โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาสังคมวิทยา 21 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงบ่าย) 

วิชาสังคมวิทยา 21 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงเช้า) 

วิชาชีววิทยา/วิชาเคมี 11 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วิชาชีววิทยา/วิชาเคมี 11 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงเช้า)

วิชาวิทยาศาสตร์ 4 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วิชาวิทยาศาสตร์ 4 พฤศจิกายน 2559 (ช่วงเช้า)

วิชาภาษาอังกฤษ 26 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วิชาภาษาอังกฤษ 26 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า) วิชาคณิตศาสตร์ 9 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย) 

วิชาคณิตศาสตร์ 9 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)