Thành Viên ca đoàn :

  -  Ca trưởng : A Diệp   và cố vấn : C. Thúy .
  -  Sư huynh phụ tá : A. Trí
  -  Thủ qủy : Ma sơ   Cúc
  -  Chị nuôi : C. Nguyên và con gái.
  - Liên lạc : A. Quang
  - Thu dọn : T.  Amigo
  - Bè trưởng Sop : C. Hạnh , bè phụ : ...
  - Bè trưởng Alto : C Xuân, bè phụ : ...
  - Bè trưởng Tainor : A Sơn , bè phụ : ...
   - Bè trưởng Bass : A Tú, bè phụ : ...
  - Đàn sỷ : A Minh, ...
  - Âm thanh : A. Hoàng
 - Sinh hoạt : A. Thông