بسم الله الرحمن الرحيم

شب تا صبح نمي خوابيدم!، روز تا شب نمي آسودم! و هرگاه به مشكلي برميخوردم كه از حلّ آن  عاجز مي‌ماندم به مسجد 

مي‌رفتم، نماز مي‌گزاردم و در حلّ آن مشكل از مُُبدِع كُلّ كمك مي‌خواستم...(ابن سينا)


 ** مقدمه مقام محترم وزارت **      پيش‌گفتار كميته رايانه‌اي كردن طب و بهداشت      
      

https://sites.google.com/site/avicennacanon5/supplements/CANON0-FAR-SUPP.pdf

https://sites.google.com/site/avicennacanon5/canon-05/k5-00-htm

https://sites.google.com/site/avicennacanon4/canon-04/k4-00-htm

https://sites.google.com/site/avicennacanon3/canon-03/k3fa00-htm

https://sites.google.com/site/avicennacanon2/canon-02/k2-00-htm

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary9/canon-01/k1-00-htm

 دانلود ضمائم   دانلود كتاب پنجم   دانلود كتاب چهارمدانلودكتاب سوّم
بخش1         بخش 2
  دانلود كتاب دوّم دانلود كتاب اوّل

فرهنگ واژه هاي فارسي به فارسي

فرهنگ واژه هاي عربي به انگليسي تايپ شده

فرهنگ واژه هاي عربي به انگليسي

ويراسته: دكتر حسين حاتمي

ابن سينا گل مرداب

توضيحات كلي

توضيح مهم در خصوص واژه هاي انگليسي و لاتيني كه در مجموعه بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان و بويژه در جلد دوم قانون در طب ابن سينا و مخزن الادويه به كار برده ايم :

          هرچند ترجمه انگليسي قانون در طب به همت دانشگاه همدرد هندوستان به زيور طبع آراسته شده و جزو معتبرترين نسخه‌هاي قانون به حساب مي‌آيد ولي از آنجا كه طبق نظر برخي از اساتيد ايراني رشته داروسازي و گياه شناسي، بعضي از اصطلاحات مرتبط با گياهان دارويي و ساير مفردات پزشكي در اين كتاب و در واژه نامه عربي به انگليسي قاموس قانون، بر اساس گياهان موجود در هندوستان، انتخاب گرديده و ممكن است با آنچه كه منظور نظر ابن سينا و ساير دانشمندان پزشكي نياكان بوده است تفاوت داشته باشد لذا تا زماني كه كارشناسان ايراني، عرب زبان، هندي و ساير مللي كه طب سنتي آنان به گونه اي با پزشكي نياكان ايران، گره خورده است، در خصوص واژه ‌گُزيني فراملي به توافق نرسيده و واژه نامه كاملا معتبري را تاليف ننموده اند پيشنهاد موكد اين است كه از اين واژه ها با احتياط استفاده شود و در صورت وجود شبهه با كارشناسان مربوطه مشورت كنند.

منابع واژه هاي انگليسي و لاتين در بسترهاي پژوهشي نياكان

 1 ـ نسخه‌ هاي انگليسي قانون در طب، از انتشارات دانشگاه همدرد هندوستان

 2 ـ واژه نامه عربي به انگليسي قاموس قانون از انتشارات دانشگاه همدرد هندوستان

 3 ـ جلد اول و بيست و دوم ترجمه الحاوي ترجمه دكتر سيد محمود طباطبايي

 4 ـ كتاب ادويه مفرده طب سنتي، تاليف حكيم سيد صفي الدين علي

 5 ـ كتاب لغات فيروزي، تاليف حكيم فصيح الدين جغتائي

 6 ـ كتاب المفردات، تاليف حكيم اقبال احد قاسمي

 7 ـ واژه هاي انگليسي معادل موجود در سايت اينترنتي دانشگاه آمريكايي بيروت

 جامع بهداشت عمومي *  دفاع بيولوژيك *  نوپديدي * كاربردهاي باليني *  اپيدميولوژي باليني * بسترهاي پژوهشي *  كتب الكترونيك *