ติดต่อเจ้าหน้าที่


ทรศัพท์ 055-411104 ต่อ 136

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
นายบรรเจต  เลียงกลกิจ โทร.081-707-4253 และ VoIP
นายปิสรานนฑ์  อิสระรัตน์ โทร.088-015-4123 และ VoIP