnosť sebapoznávania a
upevňovania osobnosti. Esencie môžu slúžiť
aj ako prevencia proti ochoreniam organiz-
mu. Fyzické zdravie je totiž zrkadlom nášho
mentálneho a emocionálneho zdravia. Dnes
už dokonca aj štatistiky uvádzajú, že 75 %
ochorení má psychosomatický pôvod.

„Zdravie závisí od toho, či sme
v harmónii s našou dušou.
Disharmónia duše je príčinou
ochorenia tela."


Naše poslanie na Zemi

Vo svojej knihe Osloboď sa sám Dr.
Bach rozpracoval svoju životnú filozofiu.
Rozlišuje dušu, osobnosť a telo. Vraví, že
v duši je zaznamenané naše božské posla-
nia na tejto zemi. Keď konáme v súlade
s ním, sme zdraví a v harmónii, pretože
úloha našej duše je viesť a sprevádzať nás
životom. Naša duša hovorí k nám cez náš
vnútorný hlas, cez našu intuíciu. Preto je
veľmi dôležité, aby sme sa naučili počú-
vať tento hlas a mali spojenie so svojou
dušou. Dr. Bach ju tiež volá „vyššie JA".
Potrebujeme sa zbaviť negatívnych a zby-
točných myšlienok, ktoré prichádzajú
k nám z nášho nižšieho ja alebo od dru-
hých ľudí. Naša osobnosť má pozitívne
a negatívne stránky. Negatívne sú tie, ktoré
nie sú v súlade s našou dušou, a teda ani
s naším božským poslaním. Napríklad
moja duša túži po pokoji, láske, šťastí, ale
moja osobnosť baží po úcte, sláve, penia-
zoch. Výsledok iste mnohí poznáte: sme
stresovaní, nešťastní, nemáme pokoj ani
radosť zo života. Naša duša a osobnosť sú
v disharmónii. Keď to trvá dlhšie, výsled-
kom môže byť psychosomatické ochore-
nie, neuróza alebo v konečnom dôsledku
fyzické ochorenie.


Kto má záujem o Bachovu kvetovú te-
rapiu, mal by si dať aspoň prvé dávky
predpísať odborníkom. Pri analýze vlast-
ného duševného stavu možno totiž ľahko
prehliadnuť slabé miesta. Dr. Bach opísal
tridsaťosem kvetov s presným uvedením
účinkov, čím sa jeho originálny systém stal
dostupný mnohým ľuďom. Pripravil trid-
saťosem špeciálnych esencií na liečbu bež-
ných ľudských charakterových slabostí, nie
duševných chorôb.

Kto bol Dr. Edward Bach?

Doktor Edward Bach (1886 - 1936) bol
známy anglický homeopat a bakteriológ.
Počas svojej lukratívnej praxe v homeopa-
tickej nemocnici v Londýne dospel k pre-
svedčeniu, že iba liečenie fyzických chorôb
nestačí. Telo je zrkadlom, ktoré odráža stav
mysle. Ochorenie je zhmotnením dušev-
ného stavu. Liečenie chorôb tela považoval
len za liečenie následkov toho, čo sa v mi-
nulosti stalo na vyšších úrovniach. Vo svo-
jej praxi sa teda stotožňuje s názormi a uče-
ním Hippokrata a Samuela Hahnemanna -
zakladateľa homeopatie. Zastáva totiž rov-
naký názor: Neliečte chorobu, ale chorého.

Dr. Bach sa celý život venoval hľadaniu
takých prostriedkov, ktoré by pomohli tr-
piacim prekonať skľučujúce myšlienky. Bol
presvedčený, že sa musia vyskytovať medzi
rastlinami, kríkmi a stromami v prírode.
Zanechal svoju lukratívnu prax v Londýne
a odišiel do hôr pri Mount Vernone
v grófstve Oxfordshire. Tam rozpracoval
novú liečebnú metódu na sedem základ-
ných negatívnych stavov mysle:
  1. strach,

  2. neistota,

  3. osamelosť,

  4. nedostatok záujmu o druhých,

  5. skľúčenosť a beznádej,

  6. prehnaná starostlivosť o druhých,

  7. ľahké podliehanie cudzím
    názorom a vplyvom.

Dr. Bach bol sám vážne chorý. Operovali
ho a dali mu tri mesiace života. On však
odchádza do hôr, medituje a objavuje novú
liečebnú metódu. Zil ešte ďalších dvad-
sať rokov, napísal niekolko krásnych kníh
a vyliečil mnoho ľudí.

Kto, kedy a ako môže užívať Bachove
esencie?

Bachove esencie môžu užívať všetci bez
ohľadu na vek, dokonca aj dojčatá a ťarcha-
vé ženy. Nemajú totiž nijaké vedľajšie účin-
ky. Sú dobrým doplnkom homeopatickej
liečby, možno ich užívať aj v kombinácii
s alopatickými (klasickými) liekmi alebo
samostatne. Mimoriadne úspešne pôsobia
pri liečbe psychosomatických ochorení a
poruchách spánku.

Pri akútnej duševnej záťaži

... ako je návšteva zubára, skúšky, strach
z lietadla, nepríjemné správy, úrazy a po-
dobne, pomôže nadobudnúť emocionálnu
rovnováhu tzv. záchranný liek - Rescue
Remedy. Liek je namiešaný ešte podľa re-
ceptúry Dr. Bacha. Obsahuje zmes piatich
esencií. Nemal by vraj chýbať v nijakej le-
kárničke. Esenciu možno užívať po kvap-
kách alebo aj zvonka na zle sa hojace rany,
popáleniny, ranky a vyrážky, a to rozrie-
denú vo forme obkladov alebo ako masť.
V prípade straty vedomia pomôže nakvap-
kať trochu esencie na pery.Bachova terapia pri liečbe zvierat

Len málo ľudí pochybuje o tom, že aj
zvieratá majú svoju individuálnu osobnosť
a temperament. Žiadne dve zvieratá nie
sú úplne rovnaké, tak ako ani žiadni dvaja
ľudia nie sú rovnakí vo svojom správaní.
Vzhľadom na to reagujú aj individuálne na
neobvyklé situácie a stres. Mnoho osob-
nostných rysov je určených aj geneticky.
Zvieratám sú pripisované dokonca aj ľud-
ské vlastnosti. Napríklad pri výcviku psov
to môže byť nezáujem učiť sa niečo nové.
Pes je bojazlivý alebo nevychádza dobre
s ostatnými psami. Zvieratá môžu byť ta-
kisto ustrašené, žiarlivé, hnevlivé, smutné,
agresívne, podráždené. V prípade preko-
nanej traumy alebo stresu je veľmi dob-
rým pomocníkom esencia Rescue Remedy
- krízové kvapky. Pomáha prirodzeným
spôsobom navodiť pokoj a rovnováhu,
a to aj v prípade strachu a traumy z cesto-
vania dopravnými prostriedkami, kde do-
káže úplné zázraky. Kvapky sa nakvapkajú
do pitnej vody alebo sa nimi potrie nos
zvieraťa.

Spôsob užívania

Po zistení a namiešaní pre vás presne
stanoveného komplexu esencií sa kvapky
užívajú 4-krát denne po štyroch kvapkách.
Dávky harmonizujúceho liečivého rozto-
ku možno kvapkať priamo na jazyk alebo
užívať s trochou vody. Pred prehltnutím
sa odporúča podržať tekutinu na chvíľu
v ústach a pritom si predstavovať, že prijí-
mame pozitívnu energiu. Účinok sa môže
prejaviť po niekoľkých dňoch alebo týž-
dňoch pravidelného užívania. Dĺžka užíva-
nia je totiž individuálna, lebo každý človek
je iný a každá situácia neopakovateľná.

Pri posilňovaní vnútornej harmónie

Ak našu duševnú harmóniu naruší trau-
ma, stres, krízová situácia, Bachove kvety
námpomôžu nájsťpokoj a odstrániťnásled-
né negatívne stavy mysle. Predpokladom
je aj určitá dávka sebapoznania a ochota
priznať si vlastné slabosti. Kvety pomôžu aj
v prípadoch žiarlivosti, agresivity, kritické-
ho pohľadu. V zdanlivo beznádejnej situ-
ácii sa zrazu objaví riešenie a vráti sa chuť
do života. Ak sme na životnej križovatke
a nevieme sa rozhodnúť, ktorou cestou ísť,
pomôže nám esencia na určenie správnej
životnej dráhy, odstránenie neistoty a ne-
rozhodnosti. Ak sme v poslednom období
zažili nejakú zmenu a nevieme si akosi na
ňu zvyknúť, pomôže nám kvet zmeny.

Na podporu detského vývoja

Bachove kvety sú neuveriteľne účinné
pri liečbe detí. Možno ich použiť dokonca
aj u dojčiat, ktoré prežili nejakú pôrodnú
traumu alebo sú nepokojné, uplakané
a málo spia, ako aj u detí, ktoré sú bojaz-
livé, nevedia si zvyknúť na kolektív alebo
majú problémy s učením, nesamostatné,
utiahnuté, strémované. Esencie uľahčujú
a harmonizujú zdravý vývoj dieťaťa.

Pri chronických ochoreniach

Psychický stav pacienta sa pri týchto
ochoreniach často mení. Je podráždený,
netrpezlivý, môže cítiť strach a beznádej.
Takýto stav mysle neprospieva ozdravo-
vaciemu procesu. Výber správnych esencií
zlepší psychický stav, prinavráti optimiz-
mus, chuť do života, a tým potrebnú nádej
na vyliečenie. Zlepšenie psychického stavu
bude potom pozitívne vplývať aj na imunit-
ný systém a celkovú rekonvalescenciu.

Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 0
Zoradiť 
 
Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 0