Vehicle Diagnostic Tools & Workshop Equipment

Professional Diagnostics for Light and Heavy Vehicles

            >>> In the future, the only workshops that will succeed will be those that meet the new challenges and willing to invest in equipment and training.
            MAKOBD helps you master these challenges with the help of professional tools for vehicle diagnostics and training for diagnostic technician. <<<

Во иднина ќе успеат само оние работилници кои ќе ги исполнат новите предизвици и се спремни да инвестираат во опрема и обука. МАКОБД ви помага да се справите со овие предизвици со помош на професионални уреди за дијагностика на возила и обука за дијагностички техничар.

MAKOBDKeep up to date with our latest offers!

 

LATEST GENERATION CHIP TUNING

makobd chiptuning basic unit makobd chiptuning pro unit makobd chiptuning xtreme unit


Diagnostic Tools and Workshop Equipment for passenger and commercial vehicles, sales devices for auto diagnostics, chip tuning, software, education and training


            The device for auto diagnosis is an excellent tool for car repair and auxiliary device to mechanic to repair vehicle. Devices for auto diagnostics are numerous and different market price depending on the model, size and various functions. Auto diagnosis device is a unit in which you should consider investing if you are automotive technician or even owning a car. Maybe the only difference between the two is a professional automotive technician will require professional diagnostic device as the owner of the car will have a basic unit for diagnostics only for a certain type of vehicle.

            We have the right equipment for you with competitive prices and different models.Consultations on the purchase of equipment for diagnosis and training for work

We offer the following services regarding purchase and use equipment for diagnostics:
- Advice on the selection of a device for computer diagnostics, the selected budget
- Advice on the purchase of additional equipment for diagnostics, required to perform additional measurements and verification (classical diagnosis)
- Organizing a demonstration of selected equipment
- Organizing a course on theoretical and / or practical training on diagnostic tools. Introduction to the principles of operation of electronic control units in vehicles and communication between them
- Assisted to purchase used equipment for diagnostics


ChipTuning          Car Diagnostic          Training


Workshop Equipment          Air conditioning          Injector Testers


Wheel Aligners                    Autel MaxiSys Mini Automotive Diagnostic Tool

Продажба на авто сервисна опрема, уреди за авто дијагностика и чиптјунинг, консултација, едукација и обука.

            Уредот за автодијагностика е одлична алатка за поправка на автомобилот и е помошен уред на механичарот за поправка на возила. Уредите за автодијагностика се бројни и со различна цена на пазарот зависно од моделот, големината и разновидните функции. Уредот за автодијагностика е уред во кој треба да се земе предвид инвестицијата ако сте автомобилски техничар па дури и сопственик на автомобил. Можеби единствената разлика помеѓу двете е професионалниот автомобилски техничар ќе бара професионален уред за дијагностика со оглед на тоа сопственикот на автомобил ќе му треба основен уред за дијагностика само за одреден тип на возило.

            Ние ги имаме вистинските уреди за вас со конкурентни цени и различни модели.


Консултации за набавка на опрема за дијагностика и обука

Ние ги нудиме следниве услуги во врска со купување и користење на опрема за дијагностика:

Совет за избор на уред за компјутерска дијагностика спрема избраниот буџет

Совет за купување на дополнителна опрема за дијагностика, потребна за извршување на дополнителни мерења и проверки (класична дијагноза)

Организирање на демонстрација на избрана опрема

- Организирање на курс за теоретска и практична обука на дијагностички алат. Запознавање со принципите на работа на електронските контролни единици во возилата и комуникација меѓу нив

- Помош при купување на користена опрема за дијагностика


          


Контакт

ел. пошта: mak2obd@gmail.com
моб/смс: 0038970242289
фејсбук порака: facebook.com/MAKOBD