.....Welcome  To   Attasit  Web.....

 สื่อการเรียนรู้ใหม่

ข่าว

 

 

วิชากฎหมายแรงงาน ฯ

LINUX

 

โครงสร้างข้อมูล

   1. โครงสร้าง 8 Queue    ==>  code

สื่อการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์

    • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
    • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรู้
    • คอมพิวเตอร์กับชีวิต

กลุ่มวิชาการสื่อสารและเครือข่าย

    • เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
    • ระบบการสื่อสารข้อมูล
      

 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

    • ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
    • สถาปัตยกรรมและภาษาแอสเซมบลี้
    • ระบบปฎิบัติการ   New
    • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  New
 

ติดต่อ