scriptie / eindgesprek

home


 

Het managen van het afstudeertraject

 • Voorbereiden van het eindgesprek
   • Tijd voor vragen:

  - Waar zitten jullie nog mee?

       - Welke onderwerpen op agenda? 

  3. Inhoudelijke aandachtpunten:

       - Conclusies/Aanbevelingen

       - Plan van Implementatie

         -   Evaluatie van het onderzoek 

 • Rapportage van het onderzoek

 

 

3  

I. Het managen van je afstudeerproject!  

 • Onderzoek formuleren
 • Kiezen methoden en technieken onderzoek
 • Onderzoeksplanning maken
 • Voortgang bewaken

    - deelstukken laten lezen door  
     bedrijfscoach

    -  vraag om ondersteuning en feedback!

         -  ga niet op een “eiland” ploeteren…

         -  houd de vaart erin….

         -  houd je aan deadlines…

  -  bewaak de efficiëntie 


4  

II. Het managen van je afstudeerproject!  
 

 • Overleg met: bedrijfscoach en mentor…

         …voorkom dat bedrijfswensen en studie-eisen uit elkaar gaan lopen

 • Projectaanpassing

  - tussentijdse bijstelling indien noodzakelijk

         - communiceren met bedrijfscoach en mentor

  7. Goed dossierbeheer

         - alle informatie geordend vastleggen

         - niet alleen digitaal, maar ook in hardcopy 

  

5  

 • Het managen van je afstudeerproject!


 

 • Onderzoeksvragen beantwoorden
 • Tussentijdse rapportages / 3 aanstuurmomenten:
 • zelf afspraken plannen met je mentor
 • vraag mentor om datum eindgesprek (op basis einde stage)
 • overleg met je bedrijfscoach: is aanwezig bij eindgesprek!

 

6  

De 3 aansturingsmomenten: 

 • Moeten voldoen aan gestelde rapportage eisen:

             dus geen concepten!

 • Mentor is geen correctieservice!
 • Mentor en student bespreken tussentijdse rapportage.
 • Student notuleert en stuurt per email notulen

             dwz een verslag van besproken adviezen verbeteracties

             en wijze waarop je dit gaat aanpakken. 

 

7  

Vervolg… 

 • Indien PVA gewijzigd moet worden, dit meesturen!
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor goede procesgang.
 • Mentor is niet jouw AGENDA!
 • Mentor is verantwoordelijk voor tijdige feedback.
 • Werk echter in afwachting van de reactie/gesprekken

           consequent door … dus geen afwachtende houding aannemen….  


 
8  

IV. Het managen van je afstudeerproject  
 
 

 • Conclusies, aanbevelingen en implementatieplan

         opstellen en bespreken met stagecoach. 
   

 • TIP: Onderzoekspresentatie stagebedrijf.


 

  frisse kijk op je onderzoek

  -  feedback geeft extra inzicht

  betere aanbevelingen doen en

            meer inzicht in de gevolgen voor de organisatie

        -  is uitstekende voorbereiding op het eindgesprek! 

 

  A. beoordeling functioneren/afsluitend oordeel

          B. beoordeling:   (zie criteria website hbonederland)

               - relevantie van het onderzoek voor het bedrijf

               - inzicht in bedrijf/branche

               - voortvarendheid/probleemoplossend vermogen

               - praktische toegevoegde waarde van je onderzoek

               - eindoordeel, suggesties en aanbevelingen


 

10  

VI. Als allerlaatste …… 
 

   

 • Opstellen van aanbiedingsbrief *

         -  aanbieding onderzoek

         - evaluatie stage: begeleiding, werkomstandigheden,

           relatie tussen theorie en praktijjk

         - aanbeveling bedrijf wel/niet als stagebiedende 

           organisatie handhaven

         - reflectie op leerervaringen, zelfreflectie en

           verworven competenties. 

    

 

13  

Na inleveren rapport: 
 
  

 • .


 

 • Eindgesprek negatief:


 
14  

Na inlevering rapport: 

 • Schriftelijke beoordeling door mentor
 • Indien mentor goedkeurt:
 • Verslag gaat ter beoordeling naar assessor
 • Alleen indien mentor en assessor verslag goedkeuren volgt een definitieve uitnodiging voor het eindgesprek.
 • (datum hebben jij en stagecoach al gereserveerd)


15  

Bij afkeuring: 

 • motivatie door met verzoek om binnen 14 dagen herschreven document in te leveren.

  Datum herkansing plannen met mentor 

 • Beoordeling kan ivm vakantieperiode

      verschuiven naar: augustus/september

 • Wederom afgekeurd:  verbetering in 4e jaarsregeling!


16  

Wat is de belangrijkste verhaallijn?

Vertel een helder verhaal ( rode draad!) 

    Stap 1:  Wat is mijn onderzoeksvraag?

    Stap 2:  Wat is het antwoord op mijn onderzoeksvraag?

    Stap 3:  Wat is het bewijsmateriaal dat tot het

                  antwoord heeft geleid?

    
 

De inhoud van het onderzoeksverslag organiseren:


17  

Nuttige controle of verhaallijn duidelijk is  
door achterwaarts redeneren.
 
 

Vraag:  Wat is de reden dat je deze acties aanbeveelt?

Antwoord: Uit conclusies blijkt dat deze noodzakelijk zijn.

Vraag:  Op basis waarvan trek je die conclusies?

Antwoord:  Op basis van gevonden resultaten.

Vraag:  Hoe ben je tot die resultaten gekomen?

Antwoord:   Uitleg gebruikte methoden.

Vraag:  Waarom zou het bedrijf zich iets moeten    aantrekken van deze resultaten?

Antwoord: Je hebt met zorg een onderzoeksstrategie    gekozen en uitgevoerd: de resultaten zijn valide en betrouwbaar 
 
 

18  

Check nog eens: de uitkomsten[1]  
 

  • antwoord op de onderzoeksvraag
  • meetbaar
  • bruikbaar, hanteerbaar, toepasbaar
  • valide: niet ruimer dan de onderzoeksresultaten toelaten
  • reproduceerbaar

 • [1] Resultaten: oplossingen, nieuwe inzichten, nieuwe toepassingen enzovoorts.


 

19  

Check nog eens: methoden 

Check nog eens: 

gebruik van helder afgebakende, gespecificeerde hypothese(n)

mogelijke onderzoeksinstrumenten zijn op bruikbaarheid beoordeeld

en ten opzichte van elkaar afgewogen

de keuze van instrumenten is gemotiveerd

gebruik van een duidelijk analysekader

gebruik van standaardanalyse

correcte dataverwerking

correcte weergave van resultaten

transparant gebruik van informatiebronnen

afwezigheid van cirkelredeneringen

reproduceerbaarheid


 

20  

Check nog eens: bronnen 

  • gebruikte literatuur omvat actuele artikelen uit (internationale) vaktijdschriften en boeken
  • gebruikte literatuur is in relatie tot de probleemstelling relevant en van voldoende niveau


 
21  

Check nog eens: de opzet 

 • Onderzoeksopzet
  • onderzoeksopzet is ‘logisch’
  • onderzoeksplanning is realistisch
  • bij de oplossingsstrategie is gebruik gemaakt van actuele theorieën en/of theoretische modellen
 • mogelijke theorieën en/of theoretische modellen zijn op relevantie en bruikbaarheid beoordeeld en ten opzichte van elkaar afgewogen
 • keuze voor een (of meer) oplossingsstrategie(ën) is gemotiveerd


 

22  

Apart hoofdstuk met resultaten? 

Doel: het inhoudelijk samenhangend en

              helder presenteren van de feiten 

 • Bevat alle resultaten = objectieve feiten

    die uit je onderzoek naar voren zijn gekomen.

 • Hier: geen interpretatie van de feiten!
 • Thematische of volgordelijk opgebouwd                 (belangrijkste eerst…)
 • Tabellen en grafieken die dit ondersteunen.

       (deze nu niet in de bijlagen….)

 • Citaten van geinterviewden
 • Meningen van deskundigen
 • Verhalend verslag van belangrijkste observaties

 

23  

Concretiseren van resultaten? 

Gebruik een matrix t.b.v. het formuleren van

resultaten en conclusies: 
 

Onderzoeks vragen:

Eerst deelvragen dan centrale vraag 

Resultaten:

Welke feitelijke informatie heb ik ontdekt? 

Conclusies:

Welke conclusies kan ik trekken uit de resultaten met betrekking tot de onderzoeksvragen?


24  


Het hoofdstuk met de Eindconclusies:  
Ook hier een interessante titel? 

 

Conclusies:

Is een oordeel niet alleen feiten! Kost veel tijd! 

 • In hoeverre is het onderzoeksdoel gerealiseerd?
 • Bespreek je vertrouwen in validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.
 • Voor wie zijn de resultaten van belang en waarom?
 • Wat betekenen de resultaten voor het stagebedrijf of de sector?


 
25  

Aanbevelingen 

 • Welke praktische consequenties hebben deze resultaten?     leidt tot aanbevelingen


26  

Eisen Conclusies: 

  Realiseer je dat je als schrijver de informatie uit het

  rapport moet interpreteren en daaruit conclusies moet trekken.

  Dat kun je en mag je niet aan de lezer overlaten! 

 • De conclusies mogen voor de lezer van het rapport      niet als verrassing komen!
 • Conclusies moeten leesbaar en begrijpbaar zijn            ook voor iemand die het rapport niet heeft gelezen.
 • Goede conclusies zijn kernachtige uitspraken.


 

27  

kanttekeningen 

Aan het einde van het hoofdstuk conclusies

kun je een paragraaf wijden aan de kanttekeningen: 

 • Waren de beperkingen van het onderzoek

    ( soms al eerder genoemd) van invloed op het onderzoek?

          - steekproefomvang? - geografisch beperkt?

          - momentopname?      - toegankelijkheid informatie? 

 • Is er discussie mogelijk? Zo ja, waarover?


 

28  

Kanttekeningen 

Dit is geen  

    “bekentenis van zwakheden”                    

    maar een weloverwogen bespieging van de mate waarin je resultaten en conclusies als “de waarheid” kunnen worden gezien. 


 
29  

Plan van implementatie 

 • Welke veranderingen noodzakelijk?
 • Waarom noodzakelijk?
 • De inhoud van de veranderingen
 • Gevolgen veranderingen voor de organisatie

    en risicofactoren:

    - welke impact op “dagelijkse werkzaamheden”

    - emotionele geladenheid/weerstand

 • Betrokkenen:

    -  verantwoordelijken

    -  hun rollen en taken

 • Start/einddatum verandertraject


 
30  

Nawoord: inclusief evaluatieverslag: terugblik/leermomenten 

 • Hoe heb je dit onderzoek ervaren?
 • Waar lagen de moeilijkheden?
 • Op welke wijze heb je problemen aangepakt/opgelost?
 • Wie heeft/hebben je daarbij geholpen?
 • Zou je het onderzoek indien je dit opnieuw zou doen op dezelfde wijze aanpakken?
 • Wat heb je geleerd van dit onderzoek?
 • Wat zijn je leer- en verbeterpunten?
 • Hoe ga je hiermee in de toekomst om?


 

31  

Managementsamenvatting 
aan het begin!
 

 • Kerndeel voor de primaire lezers!
 • Belangrijkste deel van je verslag!

Vier aandachtspunten: maximaal 2 A-4 pagina’s 

 • Wat was mijn onderzoeksvraag of vragen

        en waarom waren deze belangrijk?

                   (motivatie onderzoek en doelstelling)

 • Wat heb ik gedaan om deze onderzoeksvragen te beantwoorden? (methoden en technieken)
 • Wat heb ik gevonden als antwoord op mijn vragen?

                (onderzoeksresultaten)

 • Welke conclusies trek ik m.b.t. de onderzoeksvragen?

(conclusies en aanbevelingen) 
 


 

32  


Rapportage van het onderzoek:  
zorg voor een goede layout  

 

 • Layout dient aantrekkelijk en functioneel te zijn:

Aantrekkelijk:

    Fraai vormgegeven rapport maakt van slecht onderzoek beslist geen goed onderzoek, maar matig onderzoek kan wel meer cachet krijgen door fraaie vormgeving!

- goede rapportage indeling

     - goede tekstuele indeling

     - zakelijk lettertype en voldoende witvlakken/-regels 

Foto’s, logo’s, figuren, grafieken, tabellen toevoegen:

    - is informatief , svp niet overheersend! 
 

33  

Functioneel rapporteren 

Functioneel rapporteren: 

- ondersteunt opbouw van het rapport

     - zorgt voor toegankelijkheid en leesbaarheid rapport!

     - is zakelijk en consistent 

 • Volume: maximaal 35-40 pagina’s
 • Exclusief bijlagen: relevante (genummerde) bijlagen!
 • Let op: juiste weergave citaten  (geen plagiaat!)
 • Bronverwijzingen  (voet- of eindnoot)


 

34  

En niet onbelangrijk: 
 

 • degelijk inbindwerk!
 • papier van degelijke kwaliteit gebruiken (min. 80 grams)
 • omslagblad: stevige kwaliteit! (beschermingsfunctie


 

35  

Aangaande … de “Bijlagen” 
 

 • Verwijs naar relevante bijlagen!
 • Eerst bijlagen ordenen voor het schrijven

van de hoofdtekst

 • Nummer elke bijlage en geef een titel
 • Geef groepen bijlagen een letter en ‘n titel:

     Voorbeelden: Bijlagen A: - tabellen

        Bijlagen B: - figuren

        Bijlagen C: - berekeningen 
 


 

36  

Bijlagen 

 • verplicht:

     Volledig Plan van aanpak met bijstellingen (max. 4 pagina’s)


 

37  

Functie: omslagpagina 

Beschermende en identificerende functie:

Uitnodigend dikker papier, of doorzichtige omslag. 

Esthetische en psychologische functie:  
het moet het rapport een attractief                                en professioneel uiterlijk geven. 
  
Bevat niet meer dan
-         titel (en ondertitel) van het rapport

-         de naam van de auteurs

-         de datum van verschijning 
 


 

38  

Bedenk een informatieve titel 

 • Svp geen clichés:
 • Dus schrappen van standaardaanlopen zoals:


 

 • -         een studie over…
 • -         een onderzoek naar …
 • -         een beschouwing over…
 • -         enkele aspecten van…
 • -         een verslag van …
 • -         een analyse van …


 

39  


  
Titelpagina     
 
 

  Documentaire functie: 

 • herhaalt informatie die op de omslag staat:

          titel (en ondertitel) van het rapport

             -  de naam van de auteurs(s) of instelling

             -  de datum van verschijning 

  2.   voegt hieraan toe:

    -    plaats en datum publicatie,

             -    naam opdrachtgever : Geschreven in opdracht van …

               naam school, vestigingsplaats

             -    functie van de auteur(s)/ studierichting, jaar,

                   collegenr, mentor…. 


 

40  

Checklist 

 • Ten geleide/aanbiedingsbrief
 • Voorwoord
 • Inhoudsopgave
 • Managementsamenvatting
 • Inleiding met probleemstelling
 • Opdrachtformulering met centrale vraag, deelvragen en beknopte onderzoeksopzet en planning
 • Opdrachtuitvoering (uitwerking van deelvragen)
 • Modellen, benodigde bronnen en literatuur  (rechtvaardiging, argumentatie,verantwoording)
 • Conclusies
 • Aanbevelingen
 • Implementatie (aanzet tot mogelijke implementatie)
 • Nawoord met grondige evaluatie van het onderzoek (beschouwen op wat al dan niet goed is gegaan, waar je anders had gewild dan het mogelijk was.) 
 • Literatuurlijst
 • Bijlagen
 • Plan van aanpak met bijstellingen (max. 4 pagina’s)
 • Aanvullende relevante informatie


 
 
 

41  

Hoe verloopt het Eindgesprek? 
Totaal 30 minuten
 

1.  Korte presentatie max 10 minuten

     van onderzoek door student 

 • Motivatie van onderwerpkeuze
 • (Motivatie) onderzoeksaanpak en -methode
 • Uitvoering onderzoek:

     positieve en negatieve factoren

d.  Resultaten onderzoek

e.  Conclusies en aanbevelingen

f.   Het belang / de relevantie van het onderzoek

  

42  

Verdere vervolg van het Eindgesprek? 

  2.  Gesprek / interactie tussen examenpanel

       en student 

 • Kritische reflectie op gepresenteerde onderzoek
 • Vragen gericht op nadere onderbouwing door student van zijn stellingen, conclusies en aanbevelingen
 • Discussie over het onderzoeksproces


 

  Bij voldoende beoordeling van het eindgesprek:

  Cijfertoekenning onderzoek door panel! 

  Bij onvoldoende beoordeling van eindgesprek:

  Herkansing in de maand september, voor 21-9! 
   

  

43  

Eindgesprek: 

 • Verdedigen en rechtvaardigen onderzoek
 • Vragen aan student als expert in branche, bedrijf, markt, onderzoek
 • Welke andere vormen van onderzoek waren mogelijk geweest?
 • Verantwoording onderzoeksmethodieken?
 • Actualiteiten in branche, bedrijf, markt, onderzoek?


 

44  

Vervolg eindgesprek 

 • Transfer: als je een soortgelijk onderzoek zou doen bij een ander soortgelijk bedrijf, zouden onderzoeksresultaten dan verschillen?
 • Eigen visie op bedrijf: wat zou je anders doen en waarom?
 • Wat was het doel van je onderzoek en heb je dat bereikt?
 • Wat is het nut van jouw onderzoek voor je stagebedrijf?
 • Wat is er door jouw stage/meewerken/onderzoek veranderd binnen je stagebedrijf?
 • Wat heb je geleerd van het onderzoek?


 

45  

Succes met het helder rapporteren en presenteren van je onderzoek