AUDENDO‎ > ‎

Doporučená literatura

Pro zájemce o problematiku školní třídy uvádíme pro inspiraci následující seznam literatury:

BENDL, S.: Jak přecházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV, 2004.ISBN 80-86642-14-3.

BRAUN, R. Diagnostika školní třídy. Skupinová práce se třídou. Praha: IPPP ČR, 2008.

BRAUN, R. Dotazník B-3. Praha: AUDENDO, 1997.

BRAUN, R. Dotazník B-4. Praha: AUDENDO, 1998.

BRAUN, R. Školní třída, její vedení a diagnostika. Interní materiál. Praha: AUDENDO, 2003.

BRAUN, R. a kol. Vybrané metodiky práce školních psychologů I. Praha: IPPP ČR, 2001.

BRAUN, R. Školní třída a integrovaný žák. In: Inovace činnosti SPC (sborník). Olomouc: UP, 2011

BRAUN, R. Skupiny problémových dětí na škole. Socioterapia. 2013, roč. 3, č. 4, s. 3-4.

BRAUN, R. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: PdF, 2013.

BRAUN, R., NOVÁČKOVÁ, J. a MARKOVÁ, D. Praktikum školní psychologie, Praha: Portál, 2014.

BRAUN, R. a kol. Klima školy, klima školní třídy. In ZAPLETALOVÁ, J. a kol. Metodika pro práci školního psychologa zapojeného v ŠPP. Praha: NÚV, 2014.

CANO, Diana, Patricia, Varela. Sociální atmosféra ve třídě z pohledu tří diagnostických metod. Školský psychológ, 8, 1998, č. 2, s. 33-40.

Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2742-4

DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. 2. vyd. Jinočany: H+H, 1993. 121 s. ISBN 80-85467-06-2

DUBEC, M. Třídnické hodiny – metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy.  Praha: Projekt Odyssea, 2007, ISBN 978-80-87145-20-3.

GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci? 1. vyd. Bratislava: Práca, 1999. 239 s. ISBN 80-7094-335-1

GRECMANOVÁ, H. Klima školy v německé pedagogické literatuře. In: JEŽEK, S. (ed.): Psychosociální klima školy I. 1. vyd. Brno: MSD, 2003. s. 75 – 86. ISBN  80-86633-13-6.

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008.

GRECMANOVÁ, H., DOPITA, M., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J a SKOPALOVÁ, J.: Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 1. vyd.  Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.ISBN 978-80-87652-22-0

HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V., PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta univerzity Karlovy, 1996. 109 s. ISBN 80-86039-10-2.

HERMOCHOVÁ Soňa. Skupinová dynamika ve školní třídě. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005; 169 s. ISBN 80-239-5612-4.

HOLEČEK, V. Aplikovaná psychologie pro učitele II. Plzeň: ZČU, 2001.

HOLÚBKOVÁ, Kristína. Reflektovanie kvality školy prostrednictvom Indexu inklúzie. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 47-52.

HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Praha: UK, 2002. 

JANÍK, Tomáš. Kvalita školy: modely a možnosti empirického uchopení. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 25-31.

KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik. Olomouc: UP, 2006.

KOLOFÍRKOVÁ, K. Téma školního klimatu ve frankofonních zemích. In: JEŽEK, S. (ed.): Psychosociální klima školy II. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. s. 153 – 159. ISBN 80-86633-29-2.

KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, 216 s. ISBN 978-80-7367-383-3

KREJČOVÁ Lenka a MERTIN Václav (eds.). Výchovné poradenství. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009; 247 s. ISBN 978-80-7357-498-5.

LAŠEK Jan. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001; 161 s. ISBN 80-7041-088-4.

LOZSI, L. a kol. Socioterapia. Bratislava: ASP, 2013.

LUKAS, Josef. Dotazník QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 62-67.

MAREŠ Jan, JEŽEK Stanislav, GRECMANOVÁ Helena a DOPITA Miroslav. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 1. revidovaná verze. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87652-89-3.

MAREŠ, J. Dotazník sociálního klimatu školní třídy. Praha: IPPP, 1998.

MAREŠ, Jiří. Diagnostika sociálního klimatu školy. In: JEŽEK, S. (ed.).: Psychosociální klima školy I. Brno: MSD, 2003. s. 32 – 71.

MAREŠ, J. Přehled kvantitativních metod pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy. In: JEŽEK, S. (ed.).: Psychosociální klima školy II. Brno: MSD, 2004.

MAREŠ, J. Přehled kvantitativních metod pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy II. In: JEŽEK, S. (ed.).: Psychosociální klima školy III. Brno: MSD, 2005.

MAREŠ, Jiří. Kvalita života školy. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 17-24.

Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.

MARTANOVÁ, V. a kol. Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze, 2007b. ISBN 978-80-254-0525-3. 

MARTINCOVÁ, N. Použití skrytého vrstevnického programu v prostředí třídy, kde dochází k negativním sociálním jevům. In:  Prevence šikanování na školách. Sborník příspěvků. Praha: IPPP ČR, 1998.

NEŠPOR, K., CSÉMY, L., SOVINOVÁ, H. Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 68 s. ISBN 80-7071-110-8.

PACLT, I. a kol.: Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada Publishing, 2007.

PASCH Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 1. vyd. Praha: Portál, 1998; 424 s. ISBN 80-7178-127-4.

PARRY, J., CARRINGTON, G.: Čelíme šikanování. Praha: IPPP ČR, 1995.

PETLÁK, Erich. Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: IRIS, 2006. 1. vyd. 119 s. ISBN 80-89018-97-1.

kol. autorů. Práce s třídním kolektivem. Metodika. Praha: NÚV, 2012; 1. vyd. 82 s. ISBN 978-80-87652-80-0

PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace. Hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. 1.vyd. Brno: MU, 1996. 166 s. ISBN 80-210-1333-8.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Věda o edukačních procesech. 1.vyd. Praha: Portál, 1997.496 s. ISBN 80-7178-170-3

PRŮCHA, Jan. WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří: Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1

ŘEHULKA, E. et al. Prevence závislostí ve škole. Brno: MSD, 2008. 105 s. ISBN 978-80-7392-077-7.

SLAVÍKOVÁ, I., HOMOLOVÁ, K., DOLEŽEL, P.: Sociometrický-ratingový dotazník V. Hrabala, st. Praha: IPPP ČR, 2005.

SMÉKALOVÁ, E. et al.. Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů. Olomouc: František Šalé – ALBERT, 2007. 96 s. ISBN 80-7326-118-9.

SMÉKALOVÁ, E., KOLAŘÍK, M. Typy třídních kolektivů a způsoby práce s nimi aneb mocenský, nebo demokratický přístup? Prevence. 2011, roč. 7, č. 9, s. 10–12.

ŠTABLOVÁ, R. Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Policejní akademie České republiky, 1997. 214 s. ISBN 80-85981-64-5.

ŠTECH, Stanislav, ZAPLETALOVÁ, Jana. Úvod do školní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. 232 s. ISBN 978-80-262-0368-1

ŠTECH, Stanislav. Jak rozumět kvalitě školy? Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 81-84.

ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní přístupy k poznávání kvality školy aneb otevírání černé skříňky a nastolování témat. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 32-38.

TUREK,I. - SÁNDOR, A. Kvalita školy. Trenčín: MPC, 2006. ISBN 80-969457-1-8.

URBÁNEK Petr a CHVÁL Martin. Klima učitelského sboru. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87652-24-4.

ZAPLETALOVÁ, J.: Monitorovací systém problémových projevů chování. Praha: IPPP ČR, 2001. 32 s.

Comments