AUDENDO‎ > ‎

Nabídka seminářů

Semináře organizujeme v našich prostorách, obvykle v čase 8,30 až 14,30, bez obědové pauzy. Jsou určeny pedagogům všech typů a stupňů škol, především výchovným poradcům a školním metodikům prevence. Stále větší oblibu získávají naše semináře u školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Výjimečně lze některé semináře organizovat pro objednavatele mimo Prahu.

Číslo akreditace seminářů je MŠMT - 1037/2019-1-14  

Na četné dotazy chceme doporučit novým frekventantům ideální pořadí absolvování seminářů: Management školní třídy, Metody zjišťování školního klimatu a vztahů ve třídě (či Diagnostika třídních kolektivů B-3 a B-4 a SORAD), Intervence ve školní třídě, Základy krizové intervence a Problémové situace ve školní třídě. Ostatní semináře slouží k rozšiřování kompetencí pedagogů.


1. Diagnostika vztahů ve třídě

Jednodenní seminář v technikách poznávání struktury a dynamiky třídních kolektivů. Práce s dotazníky B-3 a B-4 a dalších nástrojů pedagogicko psychologické diagnostiky. Absolvování kurzu by mělo umožnit pedagogům (především výchovným poradcům a školním metodikům prevence) bezproblémové a etické užití nástrojů ve své třídě a dobrou analýzu výstupů pro potřeby školy.

V teoretickém úvodu se věnuje pozornost i klinickým nástrojům v rukou pedagoga, ve druhé části jsou pak představené použitelné nástroje pro pedagogy všech stupňů škol. Následuje praktický návod, jak dotazníky B-3 a B-4 vyhodnocovat, ale především, jak analyzovat výstupy. Nemalá pozornost je věnována etické stránce použití diagnostických nástrojů. Pro frekventanty: na seminář je dobré mít s sebou kalkulačku.

Seminář lze mimo Prahu realizovat jen zcela výjimečně.


 2. Management školní třídy

Seminář poskytuje základní orientaci v nástrojích vedení dětského kolektivu – školní třídy. Pedagogům často chybí nástroje, jak kromě výuky také směrovat školní třídu. Frekventanti se budou zabývat formami odměn a trestů, motivačními aktivitami, intervenčními postupy vůči třídě, setkají se informativně i se základními diagnostickými nástroji. Prostor bude věnován i kazuistikám, které si pedagogové přinesou ze svých škol. Závěr semináře je věnován prevenci syndromu vyhoření u pedagoga.

Hlavní cíl semináře je aplikovat nejnovější poznatky a trendy z oblasti školní psychologie v našich školách a školských zařízení. Frekventanti získají dobrou zkušenost se základními nástroji třídního managementu, které mohou okamžitě aplikovat. V průběhu semináře se mohou zamýšlet na tom, jak své výchovné působení na své žáky zlepšovat a centrovat. Efekt se projeví nejen v rámci školního vzdělávacího programu, ale především v rámci primární prevence sociálně patologických jevů.

               

3. Problémové situace ve výuce

Seminář poskytuje základní oporu pro pedagogy metodickým a kazuistickým rozborem problémových situací ve škole. Využitím aktuálních informací z oblasti aplikované školní psychologie se pedagogové budou učit s pomocí pedagoga, jak v zátěžových situacích reagovat. Součástí semináře je i vhled do krizové intervence, do možností sebepodpory (debrífingy, supervize, apod.). Seminář hojně využívá skutečné situace ze školy, nebo modelové situace z praxe. Pozornost je věnována i prevenci syndromu vyhoření.

Hlavní cíl semináře je aplikovat nejnovější poznatky a trendy z oblasti školní psychologie v našich školách a školských zařízení. Frekventanti získají dobrou zkušenost se zvládáním problémových situací, aktivnímu vyhledávání pomoci u dalších institucí. Na příkladech skutečných situací se bude posilovat erudice pedagogů. Efekt se projeví nejen v rámci školního vzdělávacího programu, ale především v rámci primární prevence sociálně patologických jevů.

 

4. Seminář pro třídní učitele

Praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků aplikované školní psychologie, zaměřenou na práci třídního učitele. V průběhu semináře frekventanti získají informace o legislativních opatřeních, dokumentaci, diagnostických nástrojích pro jejich práci, základy intervenčních metod pro práci se třídou, ale i pro práci s jednotlivcem, základy krizové intervence a nejcitlivějších místech v jejich práci. Pro frekventanty je také připravena kazuistická část, využitá situacemi přímo ze školy nebo modelovými situacemi a jejich řešením. Závěr je věnován technikám prevence syndromu vyhoření v každodenní praxi tohoto specialisty.

Cílem je předat frekventantům co nejpraktičtější poznatky z oblasti aplikované školní psychologie  výrazně tak pozitivně ovlivnit erudici těchto specialistů. Interaktivní metodou nechat zažít zátěžové situace, které školní prostředí přináší a nácvik jejich zvládání. Formou workshopu se vzájemně obohacovat o osvědčené postupy i v rámci primární prevence.

 

5. Hry s psychologickým obsahem

Interaktivní seminář vychází z aktuálních potřeb pedagogů nejrůznějších typů škol, kteří buď začínají či již několik let pracují s dětmi skupinovou formou. Využití prožitkových technik – her s psychologickým obsahem se ukazuje jako výhodná forma nejen primární prevence sociálně patologických jevů, ale také jako účinný nástroj managementu třídy. Velký důraz je kladen na prožitek takových her samotnými frekventanty, čímž se zajistí dobré pochopení algoritmů takových technik. Nedílnou součástí tohoto semináře je metodika vedení psychoher, stejně jako nejčastější úskalí takové práce. V rámci využití skupinových technik metodiky prevence se zdůrazňuje odlišnost od psychoterapie.

Cílem je naučit frekventanty vlastním prožitkem her s psychologickým obsahem, jejich kvalitní využití ve školní praxi, a to nejen v rámci primárně preventivních aktivit, ale také v rámci managementu třídy. Zajistit frekventantům kvalitní metodickou průpravu i vlastní zkušenost. Základní orientace v naší i zahraniční literatuře.

 

6. Základy krizové intervence pro pedagogy

Seminář představuje praktický workshop, vycházející z aktuálních potřeb školy. Krizové situace, jež se stávají na školách, mohou pedagogy zaskočit a brání tak efektivnímu zvládnutí ve školských podmínkách. Nevýhodou takových situací je jejich nepředvídatelnost a nekonečná variabilita. Pro seminář máme připraveny modelové situace, které se skutečně staly a na způsobech reagování pedagogů se vymezují hlavní zásady přístupu pedagogů. Jako nejčastější krizové situace vnímáme úraz, bolest, strach, prudký afekt, agresivitu, ztrátu a tragické (i smrtelné) události. Vzhledem k tomu, že krizová intervence je nástroj pro specialisty, jsou frekventanti vedeni k využití možností specialistů v regionu jejich školy. 


7. Metodická podpora pro školy a školská zařízení (supervize)

Seminář představuje praktický workshop, jež má pomoci specialistům (pedagogům, psychologům, speciálním a sociálním pedagogům, etopedům), ale i pedagogům všech typů škol v jejich práci. Vzhledem k našim nabytým zkušenostem z oblasti sociální patologie, praktické a skupinové etopedie a managementu školní třídy, nabízíme možnost metodické podpory činnosti pro školy a školská zařízení. Metodickou podporu vnímáme jako vysoce odbornou činnost, kterou lze zvýšit efektivitu činnosti jedince či týmu, ve školních podmínkách jednotlivých pedagogů či učitelských sborů. Rádi bychom nabízeli svou odbornou pomoc a erudici především těm pedagogům, kteří systematicky pracují s problematickými třídami či problematickými dětmi. Metodická podpora může probíhat dlouhodobě. Odborníci doporučují frekvenci zhruba dvouměsíční.

Náš praktický seminář je koncipován jako skupinová případová práce v zařízení o.s. Audendo nebo jako výjezdní činnost (po celém území ČR) dle potřeb zadavatele. Před zahájením metodické podpory je uzavřen kontrakt a po skončení semináře je dle požadavku zadavatele vydána zpráva.

 

8. Intervence ve školní třídě

Praktický seminář se zaměřuje na efektivní a účelnou intervenci ve školní třídě, kdy je třeba dosáhnout změny chování dětí a obecného klimatu ve školní třídě. Seminář vychází z dlouhodobé zkušenosti AUDENDA, řešení praktických situací ve školách po celé ČR a také ze současných výzkumů dynamiky školní třídy, publikovaných v odborném tisku. V druhé části semináře se praktické zásady uplatní při přípravě vlastního postupu v konkrétní škola. Celý seminář je provázen skutečnými kazuistikami z práce se školní třídou.

Do probíraných témat patří: dynamika školní třídy (hlavní faktory dynamiky, historie, hierarchie, struktura skupiny), charakteristika intervence ve školní třídě (sběr informací a základní zásady intervence školní třídy a její struktura), intervenční práce a její úskalí (patologie vztahů a ve třídě možnosti změny, klima školní třídy, limity intervence), příprava intervence, základní modelový postup (faktory ovlivňující úspěch intervence a krokování postupu pedagoga), kontrola úspěšnosti intervence (jak hodnotit úspěch při intervenci, možnost zpětné vazby a evaluace, případně možnost další návazné intervence).

 

9. Třídnická hodina - teorie a praxe

Praktický seminář nabízí pedagogům různé modely práce třídního učitele se školní třídou. V průběhu se zúročí zkušenosti nejen AUDENDA, ale též spolupracujících škol, kde se třídnické hodiny aplikovaly a aplikují. V teoretické úvodní části je naznačena možnost pozitivního ovlivnění skupinové dynamiky školní třídy, zdůrazňují se preventivní prvky ve škole. Třídnická hodina představuje vhodný prostor pro přímé působení třídního učitele na svou třídu. Problémem často je, jak naplnit daný potenciál vhodnými aktivitami a také je mít přirozeně ozkoušené. Druhou části semináře je nácvik tématiky a prožitkové hodiny s frekventanty (model školní třídy), čímž seminář získá na praktičnosti. Probíraná témata: základní charakteristika školní třídy (struktura, dynamika školní třídy, možnosti ovlivnění), charakteristika vstupů do školní třídy (sedmiúrovňový model vstupů do školní třídy, obsah třídnické hodiny), nácvik prožitkové hodiny (možnosti tohoto typu práce se školní třídou, úskalí a efektivita, konkrétní techniky vhodné pro práci se školní třídou), nácvik tématiky (možnosti tohoto typu práce se školní třídou, úskalí a efektivita, konkrétní techniky vhodné pro práci se školní třídou).

10. Metody zjišťování klimatu a vztahů ve školní třídě

Seminář představuje praktický workshop, který frekventantům představuje jednotlivé nástroje pro zjišťování klimatu školní třídy, školy a také pro zjišťování vztahů mezi jednotlivými dětmi. Jednotlivé nástroje jsou představeny a také komentovány.Celý seminář je zasazen do kontextu práce se třídou a vhodnými formami. Seminář rozšiřuje diagnostické kompetence frekventanta směrem k nástrojům zjišťování klimatu ve školní třídě a školy. Neumožňuje využívat nástroje zjišťování vztahovosti ve třídě. Probíraná témata: možnosti poznávání jednotlivých fenoménů třídního kolektivu a školy, nástroje k zjišťování vztahů (SORAD, B-3, B-4, D-1), nástroje zjišťování klimatu školní třídy (MCI, CES, KŠT, a další), nástroje ke zjišťování klimatu školy (KUS, dotazníky Grecmanové), formulování další potřebné práce s danou školní třídou, možnosti, úskalí diagnostiky a etické a legislativní normy jejího využití.

Comments