Liên lạc


Giáo Xứ LaVang

Office Hours   Monday – Saturday,   9:00 AM — 12:00 PM & 1:00 PM — 5:30 PM,  Sunday : Closed
Địa Chỉ

288 South Harbor Blvd.
Santa Ana, CA 92704
Tel:(714)775-6200
Fax:(714)775-6226
parish@ourladyoflavang.org


email Sư Phụ  cùng 2  Form đóng  góp Ý kiến và tin nhắn nội bộ.
 ( nội dung góp Ý kiến sẽ chuyển về email sư mẫu , không lưu lại trên Web . Còn Tin nhắn , tin nội bộ,  thì lưu lại nhưng phải có mật khẩu password mới nhắn và xem được)Comments