Mycotoxins

Микотоксини

 Начало        Апарати       Теория

Запитване

=======================================

Биоевибул ООД, София; 
тел.: 02-9559539; мобилен: 0888-625915       
office@bioevibul.com; www.bioevibul.com

 

[Manual on the application of the HACCP System in Mycotoxin
prevention and control, FAO, Rome, 2001
]

Съгласно горният Наръчник, най-ефективният контрол на микотоксините е изсушаване на продуктите до активност на водата (aW), която предпазва от развитие на плесените и продуцирането на микотоксини.

За да се предпазим от развитието на повечето плесени aW трябва да бъде по-малка или равна на 0,70. Тази стойност, отговаря например на 14 % влага за царевица и 7,0 % влага за орехи.

Активност на водата равна или под 0,7 се определя като „безопасна” по отношение микотоксините и може да бъдат използвани като критична граница при разработването и прилагането на НАССР.

Ако даден продукт престои повече от 48 часа при условия различни от „безопасните” със сигурност може да се приеме, че развитието на плесените е започнало и опасните микотоксини са отделени.

Тази стойност (aw под 0,7) може да се използва като втора критична граница при разработването на НАССР плана.

Комбинацията от активност на водата и време за престой над критичната стойност от 0,70 обяснява защо понякога е по-добре продуктите да се оставят на слънце вместо да се приберат в склад и изсушат след повече от 48 часа.

Веднъж продуцирани микотоксинете не могат да се премахнат освен чрез физично разделяне на заразени от незаразени партиди. За да се приложи тази мярка, обаче трябва да се извършат голям брой анализи на представителни проби от различни партиди, зони и части на продуктите. За някои продукти могат да се приложат химични методи за детоксификация, но третираните продукти не могат да се използват за хранителни или фуражни цели.

В заключение може да се каже, че използването на активността на водата се явява един от най-ефективните и евтини превантивен методи за контрол на микотоксините.