Urantailings Risø og Kvanefjeld
Kvanefjeld Project: Comment from Jan Willem Storm Van Leeuwen 30.3.16- Radioaktivt Affald: Vildledning af Borgere i Grønland og Danmark 27.3.16 -

Foto : Et af de to betonbassiner på Risø/DD med tailings/affald fra udvinding af uran af malm fra Kvanefjeld.
Kilde: Risøs arkiv Rigsarkivet. Foto er fra den lige udkomne bog Uranbjerget, Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran fra 1944 til i dag,
Vedr. bunkerne med uranmalm hos Dansk Dekommissionering (min fremhæving): 

Fra: @dekom.dk>
Dato: 2. apr. 2014 kl. 12.11
Emne: RE: Forespørgsel vedr. slutdeponering af tailings fra uranudvindingsforsøg
Til: Anne Albinus 

Kære Anne Albinus

Der er gennemført forskellige sonderinger i forhold til anvendelse af malmen som råstof, men disse har indtil videre ikke ledt til en konklusion. Med hensyn til jordlaget under malmbunkerne vil denne jord blive analyseret og vurderet med henblik på korrekt og sikker håndtering.

Som det er beskrevet i Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald er malmen som sådan ikke radioaktivt affald, da den anses som et råstof. Det må særskilt vurderes, hvordan malm og underliggende jordlag skal håndteres. Det kan ikke afvises, at en løsning er at placere det i et dansk slutdepot. Dette skal i så fald inkluderes i de overvejelser, der gøres i forbindelse med etableringen af slutdepot, f.eks. med hensyn til kapacitet.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Sektionschef Affald og Drift

Dansk Dekommissionering
Frederiksborgvej 399, Postboks 320, 

DK-4000 Roskilde

Comments