Artikler efter 30.1.13

Jeg har samlet de fleste artikler indtil 31.12.13 - artikler efter 1.1.13 og på denne side efter 30.1.13Skrappere regler for atomkraft læserbrev Britta Thomsen S MEP Flensborg Avis 245.6.13

Bemærk at det drejer sig om 4 - fire - containere.


Folketinget bør ændre sin beslutning, P4 Bornholm Link til interview 4:35 min.Mistanke: 233 kg atomskrald er højradioaktivt Dr/P4 30.5.13

Dansk atomaffald måske forkert klassificeret  DR/P4 30.5.13 interview med direktør Johan Swahn MKG.se  

Dansk Dekommissionering svarer igen DR/P431.5.13 interview se højre spalte 

Forskel på dansk og svensk atomaffald DR/P4 31.5.13

Atomdepot passer til affaldstype DR/P4 1.6.13

Min kommentar: Når man vil grave affald ned, sandsynligvis 30 meter under terræn, der stråler i mere end 1000 år, noget op til 250.000 år, i et depot med en sikkerhedshorisont på 300 år, så er det ikke sikkert.

Vi kæmper stadig Tidende 29.5.13

Danmark i skammekrogen læserbrev om nedgravning af 50-70 tons bly, Information, 28.5.13


Affaldet handler om opbevaring, læserbrev i Information af Jens Bjørneboe, Herning, ikke Helsinge, 24.5.13

Miljøvurderingsdag '13 :Borgergrupperne mod atomaffald holder oplæg om deres oplevelse af borgerinddragelse i atomaffaldssagen, samt giver gode råd til en bedre proces. Oplæggene holdes både i Aalborg og København i august 2013.

Ole Espersen ind i Boma Tidende 18.5.13
Hvem tør? Glyngøre gør! leder i Skive Folkeblad 18.5.13
Blandt andet derfor er det jo også væsentligt, at hele egnen står sammen om at afvise planerne om, at Thise-området eller Skive-Vest skal blive atomlosseplads for atomaffald fra resten af Danmark. 

"Fel plats - fel koncept" om det svenske slutdepot for brugt reaktorbrændsel, Ny Teknik, 14.5.13
Hellere aktiv i dag end radioaktiv i morgen Kjerteminde avis om folkemødet 26.5.13 8.5.13
    Åbenhed
 leder i Skive Folkeblad 7.5.13

Usaglig dækning af dumpning Information 29.4.14 

Afvisning er taktisk Folketidende 25.4.13

Atomaffaldet - kampen fortsætter Skive Folkeblad 24.4.13

Drikkevand og atomaffald Skive Folkeblad 16.4.13

Åbent brev til sundhedsministeren fra Borgergrupperne mod Atomaffald 

    Nedsæt atomkommission Folketidende Lolland 11.4.13

    Regional støtte til affaldsprotest Skive Folkeblad 11.4.13

Vi skal lige tage en tur tilbage til tidligere omtalte Brejning og Vejle Formationer og leret under markerne på det nordlige Thyholm. 

Dette ler har som nævnet et højt indhold af pyrit. Dette vil opføre sig præcis som beskrevet ovenfor, hvis det kommer i kontakt med iltholdigt vand såsom nedsivende grundvand. Så ud over flotte okkergule og rustrøde belægninger dannes der altså også svovlsyre! Svovlsyre ætser beton og jern. Det har været fremme i pressen, at en COWI-rapport med tilknytning slutdepot for Risøaffaldet har godtgjort, at der på et tidspunkt vil trænge grundvand gennem betonen i et underjordisk depotanlæg. I Oslo kender man problemet, idet man i dele af byen skal fundere bygninger i pyritholdige skifre. Her bliver beton og jern simpelt hen ætset i stykker. Pyrit/svovlsyreproblematikken er ikke nævnt i geologernes rapport, men man har da også redegjort for, at leret nok skal holde fast på et udslip." (Udvidet version af artiklen her).

 • Om inhabilitet og affald, læserbrev af civilingeniør K. Brodersen, Politiken, 18.2.13 (ikke online)
Nyheden viser problemet med langlivede isotoper i depoter til kortlivet affald som det svenske i Forsmark SFR, som kun er til kortlivet affald. Disse tønder har præcis samme problem som mange tønder i Risø. Man ved ikke rigtigt, hvad der er i dem og anvender forsigtighedsprincippet.

t.o. er Dansk Dekommissionering ved at karakterisere det historiske affald på Risø, men: "- Det får ingen betydning for klassificeringen af affaldet, understreger projektleder på slutdepotet Heidi Sjølin Thomsen. - Affaldet er allerede klassificeret i lav- og mellemradioaktivt samt kort- og langlivet, påpeger hun." DR.dk 13.2.13
 • Absurde påstande om inhabilitet af Astrid Krag, Politiken, 16.2.13 (ikke online)
t.o. Folketingstiden Aktstykke nr. 57 afgjort 24.1.13 vedr. det historiske affald (min info: dvs. bøtter med indhold hvis 

sammensætning man ikke kender. I Sverige klassificeres sådant historisk affald som langlivet mellemaktivt affald og kan 
ikke komme i det svenske depot til kortlivet affald SFR). 

I Aktstykket står: 

"Før det historiske, radioaktive affald er klar til deponering, skal der igangsættes et omfattende karakteriserings- og konditioneringsprogram. Det skal sikre, at det radioaktive affald er kendt i så stor detalje som muligt, så sikkerhedsanalyserne i forhold til slutdepotet bliver så retvisende som muligt. Programmet skal desuden sikre, at affaldet er pakket hensigtsmæssigt for i videst muligt omfang at hæm
me udsivning fra depotet. Karakteriserings- og konditioneringsprogrammet er tids- og ressourcekrævende, og bør derfor igangsættes nu for at sikre, at affaldet er klar til levering når depotet er etableret."

Se også spørgsmål af 17.1.13 fra DF til sundhedsministeren

Udpegningen af seks forskellige steder rundt i Danmark, deriblandt Lolland, som mulige depoter for radioaktivt affald er forhastet og er sket med alt for dårlig inddragelse af borgerne.

Sådan lyder kritikken fra forskere ved Det Danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet De mener, at udpegningen burde have afventet en forudgående miljøvurdering af de forskellige alternativer.


 • Ovenstående artikel er bragt i TV2Bornholm,TV2Nord, Helsingør Dagblad, Politiken, Altinget, MJA, Avisen og Information, 11.2.13 Komplet liste over medier kan ses her.
 • 12.2.13 i KD
 • Folketingstidende Aktstykke nr. 57 afgjort 24.1.13 vedr. det historiske affald (min info: dvs. indhold i tønder hvis sammensætning man ikke kender. I Sverige klassificeres sådant historisk affald som langlivet mellemaktivt affald og kan ikke komme i det svenske depot til kortlivet affald SFR).
 • Atomaffaldet er en møgsag, DR.dk/P4 Bornholm. Obs: Der er en fejl i artiklen: den endelige afgørelse sker først i 2016. I 2014 reduceres de nu 6 udpegede steder til 2-3.
 • Repræsentanter fra borgergrupperne fra Bornholm, Lolland, Kerteminde, Skive og Struer mødes i København d. 16. februar for at koordinere den videre påvirkning af atomaffaldsprocessen. Målet er at blive inddraget i processen og ikke blot blive orienteret.

 

min kommentar: Risø fremføres som et nyt 0-alternativ, men fortsat mellemlager på Risø har hele tiden været med som 0-alternativ, da der ifølge VVM, Vurdering af virkninger på miljøet, skal være et 0-alternativ. 

min kommentar: bentonit på Lolland er heller ikke mest egnet: Finske forskere sætter spørgsmålstegn ved
bentonit i en rapport. Bentonit kan under visse betingelser opløses og forsvinde.min kommentar: Borgmesteren taler om slutdepot, nedgravning, men som tidl. nævnt kan affaldet godt blive fortsat som mellemlager de næste 100 år uden sikkerhedsmæssige problemer, se referat fra mini-høring 2005
 • Fortsat strid om atomaffald, KL 1.2.13: ”Jeg er sikker på, at sundhedsministeren vil sørge for at beskytte grundvandet mod eventuelle lækager af radioaktivt materiale ved at lytte til de eksperter, hun har bedt undersøge sagen, og placere depotet et af de steder, som eksperterne peger på vil være forsvarligt," siger Roskildes borgmester Joy Mogensen.
Min kommentar: Ind -og udsivning kan ikke undgåes iflg. denne rapport

  • Ny fase om atomaffaldet, Skive Folkeblad, 1.2.13: "Der blæser tydeligvis nye vinde i debatten om placering af det danske atomaffald, men selvom truslen om et slutdepot i Thise-området eller Skive-Vest nøgternt vurderet er lidt aftaget, så skal der soves med kampstøvlerne på og argumenteres videre for de to eneste ansvarlige løsninger: Et mellemlager på Risø eller eksport af affaldet til udlandet".

  • Cumbria i England: de lokale myndigheder har stemt imod et dybt geologisk slutdepot, The Guardian, 30.1.13: Cumbria's cabinet voted 7-3 against research continuing, after evidence from independent geologists that the fractured strata of the county was impossible to entrust with such dangerous material and a hazard lasting millennia. An impassioned campaign by environmentalists also raised fears for the western Lake District, winning backing from the Lake District national park authority and hundreds of influential landscape groups in the UK and overseas. Læs mere her
   •  

   •  Radioactive Waste could be send abroad, DR, 31.1.13


   • I næste uge er borgmestrene inviteret til et møde med sundhedsministeren. Og gruppeformændene fra Folketingets partier vil også blive inviteret til et møde, hvor partierne vil få lejlighed til at drøfte den videre proces.
      
    • Video 3:15 min.: "Besøg atomreaktoren på Risø og hør sandheden om det radioaktive affald
    Min kommentar:
    Usikkerheden mht. det danske slutdepotkoncept bunder i, at man i et depot, 30-100 m under terræn, med en sikkerhedshorisont på 300 år, placerer affald, der stråler i tusinder, titusinder af år, ja endnu længere. Ind-og udsivning kan ikke undgåes jvf.denne rapport. Se også SIS's "Vurdering af depottyper" i dette foredrag planche nr. 15.
    Min kommentar:

    GEUS har ikke meldt officielt ud, som det står i artiklen, at Lolland er svag favorit. I Skive Folkeblad kan man læse flg.:

    "GEUS holdt ikke de seks områder op mod hinanden. Noget taler for og imod alle seks områder", fortæller en deltager fra Skive Kommune.

    T.o. sætter finske forskere spørgsmålstegn ved bentonit i en rapport til Greenpeace. Bentonit kan nemlig under visse betingelser opløses og forsvinde.

    "Den tvivlsomme ære som foreløbig favorit til at huse affaldet skyldes blandt andet, at lerlagene 
    ved Rødbyhavn er »uforstyrrede« og »forventes at kunne tilbageholde et eventuelt udslip af radioaktivt materiale«. 

    Min kommentar:
    Finske forskere sætter spørgsmålstegn ved bentonit i en rapport til Greenpeace. 
    Bentonit kan under visse betingelser opløses og forsvinde. 
    • Læs mere her om Lollands og Tysklands modstand


    "På et tidspunkt så det ud til, at affaldet kunne risikere at blive liggende på Risø, hvilket fik borgmester Joy Mogensen og Roskilde Byråd op på mærkerne og tasterneDenne deponering kunne true de store planer om et nyt erhvervs-område for teknologisk avancerede virksomheder Risø Park, overfor det eksisterende forskningscenter". 

    Klik for sidste NYT fra 1.1.13 

    Mødet gav ingen klarhed omkring GEUS’s prioritering af områderne. Med til mødet var repræsentanter for de seks kommuner. Fra Skive deltog Per Schriver, chef for natur og miljø i Skive Kommune. 

    - GEUS holdt ikke de seks områder op mod hinanden. Noget taler for og imod alle seks områder, fortæller Per Schriver.

    Han spurgte til GEUS boringer i Skive Kommune. De gik alle i »sort ler«. Det vil sige, de som udgangspunkt er kvalificerede. »Sort ler« kan holde eventuelle udslip af radioaktivitet fra et lager i at flyde ud i grundvand. 

    • Ny Rapport: Atomaffald kan skade drikkevand. En ny rapport fra Klima, Energi og Bygningsministeriet peger på, at der kan være problemer med at grave affaldet ned på Bornholm. Undersøgelserne har nemlig vist, at atomaffaldet kan risikere at skade drikkevandet i området, TV2, 31.1.13
    • Politiken, 31.1.13: Ved Kertinge Mark er der vigtige drikkevandsinteresser, især en vandforsyning til 7.700 husstande, der »ikke har tilstrækkelig stor nødforsyning, hvis magasinerne bliver forurenede«.
     åbner for mulighed for for eksport til 3.land:

    art. 4. 4 b) hvis
    bestemmelseslandet har programmer for håndtering og 
    deponering af radioaktivt affald med mål, der er udtryk for 
    et højt sikkerhedsniveau svarende til dem, der er fastlagt i 
    dette direktiv, og "

    min kommentar: Flere EU-lande har selv pladsproblemer. Tyskland vil ikke eksportere atomaffald.
    • Affaldet har kurs mod udlandet eller vore børn, politiken 31.1.13, ikke online
    min kommentar
    1. Risø kan godt være mellemlager fortsat i de næste 100 år, se referat fra minihøring 2005
    2. Der står i artiklen at "atomtransporter ofte skaber folkelige protester, som det blandt andet er sket med fransk affald, der skulle til Tyskland". Det er korrekt, at der har været folkelige protester i Tyskland mod transport af radioaktivt affald, men det er deres eget affald, der er kommet retur fra oparbejdning i La Hague. Frankrig har dog eksporteret radioaktivt affald til Rusland.

    • Atomaffald: følelser styrer sagen om den brandvarme politiske kartoffel, Politiken, 31.1.13, ikke online
    min kommentar: 
    Der står i artiklen, at depotet kun skal indeholde kortlivet lav og mellemaktivt affald. Dette er ikke korrekt. Kortlivet radioaktivt affald skal opbevares i 300 år. Og her kan man se, hvad der har aktivitet ud over 300 år, som er depotets sikkerhedshorisont:

    1. Der er 17 tons langlivet lavaktivt affald, grafitaffald, indeholdende C-14, der er radioaktivt i længere tid, nemlig 60.000 år.
    2. Der er langlivet mellemaktivt affald, der bl.a. indeholder Plutonium-239, der skal opbevares sikkert i mindst 250.000 år.
    3. Og så er der de 233 kg særligt affald, der består af bestrålede brændselselementer, og som hvis de bliver eksporteret til Sverige, vil blive slutdeponeret i 500 meters dybde med en sikkerhedshorisont på 100.000 år sammen med deres brugte brændsel, da de 233 kg indeholder hele det spektrum af fissionsprodukter (f.eks. Cæsium-137, Strontium-90) og aktinider (uran, thorium og plutonium) som findes i brugt kernebrændsel. (t.o. Sverige har kun ansøgt om et sådant depot, men de 233 kg vil så i mellemtiden blive oplagret sammen med deres brugte kernebrændsel.)
    Ud over det langlivede radioaktive affald skal der også deponeres evigt giftigt affald, bly, cadmium og beryllium.

    Debatten er ikke styret af følelser, som Politiken hævder, men af en kritik af at man i et depot med en sikkerhedshorisont på 300 år vil slutdeponere radioaktivt affald, der skal opbevares sikkert i flere hundrede tusinder år.
    Comments