Thánh Ca

Trang lưu giử những sáng tác của ca trưởng ,ca viên như đáp ca thánh ca ,các bài đã thâu trong Thánh lễ  cùng các bài hay khác của ca đoàn bạn.

Bài thâu trong Thánh lễ cdLV   :       2016      2015

             AveMaria Mẫu Tâm    Say Noel


 Bài tập hát, 4 bè :  Bài ca cảm mến   Chúa luôn còn mãi.