......

 Thông tin về  CD  NTBC ,
- Aug 12 -18 updated  : Thau 100$ , tu A Diep .
quy con lai :  $ 1030
Quỹ NTBC còn thiếu A Diệp,Trí và Thịnh mỗi Anh 1150$.
Và Thông ,Quang còn thiếu quỹ  NTBC: 
-       Thong  - 530 $ ,  Quang   - 850 $ 

- 03/25/18 Updated , 
Chi cho  tiec Tan Nien  CD  ( nha Quang )  -460 $ , Thau  +100 $  ( Chi Phuong -Tu )  ,  quy con lai :  $ 930
Quỹ NTBC còn thiếu A Diệp,Trí và Thịnh mỗi Anh 1150$.
Và Thông ,Quang còn thiếu quỹ  NTBC: 
-       Thong  - 530 $ ,  Quang   - 850 $  

Tinh den ngay 1/28/18 ,Tong ket quy cd NTBC  :
 - 01-28-18  , Thau vao  490 $ tu Anh Diep .
   Cash hien co :   800 + 490 = 1,290 $
Quỹ NTBC còn thiếu A Diệp,Trí và Thịnh mỗi Anh 1150$.
Và Thông ,Quang còn thiếu quỹ  NTBC:

-       Thong  - 530 $ ,  Quang   - 850 $

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tong ket den ngay 12/03/17 :
- 11/20/17 $ CD từ các Sơ Mến Thánh gía Portland : 100$
- 12/03/17 $ cd , từ chị Xuân : 700$
         Tổng cộng 800$

-------------------------------------------------------------------------------------

Tong ket den ngay 11/07/17 :

In tong cong cd NTBC 1,500 cuon  va da :

1. Chi la 12,407.61 $ ( tinh den ngay 091517)

( Tri 5,770.11, Diep 3,145,Thinh 2,572.50,Thong 620 va Quang 300$ )
2. Thau vao tong cong : 7,865$   gom

( 7,180 $  Ban CD o Nha Tho vv.. , LS radio $150 , May 50$ ,Thinh giu $), 485 $  Ban ban be ,Thinh giu $.)

3. CD Con lai :

- 35 cuon cd gui di Portland ( chua thau $ ) 5 cd  va 10 cd thieu hop ( Thinh giu)

Sau buoi hop ngay 11/7/17 , tat ca deu dong y la moi Anh se hy sinh ,dang Chua 1000 $ con bao nhieu se hoan lai nhu sau  :

-       A Tri :    4770.11 $

-       A Diep   2145 $

-       A Thinh 1572.50$

-       A Thong  - 380 $ ( thieu lai)

-       A Quang  - 700$  ( thieu )

 Nhưng vi :

 Tong cong se hoan lai :  8487.61$ , nhung tien da  thau vao chi la 7865$ ,
T de nghi la tam thoi moi Anh se hi sinh them 150$ ( total 1,150$/ nguoi). Va bill moi A se la :

-       Tri   4520.11 $   da hoan lai .

-       Diep  1995 $  da hoan lai .

-       Thinh  1422.50 $ da hoan lai .
-      Thong  - 530 $     con thieu lai

-       Quang   - 850 $    con thieu lai.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tinh den ngay 091517
Tom lai , CD In tong cong cd NTBC 1,500 cuon  va da :
1. Chi ra la - 12,407.61 $ ( tinh den ngay 091517)
 ( Tri 5,770.11, Diep 3,145,Thinh 2,572.50,Thong 620 va Quang 300$ )

2. 091517 ,Thau vao  : 7,550$   gom
   ( 7,180 $  Ban CD o Nha Tho vv.. ,Thinh giu $), 370 $  Bán cd ,Thinh giu $.)
    
   - 100617   15$ ( mail )
   -  100817 Mây bùi  50$ 
   - 100117   LSrd  anh Tú   150$
 
   101217 Tổng cộng đã thâu vào :  $7,765

090317  Quang  120$ (  Thăng Tiến HN)  ?

   Số cd còn lại :
 -  10132017 , gởi đi Portland 30 cuốn , chưa thâu .
-  Thịnh còn giử : 7 cd
-  Thông  69 cd
-  ?

  Xin các AC bổ túc thêm ...  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ċ
Chua do.txt
(4k)
Thinh Vo,
Mar 17, 2016, 7:49 PM
Comments