NORM-affald (Natural Occuring Radioactive Material)

Hvad skal der ske med det danske NORM-affald? Bl.a. radioaktivt affald fra evt. skifergasboringer i Danmark?

Jens' Notat: Radioaktivitet af uranholdige Bjergarter og blogindlæg: Radioaktivt Affald og Formidling

Opdatering 17.1.16:
Mail af 12.1.16 fra SIS.dk: "Kære Anne Albinus,  Godt nytår til dig også. Tak for din mail, og tak for din opmærksomme gennemlæsning af teksten i NKS rapporten. I rapporten burde der have stået ”..5000 m3 of tailings and ore…”. Sætningen skal sammenfatte, at der for såvel malm som tailings stadig skal træffes en endelig beslutning om materialets håndtering. Der er således ikke truffet beslutning om slutdeponering af hverken malm eller tailings og heller ikke om, hvordan det i givet fald skulle finde sted. For god ordens skyld skal det bemærkes, at kvanefjeldsmalmen, jf. Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald, ikke er klassificeret som materiale uden yderligere anvendelse, dvs. affald."

  
Opdatering 10.9.15: Mail fra Total 22.5.14 (fra DD) til Frederikshavn Kommune vedr. affald fra skifergasboring og opbevaring hos DD:

Til TOTAL fra DD 22.5.14:

"Som lovet vender jeg tilbage om eventuelt NORM affald fra skifergas prøveboring i Nordjylland. Sådan som vi har forstået det, vil der være tale om et tocifret antal m3 affald med ganske lav aktivitet, et forventet indhold af uran på 50-100 ppm.
Dansk Dekommissionering er forpligtet til at modtage dansk radioaktivt affald, og kan derfor midlertidigt lagre affaldet. I forhold til en langsigtet løsning for dansk radioaktivt affald indgår NORM affald af denne type ikke i de nuværende undersøgelser, som Sundhedsministeriet står i spidsen for, og der arbejdes fortsat på en afklaring af den videre proces for netop denne type affald.
DD vender tilbage med et prisoverslag på opbevaring af affaldet fra prøveboringen." 


OPDATERING 27.8.15: der er pt 450 tons NORM-affald oplagret hos producenterne fra olie- og gasboringer i Nordsøen jf Danmarks handlingsplan til EU:

"NORM waste originating from the oil and gas industry is stored at operator sites and constitute a combined volume of approximately 450 tons. The estimated annual growth of NORM waste from the oil and gas industry is 50-100 tons per year."

- Der produceres årligt ca. 15-20 m3 NORM affald fra olie-og gasboringer i Nordsøen, der pt. oplagres hos producenterne. Siden 2005 er der foregået vurderinger i det tværministerielle udvalg af mulighed for deponering af denne type affald. 


I Klima- Energi- og Bygnngsministeriets svar  af 14.8.14 til Per Clausen EL:

Generel bemærkning til spørgsmål 179 og 180

SST/SIS gør opmærksom på, at dansk offshore-udvinding og transport af olie og gas i Nordsøen ligeledes er behæftet med produktion af lavradioaktivt NORM-affald, der indeholder mange af de isotoper, der forekommer i alunskifer. Dette har været genstand for regulering, arbejdsanvisninger og rapportering gennem mange år. Krav i forbindelse med den foreslåede efterforskningsboring vil være helt sammenlignelige med de krav, SST/SIS stiller til operatørerne i Nordsøen.”


....................................................................................


Jeg har spurgt i Energistyrelsen, Sundhedsministeriet/SUM og Statens Institut for Strålebeskyttelse/SIS og skrevet et blogindlæg: Rundt i Manegen med NORM-affaldet

Desuden har jeg spurgt Maersk Oil og Dansk Dekommissionering/DD.

Her er min mailkorrespondance om radioaktivt affald fra skifergasboringer og fra Nordsøen.



Mail 1

30.6.14 har Energistyrelsen modtaget mit spørgsmål vedr. radioaktivt affald fra kommende skifergasboringer:

"Er der overvejelser om, at lavaktivt affald fra kommende skifergasboringer i Danmark skal i et evt. kommende slutdepot for lav- og mellemaktivt affald?"

Mail 2

2.7.14 svar fra Energistyrelsen: (min fremhævning)

"Hermed svar på din henvendelse om skifergasboringer (jf. dine e-post af 30/6-14 nedenfor):

Vi er meget tidligt i efterforskningen efter naturgas i skiferlag (skifergas) i Danmark. Vi ved ikke, om der er skiferlag med indhold af naturgas i Danmark. Derfor ved vi heller ikke, om det er muligt at producere naturgas fra skiferlag i Danmark. Det vil den efterforskningsboring, som planlægges udført i Nordjylland, kunne give mere information om. Der er kun aktuelle planer om udførelse af én boring.

I efterforskningsboringen vil der ske en løbende overvågning af de materialer, der opbores fra skiferlagene, for at undersøge deres mulige indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer.

Er der radioaktive stoffer i det som kommer op fra de skiferlag, der forventes gennemboret i efterforskningsboringen, vil det blive håndteret efter gældende regler." citat slut


Mail 3

2.7.14 skrev jeg tilbage:


Kære 
Mange tak for hurtigt svar.
 
Ved Energistyrelsen evt., hvad der er kommet ud af de vurderinger vedr. andet NORM-affald, der blev nævnt i 2005 i forb. med det evt. kommende slutdepot for radioaktivt affald? (min fremhævning).
 
I 2005 skrev Indenrigs- og sundhedsministeriet i en brochure om slutdepot for radioaktivt affald:
 
"Undersøgelser og drift af olie- og gasfelterne i Nordsøen medfører en ny type affald med indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer, i fagkredse kaldet NORM-affald. Der foregår p.t. vurderinger af mulighederne for deponering af denne type affald."
 
Og i 2009 skrev samme ministerium:
 
Endvidere er der endnu ikke en endelig afklaring vedrørende den fremtidige håndtering af NORM-affald (Natural Occuring Radioactive Material). Det er naturligt forekommende radioaktivt materiale i havbunden, stammer primært fra udvinding af olie og gas i Nordsøen. Der produceres på nuværende tidspunkt ca. 15-20 m3 affald pr. år, som håndteres af producenterne. NORM-affald har generelt lav aktivitet.
 
På forhånd tak for ulejligheden.

Mail 4:
4.7.14 svarede Energistyrelsen:
Kære Anne Albinus
 
Tak for din opfølgende henvendelse jf. nedenfor.
 
Energistyrelsen beder dig om at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse, om de forhold som du nævner.
 
Venlig hilsen


Mail 5:
4.7.14 skrev jeg til formanden for den tværministerielle arbejdsgruppe i sundhedsministeriet
Kære     ,

Er der sket noget siden overvejelserne om deponering af NORM affald fra Nordsøen nævnt i brochure i 2005 og i redegørelse 2009? Skal det i det kommende slutdepot?

Har den tværministerielle gruppe drøftet fremtidig deponering af radioaktivt affald hvis der kommer skifergasboringer i Danmark?

Venlig hilsen,
Anne Albinus
Mail 6:

8.7.14 svarede fra sundhedsministeriet:

Kære Anne Albinus

Ved mail af 4. juli 2014 har du stillet spørgsmål vedrørende NORM affald.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ikke tilføjelser i forhold til oplysningerne i 2009 redegørelsen.

 

Med venlig hilsen

 


Sygehuspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Holbergsgade 6

1057 København K.


Mail 7:


9.7.14 svar fra SIS:


Kære Anne Albinus

 

Tak for henvendelsen til SIS.

 

Til din orientering er henvendelsen mandag d. 7 juli videresendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, da spørgsmålene vedrører ministeriets publikationer.

 

Med venlig hilsen


Mail 8

11.9.14 til Maersk Oil:

Kære 
Jeg har fået Deres mailadresse af ..... 
og tillader mig at spørge Mærsk Oil
vedr. mængder til dd af NORM affald fra olie- og
gasboringer i Nordsøen.

Venlig hilsen

Anne Albinus


Mail 9

15.9.14 svar fra Maersk Oil:

Kære Anne

 

Tak for din mail.

 

Der er naturligt forekomne koncentrationer af radioaktivt materiale i reservoirerne, og en mindre del af dette bliver hentet op fra undergrunden sammen med olien og gassen. Vi samarbejder med myndighederne om, hvordan dette materiale, som findes i lave koncentrationer, skal behandles.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at vende tilbage.

 

Hilsen 


Maersk Oil

Esplanaden 50
DK-1263 Copenhagen K


Mail 10


16.9.14 til Dansk Dekommissionering/DD:


Kære 

Ved DD hvor meget Normaffald der pt er oplagret hos producenterne, der evt. skal i slutdepotet?

Maersk Oil svarede sådan dd på samme spørgsmål:

Kære Anne

 

Tak for din mail.

 

Der er naturligt forekomne koncentrationer af radioaktivt materiale i reservoirerne, og en mindre del af dette bliver hentet op fra undergrunden sammen med olien og gassen. Vi samarbejder med myndighederne om, hvordan dette materiale, som findes i lave koncentrationer, skal behandles.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at vende tilbage.

 

Hilsen 

 

 

Maersk Oil

Esplanaden 50
DK-1263 Copenhagen K

....................................

Venlig hilsen,

Anne

Anne Albinus


Mail 11

16.9.14 fra DD:

Kære Anne Albinus

Tak for din henvendelse.

Dansk Dekommissionering har ikke information om, hvor meget NORM, der er oplagret hos producenterne i Danmark. I forhold til en langsigtet løsning for dansk radioaktivt affald indgår NORM affald af denne type ikke i de nuværende undersøgelser, som Sundhedsministeriet står i spidsen for.

 

Med venlig hilsen

Dansk Dekommissionering



Mail 12


16.9.14 til DD


Kære ,
Tak for svar der dog undrer mig lidt, for if. min korrespondance med SUM i linket nedenfor -nederst - foregår der så vidt jeg har forstået SUM ved den tværministerielle arbejdsgruppe stadig de samme vurderinger som i 2005 vedr. NORM-affald fra olie- og gasboringer i Nordsøen.

Jeg er godt klar over, at NORM-affald fra evt. kommende skifergasboringer ikke er med i slutdepotplanerne.

Link:

Vil det så sige, at NORM-affald fra Nordsøens olie- og gasboringer ikke skal i slutdepotet, men i andet deponi til NORM-affald a la Norges?

Venlig hilsen
Anne


Mail 13

16.9.14 til Sundhedsministeriet/SUM

Kære 
med kopi til 

Den 4.juli spurgte jeg John Erik Pedersen om status for overvejelserne for NORM-affald fra olie- og gasboringer i Nordsøen. Jeg har indsat korrespondancen nedenfor. 

Hvordan hænger SUM's svar af 4. juli sammen med Anne Sørensen fra DD's svar af dd til mig (se nedenfor)? : "I forhold til en langsigtet løsning for dansk radioaktivt affald indgår NORM affald af denne type ikke i de nuværende undersøgelser, som Sundhedsministeriet står i spidsen for".

NORM-affald fra Nordsøen er jo omtalt i Beslutningsgrundlaget side 16-17.

Venlig hilsen,



Anne Albinus


Mail 14


19.9.14 fra DD


Kære Anne Albinus

Tak for din henvendelse. Som det fremgår af beslutningsgrundlaget, er der endnu ikke en endelig afklaring vedrørende den fremtidige håndtering af NORM-affald. Dansk Dekommissionering har ikke beslutningskompetence på området.

 

 

Med venlig hilsen

Dansk Dekommissionering


............................................

Status: Jeg afventer svar fra SUM på mit spørgsmål af 14.9.14

Mail 15

---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: Christiansen, Rikke Tikjøb @maerskoil.com
Dato: 14. december 2016 kl. 09.04
Emne: FW: Forespørgsel_NORM affald fra undersøgelser og drift_olie- og gasfelter i Nordsøen
Til: "annealbinus

Hej Anne,

 

Tak for din mail – og beklager svartiden.

Vi har ikke yderligere kommentarer end hvad du har fået fra Charlotte nedenfor om at vi samarbejder med myndighederne på området.

 

Best regards / Med venlig hilsen

 

Rikke Tikjøb Christiansen

Head of External Relations & Communications
Danish Business Unit 


cid:image001.jpg@01CEFB43.7C557900

Mærsk Olie og Gas A/S

Britanniavej 10

DK-6700 Esbjerg

CVR No. 22757318

 

Phone: +45 79111500

Mobile number: +45 4083 7583

e-mail (...)

www.maerskoil.com

 

 

From: Anne Albinus
Sent: 30. november 2016 17:50
To: Baldersbaek Bruun, Line
Subject: Forespørgsel_NORM affald fra undersøgelser og drift_olie- og gasfelter i Nordsøen

 

Kære Line Bruun

 

Har Maersk Oil gjort sig nogle overvejelser om deponering af det NORM affald, som I oplagrer?

 

Er der planer om, at det skal i et evt. dansk slutdepot eller på et nyt mellemlager?

 

Venlig hilsen,

 


Anne Albinus


Om NORM-affald fra Nordsøens olie- og gasfelter, ca. 15-20m3 pr.år

I 2005 skrev Indenrigs- og sundhedsministeriet i en brochure om slutdepot for radioaktivt affald:

"Undersøgelser og drift af olie- og gasfelterne i Nordsøen medfører en ny type affald med indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer, i fagkredse kaldet NORM-affald. Der foregår p.t. vurderinger af mulighederne for deponering af denne type affald."

I 2009 skrev indenrigs- og sundhedsministeriet:

Endvidere er der endnu ikke en endelig afklaring vedrørende den fremtidige håndtering af NORM-affald (Natural Occuring Radioactive Material). Det er naturligt forekommende radioaktivt materiale i havbunden, stammer primært fra udvinding af olie og gas i Nordsøen. Der produceres på nuværende tidspunkt ca. 15-20 m3 affald pr. år, som håndteres af producenterne. NORM-affald har generelt lav aktivitet.


1)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Alm. del  2011-12: Spørgsmål og svar

KEB, Alm. del spørgsmål 150

Spm. om ministeren vil redegøre for risici for forekomst og frigivelse af radioaktive stoffer til returvandet i forbindelse med frakturering og herunder for, til klima-, energi- og bygningsministeren

Se svar her


2)

Indsigelsesnotat til offentlighedsfase

Efterforskningsboring Vendsyssel-1 Skifergas ved Dybvad

2. Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS)

Dok. nr. 14/48178 og 14/48180

Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har en enkelt bemærkning til VVM’en på side 100, afsnit ”15.4 Naturlig radioaktivitet og indhold af tungmetaller”, 3. afsnit.

Sætningen "Der vurderes derfor, at der vil være et lavt indhold af radioaktivitet i det materiale, der skal håndteres som affald" bør omformuleres, således at det klart fremgår, at der kan fremkomme materiale, der skal håndteres som radioaktivt affald, omend mængderne af materialet vurderes at blive lave.


3)
"3. Spildevand med kemikalier og radioaktive stoffer
Skiferlagene indeholder ikke bare naturgas – det indeholder også radioaktive stoffer såsom uran, thorium, radium og luftarten radon. Det er radioaktive stoffer, der vil efterlade rester i spildevandet og komme med op til overfladen med frack-vandet, når skifergassen hentes op. 

Hvad skal vi stille op med det forurenede spildevand? Og hvordan sikrer vi os, at der ikke efterlades farligt miljøaffald? De spørgsmål mangler vi stadig at få svar på."

Skifergas skaber radioaktivt affald T. Haaland i Information 5.3.13


4)
Jens' Notat: Radioaktivitet af uranholdige Bjergarter og blogindlæg: Radioaktivt Affald og Formidling
Norge har depot til NORM-affald

  • Deponikonsept: 
    Wergeland-Halsvik AS og Norse Decom AS har i samarbeid utarbeidet en løsning for deponering av LavRadioaktivt Avfall fra olje- og gassindustrien (LRA). Ved å benytte et område som allerede er i bruk som deponi, vil anlegget ikke båndlegge ytterligere areal.




Sverige


side 18:

Slutförvar för NORM-avfall


NORM-avfall har sin egen problematik i och med att regelverk för hantering och deponering av den här typen av avfall till stor del saknas. Det finns inte heller ett utpekat slutförvar för avfallet. De ofta stora volymerna innebär – bland annat på grund av de höga kostnaderna – att deponering i SFR eller det kommande SFL sannolikt inte är en optimerad lösning. Hittills har NORM-avfall mestadels lagts på de deponier som finns för icke radioaktivt avfall. Det är ett förfarande som SSM bedömer bör kunna tillämpas även fortsättningsvis för stora delar av avfallet, då det är av sådan natur och har ett aktivitetsinnehåll som innebär att sådan deponering ger ett tillräckligt skydd. Det kan likväl inte uteslutas att visst NORM-avfall kan ha för hög aktivitet av långlivade nuklider för att kunna läggas på en konventionell deponi.





Comments