Σταθμός αέριας ρύπανσης

Στο χώρο του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας λειτουργεί από το 1985 Σταθμός Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας, που ανήκει στο ΥΠΕΚΑ (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ). Λαμβάνονται μετρήσεις όζοντος (Ο3), διοξειδίου του θείου (SΟ2), μονοξειδίου και διοξειδίου του αζώτου (NΟ, NΟ2) και καπνού που εκφράζονται σε μg·m-3, ως και μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε mg·m-3. Τα δεδομένα αυτά δημοσιοποιούνται και είναι στη διάθεση τόσο του εκπαιδευτικού-ερευνητικού προσωπικού όσο και των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Τα δεδομένα αρχείου είναι επίσης διαθέσιμα σε συνοπτική μορφή (δείγμα ιστορικού αρχείου του Σταθμού Αέριας Ρύπανσης και πρόσβαση στα διαθέσιμα σχετικά αρχεία του Σταθμού). Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων μπορούν να συγκριθούν άμεσα με τιμές εθνικών και διεθνών ορίων ποιότητας των ρύπων αυτών (αρχείο με τιμές ορίων ποιότητας ατμόσφαιρας).

Υποσελίδες (1): Bioclimatic Info
Comments