Nivell A - Nivell CVictòria Carré         670 341 476    Arquitecta Tècnica   homologada nivell A i nivell C 


Raúl Muñoz Pacheco    658 863 883    Arquitecte Tècnic   homologat nivell C


Plans d'autoprotecció i registre electrònic HERMES

 

L’autoprotecció

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya.

Més concretament, dóna resposta als articles 7 i 20, que estableixen:

·                         La necessitat que el Govern reguli un catàleg amb les activitats de risc des del punt de vista de protecció civil.

·                         L’obligació que el Govern determini l’estructura dels Plans d’Autoprotecció (PAU) de les activitats incloses al catàleg.

·                         L’obligació que els titulars dels centres, establiments i dependències inclosos al catàleg estableixin mesures d’autoprotecció.

D’altra banda, aquest reglament s’ha elaborat tenint en compte la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de protecció civil, competència reconeguda a l’article 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

L’objectiu del decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

El decret afecta, per tant, les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil;i classifica aquestes activitats en dos grups bàsics, que ordenats de major a menor risc, són els següents:

·                         Les “activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya” (Annex IA). Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els establiments afectats per la normativa Seveso sobre accidents greus; els aeroports; els conductes que transporten substàncies perilloses i els càmpings amb capacitat igual o superior a 2.000 persones. Com a aspecte a destacar, estan incloses dins d’aquest grup, totes aquelles instal·lacions que puguin generar emergències o situacions crítiques per a la població, associades a la fallada dels sistemes de subministrament de serveis bàsics.

·                         Les “activitats d’interès per a la protecció civil municipal” (Annex IC). Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una ocupació menor de 2000 persones i superior a 500 persones; els aeròdroms i heliports; i els càmpings no inclosos en els apartats A i B de l’annex I, que estiguin ubicats a les zones de risc definides als plans de protecció civil de la Generalitat.

Complementàriament, el decret contempla tota una sèrie de criteris, detallats a l’annex IB, que permeten que l’administració de la Generalitat, a través d’una resolució de la Direcció General competent en matèria de Protecció Civil, pugui declarar com a instal·lació d’interès per la protecció civil de Catalunya, una determinada instal·lació no inclosa explícitament a l’annex IA però que presenti especial risc o vulnerabilitat.

El decret es fonamenta en un concepte d’autoprotecció que va més enllà de l’elaboració d’un pla d’autoprotecció, entenent que el PAU és una peça clau i fonamental però no pas la única a tenir en compte per garantir la seguretat en una instal·lació i en el seu entorn.

L’autoprotecció engloba: una fase prèvia, l’objectiu de la qual ha de ser comprovar que l’establiment compleix amb les condicions mínimes d’autoprotecció i una fase posterior, el resultat de la qual és l’elaboració del PAU, entès com una eina de qualitat a través de la qual es garanteix una resposta adient en cas d’emergència i una coordinació eficaç amb els serveis d’emergència i amb el sistema públic de protecció civil.

En definitiva, el decret:

·                         Determina el catàleg d’activitats de risc, des del punt de vista de la protecció civil, i que per tant, tenen obligació d’autoprotecció.

·                         Estableix el contingut mínim dels PAU de les activitats incloses al catàleg. El decret estableix dos tipus d’índex en funció del nivell de risc de les activitats i crea les condicions per tal que els PAU siguin documents de qualitat, mitjançant la regulació de la figura del tècnic competent per l’elaboració dels PAU d’aquest tipus d’activitats.

·                         Estableix el procediment per valorar tècnicament les condicions d’autoprotecció de l’establiment o centre. Les condicions d’autoprotecció van més enllà de l’elaboració del PAU, i s’han de tenir en compte aspectes com ara l’evacuabilitat i el confinament, especialment en el cas d’instal·lacions ubicades en zones de risc dels plans especials de la Generalitat.

·                         Assegura el manteniment de les condicions i sistemes d’autoprotecció, a través d’un control periòdic per part de l’administració competent, que serveixi per detectar aquelles situacions en les quals no es fa el manteniment necessari per tal de garantir que els sistemes d’autoprotecció es mantenen plenament operatius.

·                         Regula els mecanismes organitzatius i els mitjans dels quals han de disposar les activitats incloses dins de l’àmbit d’aplicació del decret, per tal d’assegurar la detecció i resposta ràpida, imprescindibles per evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població.

·                         Estableix els sistemes de coordinació entre les activitats incloses a l’àmbit d’aplicació del decret i els serveis públics que formen part del sistema de protecció civil. En aquest sentit, el decret regula les trucades que han de fer les instal·lacions als serveis d’emergències, la informació que els han de facilitar i la integració dels PAU en els plans de protecció civil elaborats per les administracions competents.

·                         Estableix els sistemes de control per part de les administracions competents pel que fa a la validació dels PAU, al seu registre i a la seva correcta implantació. 

 

Decret d'autoprotecció i normativa relacionada

 

Acreditació: certificació, formació i exàmens

El pla d'autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l'autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat o centre.

En la normativa s’estableixen diferents alternatives per acreditar aquesta competència per elaborar plans d'autoprotecció i, també, es preveu el procediment administratiu per a aquesta acreditació.

 

Llista de personal tècnic competent per a l’elaboració de plans

 

Guies

La Direcció General de Protecció Civil posa a la vostra disposició una sèrie de guies que recullen els procediments que cal seguir per a l’obtenció de les autoritzacions necessàries per a les diferents activitat així com per a l’organització d’espectacles públics i activitats extraordinàries per part dels municipis.

Aquestes guies pretenen ser una eina senzilla d’interpretació de les diverses normatives que afecten aquest tipus d’activitats, així com una ajuda per saber quin són els tràmits que s’haurien de seguir en cada cas.

 

Informes, simulacres i implantació

Tots els plans d’autoprotecció, un cop finalitzada la seva redacció, han d’implantar-se. Aquesta implantació comporta: formar al personal, informar a usuaris, adquirir i mantenir els mitjans necessaris i simulacres anuals.

Aquestes tasques d’implantació comporten la realització i presentació a l’administració dues tipologies d’informes:

·                         Un informe quadriennal amb la descripció de totes les actuacions realitzades.

·                         Un informe específic de cada simulacre dut a terme.

 En el document adjunt hi ha una guia amb els continguts mínims d’aquests informes.

On comuniquem els simulacres sinó es pot fer a través d’HERMES? 

Els simulacres s'han de comunicar amb l’antel·lació que estableix el Decret a través d’HERMES. El pas previ per entrar-ho a HERMES és que el PAU hagi estat homologat. Per a PAU en vies d’homologació o per als que van ser aprovats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya abans de l’entrada en vigor del Decret, la comunicació es pot fer via correu electrònic. Segons si es tracta d'una activitat d’interès per a la protecció civil autònomica o local us heu d’adreçar a:

Activitats Annex I.A: protecciocivil@gencat.cat . A l’assumpte del correu cal indicar <SIMU> (símbols inclosos) i el nom de l’activitat.

Activitats Annex I.C: Al tècnic o tècnica de Protecció Civil del municipi. Si no en té, a l’Ajuntament.

Per als dos casos, cal detallar en el correu les dades que es demanen en l’Annex V del Decret: dades identificatives de l’activitat, objectius del simulacre, escenari, punt de reunió (si es fa evacuació i s’ocupa la via pública) i altres fets que puguin generar alarma a la població (sirenes, fum,...).

 

Tràmits relacionats (Oficina Virtual de Tràmits)

pla autoprotecció girona nivell c a arquitecte tecnic aparellador

pla autoprotecció girona nivell c a arquitecte tecnic aparellador
pla autoprotecció girona nivell c a arquitecte tecnic aparellador

pla autoprotecció girona nivell c a arquitecte tecnic aparellador