Fra mødet mellem de 5 borgergrupper i Skive 28.1.2017

Borgergrupperne fra Bornholm, Lolland, Kerteminde, Skive og Thyholm har netop afsluttet deres koordineringmøde i Skive. Resultater er bl.a. en anbefaling til ansvarlige minister Søren Pind, så han ved den forestående politiske beslutning kan sikre en ansvarlig løsning på håndtering af det danske atomaffald:

Mellemlageret er nøglen til en ansvarlig håndtering af det atomaffald, der især stammer fra forsøg på det nu nedlagte forskningscenter Risø.

I 2015 besluttede Folketinget at undersøge muligheden for etablering af et mellemlager til det danske atomaffald. Folketinget ønskede at få afdækket fordele og ulemper ved et mellemlager.

I løbet af 2016 er en række undersøgelser blevet gennemført. Borgergrupperne har fulgt processen tæt og vil her sammenfatte vores synspunkter.

Borgergrupperne konkluderer, at den mest ansvarsfulde måde at håndtere det danske atomaffald på, er at etablere et mellemlager som led i et samlet, langsigtet koncept. Dette giver følgende muligheder:

- Etablering af et mellemlager, hvor det nuværende danske atomaffald – samt det, der vil komme til – forsvarligt kan opbevares under sikre forhold og under konstant overvågning i op til 100 år. 
- Mellemlageret giver samtidig tid til en komplet kategorisering og klassificering af alt affald (som anbefalet i COWI rapport 2011) samt ompakning af affaldet som p.t. ligger i tønder med begyndende tæring.
- Mellemlageret giver også mulighed for at forskningen i fremtiden finder tekniske løsninger på en bedre håndtering eller uskadeliggørelse af affaldet, end den, der ligger i at nedgrave affaldet. 
- Mellemlageret giver mulighed for at finde internationale løsninger i f.eks. et fælleseuropæisk slutdepot.
- Mellemlageret lever op til forsigtighedsprincippet og til Danmarks internationale forpligtelser og til princippet om ikke at bebyrde fremtidige generationer for omkostningerne ved at håndtere affaldet. 
- Mellemlageret vil give den bedste mulighed for frivillighed i den politiske proces, da der dels er lavere miljø- og helbredsmæssige risici og dermed lavere socio-økonomiske omkostninger og dels at de geologiske forhold ingen afgørende betydning har for lokaliseringen af et mellemlager. 
- En del af det danske atomaffald vil blive ufarligt i mellemlagerets levetid. 
- Et mellemlager, hvor affaldet under hele levetiden er kontinuerligt overvåget, giver langt mindre risici for utilsigtet udsivning og forurening af det omkringliggende miljø og derved sikre vores grundvand. 

Mellemlagerløsningen er som det kan ses af ovenstående, den mest ansvarlige, miljøvenlige løsning, der følger forsigtighedsprincippet, giver mulighed for at inddrage kommuner og borgere i en frivillig proces og tager hensyn til fremtidige generationer.


kopieret herfra 

Comments