ಭಾಗವಹಿಸಿ

ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ  ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು :

• ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನೀಡಿ 

• ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿ 

• ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ