ระดับหลักสูตร

เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 
  1. ท่านสามารถเลือกรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมทบทวนและขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560, รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร สกอ. หรือรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อเผยแพร่หลักสูตร TQR โดยคณะกรรมการที่ถูกทาบทามต้องเข้าร่วมอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 วันต่อรุ่น (วันที่ 8,9,10,11 พฤษภาคม 2561 หรือวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561  วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561)

  2. กรรมการประเมิน 1 ท่านสามารถตรวจประเมินหลักสูตร ได้ไม่เกิน  5 หลักสูตร

  3. เกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (เล่ม Pocket book) หน้า 3 ตามรูปด้านล่างนี้


      https://goo.gl/TnHH2H    (New)  

https://goo.gl/XhqBSW

(Update)

 

https://goo.gl/XfzWoY

https://goo.gl/XfzWoY

https://drive.google.com/file/d/1Gc2q_w45qg0W8h3Spn8M-8Yo9qqMQPQ-/view?usp=drive_web


                                                                                                                         

      

การเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register : TQR)

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่ TQR

  1. ผู้ประเมิน TQR จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน

  2. คณะกรรมการประเมิน TQR ทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ.


คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

 

หลักสูตรที่ขอรับการประเมิน

คุณสมบัติของผู้ประเมิน

ระดับปริญญาตรี

-                   มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ

-                   ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท

-                   มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือ

-                   ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. ขึ้นไป

ระดับปริญญาเอก

-                   มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือ

-                   ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ศ. ขึ้นไป

 
 
 
 

Comments