AUDENDO‎ > ‎

Doporučená literatura

Pro zájemce o problematiku školní třídy uvádíme pro inspiraci následující seznam literatury:

ADAMOVSKÁ, A. Kam kráčí adaptační kurzy? In Prevence, 2007, č. 2. ISSN 1214-8717. s. 10-11.   

BENDL, S.: Jak přecházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV, 2004.ISBN 80-86642-14-3.

BRAUN, R. Diagnostika školní třídy. Skupinová práce se třídou. Praha: IPPP ČR, 2008.

BRAUN, R. Dotazník B-3. Praha: AUDENDO, 1997.

BRAUN, R. Dotazník B-4. Praha: AUDENDO, 1998.

BRAUN, R. Školní třída, její vedení a diagnostika. Interní materiál. Praha: AUDENDO, 2003.

BRAUN, R. a kol. Vybrané metodiky práce školních psychologů I. Praha: IPPP ČR, 2001.

BRAUN, R. Školní třída a integrovaný žák. In: Inovace činnosti SPC (sborník). Olomouc: UP, 2011

BRAUN, R. Skupiny problémových dětí na škole. Socioterapia. 2013, roč. 3, č. 4, s. 3-4.

BRAUN, R. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: PdF, 2013.

BRAUN, R., NOVÁČKOVÁ, J. a MARKOVÁ, D. Praktikum školní psychologie, Praha: Portál, 2014.

BRAUN, R. a kol. Klima školy, klima školní třídy. In ZAPLETALOVÁ, J. a kol. Metodika pro práci školního psychologa zapojeného v ŠPP. Praha: NÚV, 2014.

CANO, Diana, Patricia, Varela. Sociální atmosféra ve třídě z pohledu tří diagnostických metod. Školský psychológ, 8, 1998, č. 2, s. 33-40.

Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2742-4

DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. 2. vyd. Jinočany: H+H, 1993. 121 s. ISBN 80-85467-06-2

DUBEC, M. Třídnické hodiny – metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy.  Praha: Projekt Odyssea, 2007, ISBN 978-80-87145-20-3.

GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci? 1. vyd. Bratislava: Práca, 1999. 239 s. ISBN 80-7094-335-1

GRECMANOVÁ, H. Klima školy v německé pedagogické literatuře. In: JEŽEK, S. (ed.): Psychosociální klima školy I. 1. vyd. Brno: MSD, 2003. s. 75 – 86. ISBN  80-86633-13-6.

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008.

GRECMANOVÁ, H., DOPITA, M., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J a SKOPALOVÁ, J.: Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 1. vyd.  Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.ISBN 978-80-87652-22-0

HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V., PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta univerzity Karlovy, 1996. 109 s. ISBN 80-86039-10-2.

HERMOCHOVÁ Soňa. Skupinová dynamika ve školní třídě. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005; 169 s. ISBN 80-239-5612-4.

HOLEČEK, V. Aplikovaná psychologie pro učitele II. Plzeň: ZČU, 2001.

HOLÚBKOVÁ, Kristína. Reflektovanie kvality školy prostrednictvom Indexu inklúzie. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 47-52.

HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Praha: UK, 2002. 

JANÍK, Tomáš. Kvalita školy: modely a možnosti empirického uchopení. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 25-31.

KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik. Olomouc: UP, 2006.

KOLOFÍRKOVÁ, K. Téma školního klimatu ve frankofonních zemích. In: JEŽEK, S. (ed.): Psychosociální klima školy II. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. s. 153 – 159. ISBN 80-86633-29-2.

KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, 216 s. ISBN 978-80-7367-383-3

KREJČOVÁ Lenka a MERTIN Václav (eds.). Výchovné poradenství. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009; 247 s. ISBN 978-80-7357-498-5.

LAŠEK Jan. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001; 161 s. ISBN 80-7041-088-4.

LOZSI, L. a kol. Socioterapia. Bratislava: ASP, 2013.

LUKAS, Josef. Dotazník QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 62-67.

MAREŠ Jan, JEŽEK Stanislav, GRECMANOVÁ Helena a DOPITA Miroslav. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 1. revidovaná verze. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87652-89-3.

MAREŠ, J. Dotazník sociálního klimatu školní třídy. Praha: IPPP, 1998.

MAREŠ, Jiří. Diagnostika sociálního klimatu školy. In: JEŽEK, S. (ed.).: Psychosociální klima školy I. Brno: MSD, 2003. s. 32 – 71.

MAREŠ, J. Přehled kvantitativních metod pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy. In: JEŽEK, S. (ed.).: Psychosociální klima školy II. Brno: MSD, 2004.

MAREŠ, J. Přehled kvantitativních metod pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy II. In: JEŽEK, S. (ed.).: Psychosociální klima školy III. Brno: MSD, 2005.

MAREŠ, Jiří. Kvalita života školy. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 17-24.

Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.

MARTINCOVÁ, N. Použití skrytého vrstevnického programu v prostředí třídy, kde dochází k negativním sociálním jevům. In:  Prevence šikanování na školách. Sborník příspěvků. Praha: IPPP ČR, 1998.

Mc NEELY, A.,C., NONNEMAKER, J.,M., Blum, R.,W. Promoting The School Climate Challenge. Journal of School Health, April 2002, Vol. 71, No.4.

MOTYČKA, P. Seznamovací tábor. In Prevence, 2008, č. 3. ISSN 1214-8717. s. 6-8.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., ORLÍKOVÁ, B., PEŠEK, R., ŠKAŘUPOVÁ, K., ŠKRDLANTOVÁ, E., MIOVSKÁ, L., GAJDOŠÍKOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2008 National report (2007 data) to the EMCDDA by the Reitox Nation Focal Point – THE CZECH REPUBLIC New Development, Trends and in-depth information on selected issues. Praha: Úřad vlády České republiky, 2008. 149 s. ISBN 978-80-87041-46-8.

NEŠPOR, K., CSÉMY, L., SOVINOVÁ, H. Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 68 s. ISBN 80-7071-110-8.

NEZVALOVÁ, Danuše. Pedagogická evaluace. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/963/pedagogicka-evaluace.html/

PACLT, I. a kol.: Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada Publishing, 2007.

PASCH Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 1. vyd. Praha: Portál, 1998; 424 s. ISBN 80-7178-127-4.

PARRY, J., CARRINGTON, G.: Čelíme šikanování. Praha: IPPP ČR, 1995.

PETLÁK, Erich. Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: IRIS, 2006. 1. vyd. 119 s. ISBN 80-89018-97-1.

kol. autorů. Práce s třídním kolektivem. Metodika. Praha: NÚV, 2012; 1. vyd. 82 s. ISBN 978-80-87652-80-0

PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace. Hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. 1.vyd. Brno: MU, 1996. 166 s. ISBN 80-210-1333-8.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Věda o edukačních procesech. 1.vyd. Praha: Portál, 1997.496 s. ISBN 80-7178-170-3

PRŮCHA, Jan. WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří: Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1

ŘEHULKA, E. et al. Prevence závislostí ve škole. Brno: MSD, 2008. 105 s. ISBN 978-80-7392-077-7.

SKÁCELOVÁ, L. Prevence v kontextu školských poradenských služeb. In Martanová, V. a kol. Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze, 2007b. ISBN 978-80-254-0525-3. s. 58-61.

SKOPALOVÁ, V., VESELÁ, G. Prevence prožitkem aneb zkus si roli ve Fóru. In Prevence, 2010, č. 6. ISSN 1214-8717. s. 10-11.

SLAVÍKOVÁ, I. Primární prevence v podmínkách školy – tvorba a realizace minimálního preventivního programu. In Martanová, V. a kol. Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova v Praze, 2007. ISBN 978-80-254-0525-3. s. 22-31.

SLAVÍKOVÁ, I., HOMOLOVÁ, K., DOLEŽEL, P.: Sociometrický-ratingový dotazník V. Hrabala, st. Praha: IPPP ČR, 2005.

SMÉKALOVÁ, E. et al.. Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů. Olomouc: František Šalé – ALBERT, 2007. 96 s. ISBN 80-7326-118-9.

SMÉKALOVÁ, E., KOLAŘÍK, M. Typy třídních kolektivů a způsoby práce s nimi aneb mocenský, nebo demokratický přístup? Prevence. 2011, roč. 7, č. 9, s. 10–12.

ŠTABLOVÁ, R. Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Policejní akademie České republiky, 1997. 214 s. ISBN 80-85981-64-5.

ŠTECH, Stanislav, ZAPLETALOVÁ, Jana. Úvod do školní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. 232 s. ISBN 978-80-262-0368-1

ŠTECH, Stanislav. Jak rozumět kvalitě školy? Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 81-84.

ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní přístupy k poznávání kvality školy aneb otevírání černé skříňky a nastolování témat. Školní psycholog/Školský psychológ, 12, 2010, č. 1-2, s. 32-38.

THAPA, A., COHEN, J., HIGGINS- D’ALESSANDRO, A., & GUFFEY, S. School Climate Research Summary: August 2012. School Climate Brief, No. 3. National School Climate Center, New York, 2012.

TUREK,I. - SÁNDOR, A. Kvalita školy. Trenčín: MPC, 2006. ISBN 80-969457-1-8.

URBÁNEK Petr a CHVÁL Martin. Klima učitelského sboru. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87652-24-4.

ZAPLETALOVÁ, J.: Monitorovací systém problémových projevů chování. Praha: IPPP ČR, 2001. 32 s.

ZÁRUBA, M. Manažerské činnosti ředitele školy v primární prevenci II. Prevence, 2008, č. 3. ISSN 1214-8717. s. 4-5.

Comments