Προπτυχιακά

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του 1ου εξαμήνου όλων των Τμημάτων, πλην του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Μετεωρολογία». Οι προπτυχιακοί φοιτητές του 2ου εξαμήνου του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής διδάσκονται το υποχρεωτικό μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία» που περιλαμβάνει: στοιχεία Γενικής Μετεωρολογίας, αγρομετεωρολογικοί και κλιματικοί σταθμοί, όργανα και παρατηρήσεις, διαμόρφωση μικρομετεωρολογικών και μικροκλιματικών συνθηκών κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και στοιχεία αγροκλιματολογίας. Στο 9ο εξάμηνο οι προπτυχιακοί φοιτητές του ίδιου Τμήματος που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου διδάσκονται το υποχρεωτικό μάθημα «Αστική Οικολογία και Βιοκλιματολογία». Το αντικείμενο της Βιοκλιματολογίας περιλαμβάνει: μελέτη μικροκλίματος με κλασσικές και νέες μεθοδολογίες, αξιοποίηση βιοκλιματικών συνθηκών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, αστικό μικρόκλιμα - ρύπανση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (λεπτομέρειες για το αντικείμενο του κάθε μαθήματος βλέπε: «Ύλη Μαθημάτων»).

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής διδάσκονται το υποχρεωτικό μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία–Εισαγωγή στη Γεωργική Μικρομετεωρολογία». Στο 6ο εξάμηνο οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία» και στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας το μάθημα «Βιοκλιματολογία». Τέλος, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορούν να επιλέξουν στο 7ο εξάμηνο το μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία» (λεπτομέρειες για το αντικείμενο του κάθε μαθήματος: βλέπε: «Ύλη Μαθημάτων»). 

Σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια και καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου γίνονται εξετάσεις προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα που λαμβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση κάθε φοιτητή.

Το Εργαστήριο δέχεται φοιτητές για περιορισμένη περίοδο σπουδών (3-6 μήνες), στα πλαίσια του Προγράμματος Σωκράτης-Erasmus

Η ωριαία ανά εβδομάδα κατανομή των μαθημάτων που διδάσκονται από το προσωπικό του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα:


 

Τίτλος μαθήματος

 

Τμήμα

 

Εξάμ.

 

Επίπεδο μαθήματος

Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Θ

Ε

Μετεωρολογία

Όλα (πλην Αξιοπ. Φυσ. Πόρων)

1ο

Ε

2

2*

Γεωργική Μετεωρολογία

Φυτική Παραγωγή

2ο

Υ

2

2**

Γεωργική Μετεωρολογία-Εισαγωγή στη Μικρομετεωρολογία 

Αξιοποίηση Φυσ. Πόρων και Γεωργική Μηχανική

3ο

Υ

2

2***

Γεωργική Μετεωρολογία

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

6ο

Ε

2

2

Γεωργική Μετεωρολογία

Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη

7ο

Ε

2

2****

Βιοκλιματολογία

Γεωπονική Βιοτεχνολογία

8ο

Ε

3

2

Αστική Οικολογία και Βιοκλιματολογία

Φυτική Παραγωγή

9ο

Υ

3

2


Υ:Υποχρεωτικό, Ε: Επιλογής,

Θ: Θεωρία, Ε: Εργαστήριο, 

*: 2 ώρες x 6 τμήματα, **: 2ώρες x 4 τμήματα (κύκλοι Α και Β), *** 2ώρες x 3 τμήματα, **** 2ώρες x 2 τμήματα

Comments