Av-alan tutkinnon prosessimalli

  Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon uudistaminen

Audiovisuaalisen alan ammatillisen tutkinnon pitäisi vastata työelämän tarpeisiin. Tutkinto valmistaa media-assistentin tehtäviin. Käytännossä tutkinnon suorittajat sijoittuvat esimerkiksi kuvausassistentin, valokuvatuotanto-assistentin, äänitysassistentin, multimediaassistentin ja piirustusassistentin tehtäviin. Ammatillisen tutkinnon tavoitteet on alalle tyypillisissä suoritus- ja tekemispainotteisissa tuotantotehtävissä. 

Av-viestinnän perustutkinnon prosessimalli (luonnos)

Yleissivistävät, lukio-opintoja vastaavat tukinnon osat 30 ov

 

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yhteiset 20 ov
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov


Av-alan ammatillinen perusosaaminen  (yhteiset 45 ov)


Av-alan yrittäjyys ja tuotantotyö 15 ov

Liikkuvan kuvan perusteet 5 ov
Graafisen tuotannon perusteet 5 ov
Tapahtumatuotannon perusteet 5 ov
Valokuvatuotannon perusteet 5 ov
Verkko- ja virtuaalituotannon perusteet 5 ov
Äänituotannon perusteet 5 ov

  

Syventävät ammatilliset tutkinnon osat (valinnaiset 3 x 15 ov)


Liikkuvan kuvan

tuotanto

Ääni -tuotantoTapahtuma- tuotanto

Valo-

kuva

tuotanto

Verkko-

median

tuotanto

Virtuaali-

media

tuotanto

Graafinen

tuotanto

Editointi
Äänen käsittely

Tapahtuman

rakennus

Kuvan-

käsittely

Verkko

editointi

Virtuaali-

editointi

Grafiikan

editointi

Jälki-

käsittely

ja jakelu

Jälki-käsittelyja lähetys

Tapahtuman

toteutus

Tulostus ja jälki-

käsittely

Jälki-

käsittely ja jakelu

Jälki-

käsittely ja jakelu

Jälki-

käsittely ja jakelu


Av-alan ammatillinen perusosaaminen (45 ov)

Kaikille yhteisen av-alan ammatillisen perusosaamisen tavoitteena on antaa riittävän laajat valmiudet av-alan tulevalle ammattilaiselle ja moniosaajalle. Laaja-alaisen tutkinnon tarkoituksena on tukea tutkinnon suorittajaa kehittymään erilaisissa tehtävissä ja antaa työkaluja muuttuvan ammattialan uusiin haasteisiin. 

AV-alan yrittäjyys- ja tuotantotyö (15 ov) antaa laaja-alaisia valmiuksia erilaisiin Av-tuotannon järjestämistehtäviin. Näitä ovat mm. pienyrittäjän, järjestelijän, tapahtuma-, tuotanto- ja kuvaussihteerin tehtävät. Tarkoituksena on oppia mm. projektityön käytännön toteutusta ja av-tuotannon vaatimia yrittäjätaitoja. Tuotanto-opinnot voidaan toteuttaa myös alalle tyypillisillä yrittäjämalleilla, kuten freelancer, projektiyrittäjä. Yrittäjyys nousee eri muotoineen vahvasti esiin alan tutkintojen perusteissa.

Syventävät ammatilliset tutkinnon osat (valinnaiset 3 x 15 ov)

Syventävät ammatilliset tutkinnon osat ohjaavat tutkinnon suorittajaa valitsemilleen av-viestinnän osa-alueille ja alan ammatteihin. Opintokokonaisuuden malli on työelämän prosesseista. Tutkinnon tarkoituksena on valmistaa ammattilaisia Av-alan assistenttitasoisiin tuotantotehtäviin. Assistenttitason tehtävät koostuvat av-tuotannon järjestämisestä, av-materiaalien tuottamisesta, av-aineiston käsittelystä ja av-aineiston jakelusta. 

Av-materiaalin tuottaminen tapahtuu kuvauksessa, äänityksessä, valokuvauksessa, multimedian valmistuksessa, verkko- ja virtuaalituotteen ohjelmoinnissa sekä graafisten elementtien piirtämisessä. Av-materiaalia tarvitaan yhä enemmän ja digitaalisesta tallentamisesta on tullut aikakaudellemme ominainen tuotantotapa.

Av-aineiston käsittely tapahtuu kuvamateriaalien editoinnissa, äänen- ja kuvan käsittelyssä, multi-, verkko- ja virtuaalimedian editoinnissa sekä kuvanmuokkauksessa. Av-aineistonkäsittelystä on tullut alan pullonkaulaKaikkea tallennettua materiaalia ei voida hyödyntää av-aineiston käsittelijöiden puutteessa. 

Av-aineiston jakelu merkitsee kullekin medialle ominaista jälkikäsittelyn ja jakelutekniikan hallintaa. Kullakin av-viestinnän osa-alueella on sille tyypillinen jakelutekniikka, joka vaatii erikoistunutta ammattitaitoa. Verkkoviestinnästä ja streaming-tekniikasta on tullut alalle yhteinen jakelutekniikka, jonka taitajista on kysyntää.

Ammattiosaamisen näytöt

Perustutkinnossa suoritettuja työssäoppimisen yhteydessä suoritettuja näyttöjä kutsutaan ammattiosaamisen näytöiksi. Ammattiosaamisen näytöt voidaan suorittaa koko suuntautumisalalta tai osanäyttöinä jostakin neljästä edellä mainitusta syventävien opintojen tuotantoprosessin osasta. Tämä merkitsee av-alalla näyttöä av-tuotanto assistentin, av-kuvaus-assistentin, av-kuvankäsittelyassistentin, tai av-jakeluassistentin tehtävissä. Henkilö voi suorittaa näytön haluamallaan av-viestinnän osa-alueella tai tehtävässä.

Osatutkinnot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnosat valmistuu media-assistentteja. Osatutkinnoista valmistuu esimerkiksi, tuotantoassistentteja, kuvausassistentteja, kuvankäsittelijöitä tai jälkikäsittelyassistentteja. Tämä  mallin mukaan voi toteuttaa osatutkintoja siten, että tutkinnon osan suoritettuaan opiskelija voi sijoittua työelämässä av-alan assistentin tehtäviin omalla osa-alallaan. Osatutkinnot selkeyttää työelämässä saavutetun osaamisen hyväksyntää, koska se perustuu työelämän prosessimalliin. Osatutkinnot helpottaa ammatin uudistumista vähentäen tarvetta kirjoittaa opetussuunnitelmaa kokonaan uusiksi, kun ammatti uudistuu.

Ammattitutkinnot

Uusittava av-viestinnän perustutkinto toimii myös alan ammattitutkinnon perusteena. Ajatuksena on, että suoritetut perustutklonnon osatutkinnot voidaan suoraan hyväksilukea mahdollista ammattitutkintoa suoritettaessa. Samoin ammattitutkinnon osat voidaan hyväksilukea perustutkintoon. Myös työelämässä saavutettu alan kokemus voidaan hyväksilukea soveltavin osin sekä perustutkinnossa että ammattitutkinnossa. Tämä merkitsee perustutkinnon, työelämän ja ammattitutkinnon järkevää lähentymistä toinen toistaan täydentävinä elementteinä yksilön ammatillisessa kehittymisessä.

Ammatillinen erityisopetus

Käytäntö on osoittanut, että prosessimalli toimii parhaiten myös ammatillisessa erityisopetuksessa. Opiskelun liittyminen työtehtävään helpottaa ammatin kokonaisuuksien ja prosessien ymmärtämistä paremmin kuin erillisistä oppiaineista koostuva perinteinen opetusmalli. Kyseessä on siis todellinen "paja"-malli, jossa oppilaitoksessa pyritään oppimaan ammatti työelämän mallin mukaan. Tämä malli auttaa opiskelijaa ymmärtämää, kuinka hänen valitsemassaan ammatissa leipä hankitaan sekä  siirtymistä työssäoppimaan ja ammattiin.

Työelämästä mallia koulutukselle

Toisen asteen tutkinnon perusteiden pitäisi Opetusministeriön linjausten mukaan perustua työelämän prosesseihin. Av-alalla valokuvatuotannon kokonaisuus on jo aiemmin jaksotettu työelämän prosessien mukaan. Myös muut av-alan ammatilliset opinnot voitaisiin laatia tämän hyväksi koetun mallin mukaan. Etuna on mm, että työssäoppiminen ja työssäoppimisen näytöt ovat suoraan johdettavissa tästä rakennemallista ja projektioppiminen sujuu tämän työelämälähtöisen mallin mukaan luontevasti. 

Tämä malli on joustava ja on soveltuu hyvin työssäoppimiseen, näyttöihin ja työelämän tarpeisiin. Myös yrittäjyys, yritysten ja ammatillisen erityisopetuksen tarpeiden huomioiminen korostuu tässä mallissa. Malli vastaa työelämän rakennetta ja tarpeita, niin että tutkinto voidaan helposti suorittaa myös osina ja työelämän kokemus voidaan hyväksilukea osana tutkintoa.

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoa uudistetaan. Millainen pitäisi tutkinnon olla nyt ja tulevaisuudessa, jotta se vastaisi työelämän ja elinikäisen oppijan tarpeisiin.