Spørgsmål til SIS om frigivelse af uranmalm og urantailings

Jeg har fået svar fra DD, at de ikke påtænker at frigive malm og tailings.

Fra: D (...) @sis.dk
Dato: 27. juni 2016 kl. 14.01
Emne: SV: Min forespørgsel af 14.5.
Til: Anne Albinus


Kære Anne Albinus, 

 

j. nr. 1-5315-8/10

 

Tak for din henvendelse om frigivelse af malm og tailings.

 

Det ligger ikke indenfor SIS´ myndighedsområde at beslutte, hvilke tiltag der skal gennemføres for malm og tailings. Det beror på en politisk beslutning, som også nævnt i beslutningsgrundlagene for både mellemlager og slutdepot.

SIS opstiller, som en del af de nukleare tilsynsmyndigheder, rammer indenfor hvilke håndtering skal foregå. Det påhviler Dansk Dekommissionering som ansvarlig operatør at anvise en konkret måde at håndtere malm og tailings under hensyntagen til alle fysiske og kemiske karakteristika for disse materialer. De nukleare tilsynsmyndigheder forholder sig med baggrund i gældende lovgivning til, om denne håndtering forgår forsvarligt for så vidt angår strålebeskyttelse og sikkerhed. 

SIS kan dermed ikke, som uafhængig tilsynsmyndighed både beslutte, hvordan fx radioaktivt affald konkret skal håndteres og samtidig tage del i godkendelsen af den samme proces. 

 

Det er derfor ikke SIS der træffer beslutning om, at en given mængde materiale skal forsøges frigivet. Ansvaret herfor er operatørens (Dansk Dekommissionering). Operatøren skal dernæst igennem ansøgning til de nukleare tilsynsmyndigheder søge om tilladelse til at frigive en given mængde materiale, og det er tilsynsmyndighedernes opgave at vurdere om kriterierne for frigivelse er opfyldt, og i givet fald, evt. tillade frigivelse.

 

At aktivitetskoncentrationen i malm og tailings er ”tæt på frigivelsesniveau” udtrykker at aktivitetskoncentrationerne generelt er lave, ikke at materialet kan frigives.

 

Venlig hilsen

 

D (...)

 

___________________________

 

D (...)


 

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)

Danish Health Authority, Radiation Protection (SIS)


 

Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image001.png@01D17A17.7981A0F0

 

 

 

 

Fra: Anne Albinus 
Sendt: 23. maj 2016 06:35
Til: D(...)
Cc: (..) (...)
Emne: Min forespørgsel af 14.5.

 

Hej D (...)


Jeg vil også gerne vide om SIS påtænker at frigive malm og tailings, da der i forstudiet står tæt på frigivelsesniveau.

Venlig hilsen

Anne 

 

Sendt fra min iPhone


Den 14. maj 2016 kl. 15.31 skrev Anne Albinus>:

Hej (...),

Jeg studser over en passage side 10 i National Report til EU-Kommissionen august 2015:

"Based on these properties, activity concentrations in the spent fuel, and for communicative purposes, the spent fuel has been designated as ILW." 

Hvad mener I med designation "for communicative purposes"?

Jeg studser også over side 11, hvor I blander uranmalmen, der jo er råstof, sammen med affald: 1130 tons tailings der er langlivet lavaktivt.

 

"Danish Decommissioning also stores a combined amount of 4800 tons of ore and tailings with a total activity of 0,1 TBq."

 

Hvad er begrundelsen for ikke at oplyse de to mængder særskilt? 

 

De kræver jo helt forskellig form for lagring eller deponering.

 

Venlig hilsen,

 


Anne Albinus


 

Comments