Svar fra Dansk Dekommissionering vedr. mine spørgsmål om urantailings og uranmalm på Risø


Læs venligst mit spørgsmål nedefra og svar opefter.


Fra: 
Dato: 2. apr. 2014 kl. 12.11
Emne: RE: Forespørgsel vedr. slutdeponering af tailings fra uranudvindingsforsøg
Til: Anne Albinus


Kære Anne Albinus

Der er gennemført forskellige sonderinger i forhold til anvendelse af malmen som råstof, men disse har indtil videre ikke ledt til en konklusion. Med hensyn til jordlaget under malmbunkerne vil denne jord blive analyseret og vurderet med henblik på korrekt og sikker håndtering.

Som det er beskrevet i Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald er malmen som sådan ikke radioaktivt affald, da den anses som et råstof. Det må særskilt vurderes, hvordan malm og underliggende jordlag skal håndteres. Det kan ikke afvises, at en løsning er at placere det i et dansk slutdepot. Dette skal i så fald inkluderes i de overvejelser, der gøres i forbindelse med etableringen af slutdepot, f.eks. med hensyn til kapacitet.

Med venlig hilsen

 

Med venlig hilsen


 

 

 

From: Anne Albinus 
Sent: 31. marts 2014 11:46
To:
Subject: Re: Forespørgsel vedr. slutdeponering af tailings fra uranudvindingsforsøg

 

Kære 

Mange tak for svar.

Er der planer for malmbunkerne og underliggende jord?

Vh

AnneDen 31/03/2014 kl. 11.04 skrev 

Kære Anne Albinus

 

Tak for din henvendelse vedrørende tailings.

Der er endnu ikke taget beslutning om, hvordan den langsigtede løsning skal være.

 

Som det er beskrevet i Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald opbevares tailings i dag under vand i to særlige bassiner. Materialet skal holdes vandmættet for at forhindre udsivning af den radioaktive gas radon. Tailings er derfor muligvis ikke velegnet til deponering i depoter som ligger over grundvandsspejlet. Tailings udgør ca. 600 m3 mens forurenet beton vil udgøre ca. 500 m3. Det er ikke endeligt afgjort hvor de 1.100 m3 tailings og underliggende beton skal slutdeponeres, men det vurderes at være en mulighed, at det skal ske sammen med det øvrige radioaktive affald.

 

Med venlig hilsen


 

 

 

 

From: Anne Albinus  
Sent: 27. marts 2014 11:26
To: 
Subject: Forespørgsel vedr. slutdeponering af tailings fra uranudvindingsforsøg

 

Kære 

 

Vedr. de cirka 1000 tons urantailings, der nu er i bassiner.

 

Hvordan påtænker man at slutdeponere dem, for de vil jo producere urandøtre til evig tid?

 

 

Comments