آزمون دکتری پرستاری از چهار موضوع تشکیل شده که منابع غیررسمی آن با ضرائب مربوطه در زیر آورده شده است.

نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري (5)

منابع غیررسمی فارسی:

تئوری پردازی و تئوری های پرستاری. دهقان نیری ناهید، جلالی نیا فاطمه. نشر بشری 1383.

تئوری ها و تئوری پردازان پرستاری. حیدری عباس، کوشیار هادی. اندیشه رفیع 1388.

فلسفه دانش و نظریه های پرستاری. صلصالی مهوش، طالقانی فریبا، بریم زاده مریم. نشر بشری 1383.

کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. معماریان ربابه. تربیت مدرس 1378.

 منابع غیررسمی لاتین:

 Theoretical nursing: development and progress By Afaf Ibrahim Meleis

Nursing theorists and their work By Ann Marriner-Tomey, Martha Raile Alligood

Foundations of Nursing Theory, Chris Metzger and Mc Quiston, SAGE Publications, 1995.
Introduction to NURSING, Janice B. Lindberg and Mary love Hunter, Lippincot Co1998.

 


اصول و نظريه هاي مديريت و كاربرد آن در پرستاري (4)

منابع غیر رسمی فارسی:

مدیریت پرستاری و مامائی. مرباغی اکرم، هروآبادی شفیقه. دانشگاه ایران. 1386

اصول مدیریت پرستاری. دهقان نیری ناهید، صالحی تهمینه. نشر بشری 1388

مدیر و رهبر اثر بخش در پرستاری. گیوی مروت (ترجمه).

کاربرد مهارتهای مدیریت در خدمات پرستاری. قابلجو منیژه.

اصول مدیریت خدمات پرستاری. حسینی میرمحمد. نشر بشری 1386

اصول مدیریت. رضائیان علی. سمت 1388

منابع غیر رسمی لاتین:

Guide to nursing management and leadership By Ann Marriner-Tomey

Effective Management in Nursing By Sulivan E


اصول و نظريه هاي آموزش و كاربرد آن در پرستاري (3)

منابع غیر رسمی فارسی:

اصول آموزش. حسن شعباني، انتشارات سمت.

روشهای تدریس، بهرنگی

سنجش و اندازه گیری. سیف.

روانشناسی پرورشی. سیف.

روشهاي نوين آموزش پزشكي، نوشته ديويد نيوبل، ترجمه دكتر سيد محسن محمودي، انتشارات علمي و فرهنگي دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، 1376.

تكنولوژي آموزشي، نوشته دكتر محمد احديان،انتشارات بشري، 1377.

روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي، نوشته دكتر علي اكبر سيف، نشر دوران،1378.

فرايند يادگيري و اصول آموزش بيمار، نوشته احمد علي اسدي نوقابي، انتشارات بشري، 1378.

اصول آموزش بيمار، نوشته تانيا مهاجر، نشر سالمي، 1380.

راهنماي تدريس در دانشگاهها، نوشته دبليو آر. ميلر، ترجمه دكتر ويدا ميري، انتشارات سمت، 1380.

منابع غیر رسمی لاتین:

NURSE AS EDUCATOR: PRINCIPLES OF TEACHING AND LEARNING FOR NURSING By SUSAN BASTABLE


آمار و پژوهش در پرستاري (3)

منابع غیر رسمی فارسی:

روش تحقیق

روش تحقیق پرستاری. برنز و گرو. (ترجمه) دهقان نیری. 1388 

اصول تحقیق پرستاری. روشها، ارزیابی و کاربرد. دنیس پولیت و همکاران. (ترجمه) دهقان نیری ناهید، اسدی نوقابی احمد علی. اندیشه رفیع 1383.

مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، نوشته دكتر علي دلاور، انتشارات رشد، 1380.

پايه هاي تحقيق در پرستاري، نوشته روزماري، ترجمه توكل.

روش تحقيق در مديريت، نوشته دكتر غلامرضا خاكي، انتشارات دانشگاه آزاد،1379.

روش تحقيق در علوم اجتماعي، نوشته دكتر خوئي نژاد، انتشارات سمت، 1381.

مجموعه تستهاي آمار و روش تحقيق، نوشته ابولفضل بيرقي، انتشارات نواي دانش، 1381.

روش تحقيق، نوشته غلامعلي اسماعيلي و دكتر اسماعيل بيابانگرد، انتشارات سنجش، 1381.

آمار:

آمار زيستي، تاليف دكتر كاظم محمد.

آمار زيستي، ترجمه دكتر سرافراز، انتشارات دانشگاه مشهد.

اصول و روشهاي آمار زيستي، نوشته وانيل، ترجمه آيت الهي، انتشارات اميركبير.

استنباط آماري در پژوهش رفتاري، نوشته دكتر حيدر علي هومن،نشر پارسا، 1378.

 منابع غیر رسمی لاتین:

Using Nursing Research: Process, Critical Evaluation and Utilization By Patricia Ann Dempsey, Arthur D. Dempsey