Education for ASEAN Camp

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเส­­ริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 18-23 มกราคม 2559

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์