KÉRI KATALIN: A neveléstörténet kutatásának és tanításának megújítása

GalériaA szimpózium röviden áttekintést nyújt arról, hogy a PTE Neveléstudományi Intézetében és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában milyen új törekvések és eredmények jellemzik a neveléstörténet megújítását.

Eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatásmódszertani értelemben is korszerű neveléstörténet művelése jelenjen meg a képzésben. A szimpózium referátumai ehhez kapcsolódóan hívnak közös gondolkodásra és további kutatói-alkotói tevékenységekre. A szimpózium tartalmi elemei a következők:

1. A szimpózium témáját áttekintő, bevezető előadás:

Egy régi tárgy új értelmezésben és új szerepben: A neveléstörténet kutatásának és tanításának megújítása (Kéri Katalin, NTI – OTDI)

2. A neveléstörténet tanításának új lehetőségeiről, pedagógusképzésben való hasznáról ezekben az előadásokban mutatjuk be tapasztalatainkat és terveinket:

A neveléstörténet aktualitása, a felejtés kritikája (Galántai László, OTDI) 15 perc

A neveléstörténet oktatásának megújítási lehetőségei (Vörös Katalin, Méreg Martin, OTDI) 15 perc

Neveléstörténet más szemszögből - Neveléstörténeti projektnap a 19. századi sajtó jegyében (Hüber Gabriella Margit, OTDI)

A kompetencia alapú, kooperatív struktúrára épített neveléstörténeti kurzusok lehetőségei, sokrétűsége (Pálmai Dóra)

3. A forrástani, tematikai, módszertani megújuláshoz, interdiszciplináris szemléletmódhoz kapcsolódóan az alábbi előadások kerülnek bemutatásra:

Elektronikus és digitális források, adatbázisok használata a neveléstörténeti kutatásokban: néhány nemzeti -és nemzetközi információs forrás, általános -és szaktudományi adatbázis, digitális -és elektronikus könyvtár bemutatása (Szalacsi Alexandra, OTDI)

Lehetőségek a nem nyugati nevelés történetének kutatásában (Oláh Ildikó, OTDI)

A nemi nevelés történetének feltárása – neveléstörténeti kutatások multidiszciplináris közegben (Havancsák Alexandra, OTDI)


Kulcsszavak: neveléstörténet; kompetencia alapú tanárképzés; professzió-történetThe reform of the research and teaching methods of the history of education


Our symposium gives a short review about the efforts and research results of the Institute of Education and ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs, which factors characterize the reform of the educational history.

According to the previous results and based on our traditions the main aims of the symposium are the following: source- and problem centralized, contributing to the improvement of teacher competencies, giving perfect comparative review in space and time, the emergence of diachronic and synchronic aspects together, up to date development of the educational history during the training, which based on the activity and the researches of the university’s students, being attentive for the national and international values, also focusing on the non-west cultures too.

The reference of the symposium call for you to think and reflect, and do more researcher and other creative activities together.

1. The topic of the symposium, introductory presentation:

An old subject in a new interpretation and a new role: The reform of the research and teaching methods of the history of education (Katalin Kéri from the Institute of Education and ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs)

2. Presentation about new opportunities of the learning of the educational history, and the usage in the pedagogy qualification. Our new research purposes and future projects will be shown in this section.

Actuality of history of education, the critique of forgetting (László Galántai from the ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs)

Reform possibilities of the training of the educational history (Katalin Vörös; Martin Méreg from the ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs)

The history of education in other perspective - Project day of the educational history in the name of the 19th Century press. (Gabriella Hüber from the ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs)

The educational history courses’ opportunities and multiplicity construct on the competency-based and co-operative education structure. (Dóra Pálmai from the ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs)

3. In connection with the reform of resources, topics, methods and interdisciplinary approach, the following presentations will be held in this section:

The usage of electronic and digital resources, databases in the researches of the educational history: some national and international information resource, universal and special scientific databases, digital and electronic libraries. (Alexandra Szalacsi from the ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs)

New possibilities in the research of the non-west educational history (Ildikó Oláh from the ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs)

The exploration of the history of the gender education – educational history researches in an multidisciplinary agent (Alexandra Havancsák from the ‘Education and Society’ Doctoral School of Education at University of Pécs)


Comments