PSU.WITTAYANUSORN SCHOOL
สัญลักษณ์โรงเรียน            :
       ตรา มอ.  
คติพจน์ประจำโรงเรียน      :      "อนาคตยั่งยืนด้วยปัญญา" 
อักษรย่อ                          :       มอ.ว
สีประจำโรงเรียน               :       น้ำเงิน - เทา
ต้นไม้ประจำโรงเรียน         :       ต้นศรีตรัง  
ปรัชญาโรงเรียน               :        ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

Comments