Μεταπτυχιακά


1. ΠΜΣ: Αρχιτεκτονική Τοπίου

Το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας παρέχει εκπαίδευση στην εξειδίκευση «Αρχιτεκτονική Τοπίου» στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

        
1.1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Υπεύθυνος Μαθήματος: Ιωάννης Τσίρος

1. Αστικό μικρόκλιμα και βιόκλιμα (urban microclimate and bioclimate). Κλίμα του στρώματος της αστικής κόμης (Urban Canopy Layer climate). Iσοζύγιο ενέργειας σε αστικές περιοχές (urban energy balance). Αστική θερμική νησίδα και αστική δροσερή νησίδα (Urban heat and cool islands). Θερμική αίσθηση και άνεση (Thermal sensation and comfort).
2. Βασικές αρχές και φιλοσοφία του βιοκλιματικού σχεδιασμού (Principles and philosophy of bioclimatic design). 
3. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ως συνάρτηση του μάκρο-, μέσο- και μικρο-κλίματος -  Εφαρμογές σε ξηρά-θερμά κλίματα με έμφαση στο μεσογειακό χώρο (Bioclimatic design as a function of macro-, meso-, and micro-climate - Applications in dry-warm/hot climates with focus on the Mediterranean area)
4. Μικροκλιματικές και βιοκλιματικές συνθήκες αστικών υπαίθριων χώρων (Microclimatic conditions and bioclimatic design of urban open spaces). Μετρήσεις πεδίου και εκτιμήσεις με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές (Field monitoring and estimations using advanced techniques). Παραδείγματα (Case Studies)
5. Στρατηγικές μικροκλιματικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού σε αστικούς χώρους (Microclimate and bioclimate design strategies in urban spaces) και στρατηγικές ανάσχεσης της αστικής θερμικής νησίδας (urban heat island mitigation strategies). Βλάστηση, τεχνικές σκίασης, τεχνικές χρήσης ύδατος, τεχνικές φυσικού αερισμού, υλικά και χρώματα, κλπ (Vegetation, Shading, Evaporative Cooling, Ventilation, Materials and colors, etc).
6. Μοντελοποίηση του αστικού μικροκλίματος και βιοκλίματος (urban microclimate and bioclimate modeling). Αρχές μοντελοποίησης περιβάλλοντος-Περιβαλλοντικά μοντέλα (Principles of environmental modeling – Environmental models). Μοντέλα αναλυτικά, ημι-αναλυτικά, αριθμητικά, κώδικες περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής (analytical, semi-analytical, numerical models, computational fluid mechanics (CFD) models). Λογισμικά εργαλεία και εφαρμογές τους στο βιοκλιματικό σχεδιασμό και στην αξιολόγηση βιοκλιματικών λύσεων (Software tools and applications in bioclimatic design and evaluation of bioclimatic scenarios). 
7. Ανάλυση, αξιολόγηση και χρήση βιοκλιματικών παραμέτρων αστικών υπαίθριων χώρων σε μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού και σε μελέτες ανάπλασης τμημάτων του αστικού ιστού (αστικά συμπλέγματα) (Analysis, evaluation and use of bioclimatic parameters of urban open spaces in city planning studies and in restoration studies of urban complexes)
2. ΠΜΣ: Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής 

Η διδακτέα ύλη και οι υπεύθυνοι των μαθημάτων του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας στα πλαίσια του ΠΜΣ Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής:

2.1 Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία 

    Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθηγητής Ι. Τσίρος.
Σύγχρονες τεχνικές μετρήσεων και επεξεργασίας μετεωρολογικών και κλιματικών παραμέτρων και αξιοποίηση τους στο σχεδιασμό έργων υποδομής. Χωροχρονική κατανομή και εκτίμηση μικροκλιματικών και βιοκλιματικών παραμέτρων. Πρότυπα πρόγνωσης τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων.


2.2 Τοποκλιματολογία 

       Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθηγητής Ι. Τσίρος.
Τοπόκλιμα-μικρόκλιμα. Μέθοδοι εκτίμησης τοποκλιματικών παραμέτρων σε αστικές, αγροτικές και δασικές περιοχές. Χρονικές και χωρικές κατανομές μικροκλιματικών παραμέτρων σε χαρακτηριστικούς τύπους αναγλύφων. Αξιοποίηση ιδιαίτερων συνθηκών τοποκλίματος σε χαρακτηριστικά έργα υποδομής. 


2.3 Ρύπανση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

        Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθηγητής Καθηγητής Ι. Τσίρος 
Μεταβολές ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο κύκλος των ρυπογόνων ουσιών. Πηγές ρύπανσης. Εκπομπές ρύπων, όρια εκπομπών και επιπέδων ρύπανσης. Μετρήσεις συγκεντρώσεων ρύπων και σύγκριση με πρότυπα. Επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στοιχεία δυναμικής της ατμόσφαιρας και φαινόμενα μεταφοράς. Εφαρμογές περιβαλλοντικών μοντέλων στην πρόβλεψη της διάδοσης ατμοσφαιρικών ρύπων στον αέρα από πηγές ρύπων έργων υποδομής και φάσεις της τεχνικής μελέτης. Παραδείγματα μελετών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από έργα υποδομής σε αστικές και περιαστικές ζώνες.  


2.4 Μετεωρολογία Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

        Υπεύθυνος μαθήματος: Αν. Καθηγητής Καθηγητής Ι. Τσίρος 
Διασπορά και διάχυση ρύπων στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα. Συσχέτιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης με μετεωρολογικές παραμέτρους. Εφαρμογές προγνωστικών μοντέλων αέριας ρύπανσης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους στα πλαίσια μελετών έργων υποδομής. Προσδιορισμός μετεωρολογικών συνθηκών που σχετίζονται με μέγιστες συγκεντρώσεις ρύπων, επίδραση ανέμου, τοπογραφίας και συνθηκών ατμοσφαιρικής ισορροπίας στις χρονικά μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα από εκπομπές σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης που σχετίζονται με χαρακτηριστικά έργα υποδομής.  


2.5 Αντίξοα καιρικά φαινόμενα στα έργα υποδομής

        Υπεύθυνος μαθήματος: Επίκ. Καθηγητής Αθ. Καμούτσης
Χρονικές και χωρικές κατανομές ακραίων τιμών θερμοκρασίας αέρος (καύσωνας, παγετός), διεύθυνσης και έντασης ανέμου (ριπές ανέμου, θύελλες), υψών βροχής, χιόνος, χαλάζης και γεγονότων καταιγίδας. Εκτίμηση και πρόγνωση ξηρασιών, μετεωρολογικός κίνδυνος πυρκαγιών. 


2.6 Κλίμα και Φυτογεωγραφία

        Υπεύθυνος μαθήματος: Επίκ. Καθηγητής Αθ. Καμούτσης
Κλίμα, κλιματικές ταξινομήσεις, βασικοί κλιματικοί παράμετροι κατανομής βλάστησης. Χαρακτηριστική τυπική βλάστηση (climax vegetation) ως κλιματικός δείκτης. Βιόκλιμα. Χωρική κατανομή κλιματικών παραμέτρων και βλάστηση.  

 
Comments