คำอธิบายรายวิชา ท 33102

ท 33102    ภาษาไทย  6

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                   กลุ่มสาระการรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                   จำนวน 1 หน่วยกิต                                  เวลา    40   ชั่วโมง           

 

ศึกษางานประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง  สามารถอ่านจับใจความ  ตีความ  

แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  นวนิยาย  สารคดี บันเทิงคดีและบทอาเศียรวาท

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์                 

              ฝึกเขียน งานเขียนประเภทต่าง ๆ  ภายในเวลาที่กำหนดโดยแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงานเรื่องที่อ่าน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตมาพัฒนาความรู้ทางอาชีพ   รักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามจุดประสงค์ โดยใช้ภาษาใน การเขียน เขียน แสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว โครงการและรายงาน

การดำเนินโครงการ  การเขียนเรียงความ เขียนย่อความเรื่องสั้น   สารคดี นวนิยาย  บทความทางวิชาการ  วรรณกรรมพื้นบ้าน  บันทึกความรู้ จากแหล่งเรียนรู้  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้อง และมีมารยาทในการเขียน

               ศึกษาแนวคิดและการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา ประเมินเรื่อง ที่ฟังดูและพูด พูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ มีวิจารณญาณและมีมารยาท

ในการฟัง  การดูและการพูดเพื่อประเมินเรื่องที่ฟัง ดูและพูด อย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาการแต่ง

บทร้อยกรองประเภทฉันท์แต่งฉันท์ได้ วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น วิเคราะห์และการประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเมินค่า วรรณกรรมพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาทางภาษา  วรรณกรรมและวรรณคดี ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

ทางด้านวรรณศิลป์และสังคมโดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม

ในอดีต  

               โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา   การะบวนการฝึก  ศึกษาค้นคว้า  สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล   และการอภิปราย

              เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ปลูกฝังนิสัยและมารยาทในการอ่านการเขียนรักการอ่าน   การเขียน นำความรู้ความคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาสมรรถภาพการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ประเมินคุณค่างานประพันธ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน          

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ท 1.1    ม.4-6/2  ม.4-6/3   ม.4-6/4    ม.4-6/5   ม.4-6/6  ม.4-6/8  

             ท 2.1     ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4    ม.46/5   ม.4-6/6   ม.4-6/8  

             ท  3.1    ม.4-6/5   ม.4-6/6                                  

             ท 4.1     ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6    ม.4-6/8    

             ท 5.1     ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4    ม.4-6/5   ม.4-6/6        

 

รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด