Klasa X‎ > ‎

Rezultatet e Detyra 3Shënim: Për shkak të një lëshimi të vogël në fajllin e kaluar, në hapje të fajllit keni pranuar një mesazh gabimi, tani kjo gjë është sanuar dhe mund ta shkarkoni versionin e ri të fajllit Detyra3.xls

Në fund të faqes i keni dy fajlla që duhet t'i shkarkoni, ku njëri fajll është me kërkesa të detyrës dhe tjetri fajll është Excel fajlli ku ju duhet ti plotësoni kërkesat.

Këtë detyrë duhet që secili nxënës ta punojë individualisht dhe jo në grup, nëse vërehet bashkëpunimi me nxënësit tjerë, të gjitha palët bashkëpunuese do të marrin nga 0% të pikëve të mundshme.

Excel fajllin duhet ta emëroni sipas rregullit vijues:

P.sh. nxënësi Sylë Sylani që është me numrin në ditar 33 duhet ta emëroj fajllin si në vijim: SyleSylani_35.xlsExcel Fajlli: Detyra3.xls

PDF fajlli: Kërkesat e Detyra3Pasi ta përfundoni detyrën atë duhet ta dorëzoni përmes adresës së internetit të paraleles suaj ku edhe gjendet dropbox linku për secilën paralele veç e veç dhe jo më vonë se të premten më 02.03.2018 në ora 21:00.


Pas këtij afati do të pranohen detyrat edhe në një afat kohor shtesë prej 48 orëve por me penalizim të 20% të pikëve.
Ĉ
Driton Gashi,
Oct 25, 2017, 11:40 AM
Ĉ
Driton Gashi,
Feb 24, 2018, 7:28 AM
Ċ
Driton Gashi,
Oct 25, 2017, 11:46 AM
Ċ
Driton Gashi,
Nov 30, 2017, 11:44 AM
Ċ
Driton Gashi,
Feb 20, 2018, 2:16 PM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:25 PM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:26 PM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:27 PM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:28 PM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:28 PM
Ĉ
Driton Gashi,
Nov 30, 2017, 11:43 AM
Comments