Mærsks NORM affald fra olie- og gasboringer i NordsøenSIDEN ER UNDER OPBYGNING

 • Esbjerg hænger på tonsvis af radioaktivt affald i 55 år: EU kritiserer dansk håndteringDanmark opbevarer lavradioaktivt affald i Esbjerg, selvom borgmester ikke føler sig rustet til opgaven.DR SYD og Sønderjylland 26.10.18

  • Mærsk lod containere med lavradioaktivt affald stå åbne: »Overordnet set er Mærsks dataarkiv mangelfuldt, idet der for de enkelte NORM-affaldsenheder ikke fremgår oplysning om indholdet af radionuklider og aktivitetskoncentrationerne (angives i Bq/g), samt dato for hvornår analyserne er foretaget.« 24.11.17
  De folk, som skulle rydde op i Mærsks radioaktive 
  affald, blev fyret. Derfor trak oprydningen ud.

  OGD NORM Waste Workgroup

  t.o.

  16.11.2017:

  "Myndigheden har dog i samarbejde med Mærsk Oil vedtaget, at der skal gennemføres en større analyse af Mærsks radioaktive affald, som først skal ligge færdig i 2019."

  https://www.dr.dk/nyheder/penge/maersk-var...

  September 2015:

  I Mærsks redegørelse til VVM'en står 3.1.6. side 15 om NORM i forb. med Tyra felt :

  "Maersk Oil er i øjeblikket ved at evaluere de bedste løsningsmuligheder for håndtering af NORM-affald."

  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/...

  24.10.2017:

  SIS vurderer, at det af VVM-redegørelsen ikke i tilstrækkelig grad fremgår, hvordan håndtering af radioaktive stoffer skal foregå, og har uddybet dette i en række konkrete bemærkninger til redegørelsen. (Mere kan ses her:

  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/...  I forbindelse med affaldshåndteringen, kan man forvente, at det er nødvendigt at forbehandle
  affaldet før en endelig deponering. Klintholm Deponi I/S, beliggende uden for Hesselager på Fyn
  modtager borespåner fra olie- og gasboringer i Nordsøen efter forbehandling hos naboen Soil
  Recovery A/S, hvor olie hidrørende fra boremudderet bortdestilleres. De behandlede borespåner
  modtages derefter på specialdepot på Klintholm Deponi I/S, som har godkendelse til at deponere
  borespånerne som mineralsk affald. Ifølge den danske deponeringsbekendtgørelse stilles der krav til
  udførelse af udvaskningstests for nye, ukendte affaldstyper, før en deponering kan tillades. På grund
  af relativt højt indhold af uorganiske sporstoffer er der behov for at få udført en generel
  karakterisering af affald indeholdende borespåner fra Alun Skiferen, før der kan udpeges en
  miljøforsvarlig affaldshåndtering. Faldet i pH (og dermed den forøgede mobilitet) forbundet med
  det høje indhold af reducerede svovlforbindelser (bl.a. pyrit), som oxideres ved kontakt med
  atmosfærens iltindhold, kan imødegås ved indblanding af et buffermateriale, såsom kalk. Det kan
  derfor være nødvendigt at forholde sig til en tidsafhængig forøgelse af stofudvaskningen fra
  deponeret skiferaffald ved den generelle affaldskarakterisering. Flowback vandet, som generes i
  forbindelse med boringen, indeholder suspenderet materiale, som med fordel kan håndteres sammen
  med boreaffaldet fra skiferlagene  Mærsks oliejagt giver mere farligt affald  22.12.17 skrev Uddannelses- og Forskningsministeriet følgende til medlemmerne af Kontaktforum om atomaffaldssagen (min fremhævning): "Efter teknisk gennemgang af sagen for uddannelses- og forskningsordførerne i oktober er de egentlige forhandlinger nu gået i gang. Det er teknisk vanskeligt stof, så der vil også blive forhandlet efter nytår. Målet er dog uændret, at regeringen vil forelægge et nyt beslutningsforslag for Folketinget. I vil blive orienteret om den videre udvikling. 

  Sagen om NORM affald har fyldt en del i medierne og har også berørt vores sag, idet der har været fremsat mange forslag til håndtering af Mærsk-affaldet på pladsen i Esbjerg, bl.a. at det skulle transporteres til Risø og oplagres dér. Imidlertid er der ikke etableret en affaldsvej for NORM affald, og derfor er det ikke muligt for Dansk Dekommissionering at modtage affaldet. Olie-/gasindustrien vil forventeligt rejse sagen over for de relevante ministerier, som er Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og – for så vidt angår slutdeponering – Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der har for nylig været afholdt et dialogmøde om sagen, som I kan læse om på dette link." 

  LINK TIL OSPAR KONVENTIONEN

  Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Mærsk Resolve Den 11. oktober 2011 :

  Håndtering af olieholdige borespåner (OB cuttings)

  Vedrørende håndtering af oliekontaminerede borespåner er der krav om at disse ikke må udledes til havet (bilag 1, vilkår 12). Procedure for opsamling af olieholdige borespåner i skips blev forklaret, og skips stående på dækket fremvist. Fyldte skips løftes med kran til supplyskib til aflevering i land. Det blev oplyst at sidst opsamlede fraktioner af olieholdige borespåner fra boring af sektioner med oliebaseret boremudder var skippet til Esbjerg afte- nen før tilsynet med supplyskibet ”Havila Heroy”.

  (....)

  Håndtering af olieholdige væsker fra boreoperation

  For borerigge gælder at olieholdig væske skal renses til under 1 vægtprocent olieindhold, svarende til 10 gram olie/liter eller 10.000 mg olie/liter, før det må ledes overbord (vilkår 12, bilag 1, jf. OSPAR Decision 2000/3).
  Det oplystes at olieholdige væskefraktioner fra boreoperationen enten bliver renset i separa- tionsudstyr på Mærsk Resolve boreriggen før udledning eller bliver opsamlet i sloptank eller isotanke på riggen og derefter transporteret til land med supplyskib.

  På Mærsk Resolve bliver der ved behov anvendt mobilt separationsudstyr (bilag 2) der brin- ges ombord og etableres midlertidigt. Separationsudstyret var ikke på riggen ved tilsynet. Olieholdigt materiale der skimmes ved rensning i dette mobile udstyr kan opsamles i isotanke og backloades til Esbjerg havn med supplyskib.   • Total dumpede radioaktivt affald på lossepladsen Arbejderen 19.2.2916
  • 95 procent af den alunskifer, som Total borede op, indeholdt så meget radioaktivt materiale, at den burde have været håndteret som radioaktivt affald. Men Total blandede de radioaktive borespåner fra skiferen med boremudder og kørte det hele på lossepladsen.
  • Tysklands nye strengere love mht NORM affald

  The new radiation protection law is published under

   

  Relevant for NORM are the paragraphs 55 to 66, 121 to 160 as well as the attachments 8  and 9.


  An English description of the new legislation is available here:

  Comments