ANIMAL WELFARE CLUB ALBANIA

                          

                                                                                                Created on 2007


The aim of creating Animal Welfare Club Albania came as a moral and ethic obligation to approach Animal Welfare Concepts.
AWCA follows the vision of a fair, ecological and ethical approach using correct evaluations of conditions and level of Animal welfare 
in Albania, and act by discussing, aware campaigns, lobbing and educating.

Qellimi i krijimit te Klubit per Mireqenien e Kafsheve erdhi si detyrim moral dhe etik per njohjen e Koncepteve te Mireqenies se Kafsheve.
KMKSH ndjek një vizion me përqasje etike, ekologjike, të ekuilibruar duke vleresuar me korrektesi kushtet dhe nivelin e Mireqenies se Kafsheve 
ne Shqiperi dhe vepron duke diskutuar, sensibilizuar, lobuar dhe edukuar.

Contact e-mail: klubivet07@tirana.gen.al                                                                                                Organization operating in Tirana, Albania
Comments