AuiSuKe News
Story of Stuff

posted May 29, 2010, 5:19 AM by Nuth Otanasap

Story of Stuff
เรื่องราวของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และการอนุรักษ์

Story of Stuff


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าริมคงคาร่วมรักษาท่าจีน

posted Jul 4, 2009, 6:41 PM by Nuth Otanasap   [ updated Oct 1, 2010, 10:16 AM ]

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ วัดกลางคูเวียง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

«««««««««««

Y ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคณะบุคคล ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน

เพื่อร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำท่าจีนมาเป็นเวลา 11 ปี โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านปลุกจิตสำนึกให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำ และผู้

ที่ใช้น้ำในการประกอบอาชีพ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ำ ซึ่งเปรียบประดุจแม่ที่ให้ชีวิตแก่มวลมนุษยชาติ โดยไม่

ทิ้งขยะและน้ำเน่าเสียลงแม่น้ำ คู คลอง นอกจากนี้ชมรมฯยังประสานงานภาครัฐ ในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ กับแม่น้ำ

ชมรมฯคือเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ระหว่างเพื่อนสมาชิก เพื่อสร้างคนท่าจีนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ คู่ คุณธรรม

Yปัจจุบันเครือข่ายเพื่อนรักท่าจีนประกอบด้วย วัดต่างๆ 50 กว่าวัด โรงเรียนต่างๆ 40 กว่าโรงเรียน

เครือข่ายคลอง 20 กว่าคลอง พันธมิตรทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ อีกหลายองค์กร

Yภาระผูกพันทางใจของ ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม คือ สร้างคนหัวใจมนุษย์ 4 ด้าน ได้แก่

Œ สร้างองค์ความรู้ โดยการจัดประชุมสัญจรหมุนเวียนทุกเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน

จัดอบรม เรื่องราวท่าจีนทั้งลึก และกว้าง ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ

­ ห้องเรียนสายน้ำ ­ เรือสื่อรักท่าจีน ­ เรียนรู้คู่เรียนรักท่าจีน ฯลฯ

 สร้างคนท่าจีน ด้วยการสร้างแกนนำของชมรม และเครือข่าย ให้รู้กว้าง สรุปได้ ถ่ายทอดเป็น เพื่อ

สร้างทีมงานทุกเครือข่ายให้เข้มแข็งกระจายรายรอบท่าจีน ผ่าน โครงการ

­ วิทยากรท่าจีน ­ วิจัยท่าจีน ­วิจัยชุมชน ฯลฯ

Ž สร้างเพื่อน ด้วยการจับมือร่วมทำงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน

­ ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนทั้ง ชัยนาท สุพรรณบุรี และ สมุทรสาคร

­ สร้างสัมพันธ์กับภาครัฐ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำ และสุขภาพของประชาชน

­ พันธมิตรข้ามชาติกับลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน

 สร้างคนรักถิ่น สนับสนุนให้โรงเรียนริมน้ำสร้างหลักสูตรท่าจีนไว้สอนลูกหลานท่าจีน

­ผู้ริเริ่มโครงการ“นครปฐมโมเดล”เด็กดี มีคุณธรรม เข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบ

Yโครงการทอดผ้าป่าริมคงคาร่วมรักษาท่าจีน จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี 2543 วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน เป็นเจ้าภาพ

ปี 2546 วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี เป็นเจ้าภาพ

ปี 2549 วัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน เป็นเจ้าภาพ

เงินที่ได้จากการทอดผ้าป่านำเข้า “มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม” ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรม และเครือข่ายสมาชิกรักท่าจีน โดยมีคณะกรรมการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ และ โปร่งใส

Yวันนี้ ท่านสามารถจะขอบคุณแม่น้ำ และขอบคุณผู้ที่ทำงานเพื่อแม่น้ำ ให้ทำงานต่อไปแทนท่านที่ใช้แม่น้ำ

ในการดำเนินชีวิตทั้งทางตรง และทางอ้อม แต่ท่านยังไม่มีเวลาและโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรา

ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าริมคงคาร่วมรักษาท่าจีน ด้วยการมีส่วนร่วมในครั้งนี้

­ ติดต่อสอบถามโทร. *081-9037393 *081-3780094 *081-8045160 *089 -7766623


เหล่าข้าบาท รวมใจภักดิ์ รักแม่น้ำ

เพื่อน้อมนำ ทำความดี เป็นกุศล

น้อมถวาย พ่อหลวง ของปวงชน

แม่น้ำพ้น วิกฤต มลพิษภัย

ร่วมสร้างสรรค์ แม่น้ำสวย ช่วยกันคิด

ชวนญาติมิตร รักแม่น้ำ ร่วมแก้ไข

เพื่อแม่น้ำ ท่าจีน อยู่คู่ไทย

รวมดวงใจ ทอดผ้าป่า เพื่อท่าจีน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ : ผู้ประพันธ์

Yชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ 7 กันยายน 2541

Yมูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ 17 มิถุนายน 2548

Yสภาลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ 15 กันยายน 2551

ที่ตั้ง :โรงเรียนนาคประสิทธิ์(วัดบางช้างเหนือ) อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-311263-4

ยุทธศาสตร์ของชมรม Y เอาใจเป็นที่ตั้ง † เพิ่มพลังด้วยกลุ่มเพื่อน

กิจกรรมเคลื่อนด้วย บ้าน วัด และโรงเรียน

3 องค์กรประดุจต้นไม้ที่ทำงานสัมพันธ์กัน


กำหนดการทอดผ้าป่าริมคงคาร่วมรักษาท่าจีน

09.00 น. ¶ ตั้งองค์ผ้าป่าของแต่ละเครือข่าย ที่แพริมแม่น้ำ

10.00 น. ¶ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

11.00 น. ¶ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีถวายผ้าป่า

12.00 น. ¶ รับประทานอาหารกลางวัน


Yท่านสามารถบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของครอบครัว โดยบริจาคผ่าน

มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขา สามพราน เลขบัญชี 734-010735-5

ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ : เลขาธิการชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม

Untitled Post

posted Jul 4, 2009, 6:37 PM by Nuth Otanasap   [ updated Jul 4, 2009, 6:40 PM ]1-3 of 3