Kontaktforum og deltagelse fra KL

4.2.

Muligt mellemlager til radioaktivt affald undersøges

SAG-2016-00480 ach

Baggrund

Staten har i mange år arbejdet på at finde et egnet sted til at deponere 5.000 mradioaktivt affald fra Risø samt den lille mængde på 6-8 m3. der hvert år kommer fra bl.a. Sundhedssektoren. I marts 2015 blev det politisk besluttet af Folketinget, at der skal udføres nærmere studier og laves en redegørelse om et mellemlager, som forventeligt vil foreligge ultimo 2016. Herefter kan der tages politisk beslutning om, hvad der skal ske fremadrettet. Der bliver etableret et kontaktforum, hvor kommuner, KL og andre væsentlige interessenter, deltager. Det forventes at KL skal udpege 1- 3 repræsentanter.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter rammerne for KL’s og kommunernes deltagelse i den videre proces, herunder hvordan der opnås den bedste, politiske og faglige, repræsentation i kontaktforum, og hvordan borgerne kan involveres.

Sagsfremstilling

Staten har tidligere undersøgt muligheden for et slutdepot. De tidligere undersøgelser om et slutdepot endte med at pege på fem mulige lokaliteter, eller med andre ord fem kommuner, hvor affaldet bedst kunne deponeres ud fra primært geologiske hensyn. Der blev ikke taget nogen politisk beslutning om placering. Der var kritiske røster fra både kommuner og borgergrupper undervejs i sagen.

Nu undersøges mulighederne mere bredt ud fra en ide om et mellemlager til dekommissionering og opbevaring i 100 år, dvs. at alle 98 kommuner i princippet er en mulig lokalitet. Der ønskes fra statens side en langt mere inddragende proces af interessenter.

Sagen er i dag placeret i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og under styrelsen for videregående uddannelser. Projektet udføres af Dansk Dekommissionering og GEUS, De Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

En tværministeriel arbejdsgruppe har til opgave at opstille kriterier for lokalisering af et mellemlager, overvejelser omkring sikkerhedsforhold, forslag til bemanding og drift samt udarbejde et overslag over økonomi for etablering og drift af et mellemlager.

Kriterier for lokalisering

Der udarbejdes et sæt kriterier for lokalisering af et mellemlager, som kan lægges til grund i den videre proces. Kriterierne skal være robuste og medvirke til, at processen bliver så gennemskuelig og forståelig for befolkningen som muligt.

Studiet udarbejder et landsdækkende kort og redegørelser om landskab, overfladegeologi, drikkevand/grundvand, natur, kultur, industri, offentlige anlæg, anden infrastruktur samt socioøkonomiske parametre.

Sikkerhed

Studiet vil omfatte en sammenstilling af sikkerheden ved et mellemlager og et slutdepot, ligesom der vil blive inddraget internationale erfaringer.

CITAT SLUT

Mine kommentarer:

Der er udpeget 6 og ikke 5 lokaliteter til et kommende slutdepot.

Der har også været kritiske røster både fra svenske og tyske kerneaffaldseksperter og fra nabolande i forb. med ESPOO høringen.

Den tværministerielle arbejdsgruppe har ikke været sammenkaldt i næsten et år, da den endnu ikke er nysammensat.

Det er ikke både kommuner og KL, der skal sidde i kontaktforum - hvis det er misforstået, er det væsentligt for KL's valg af de 3 repræsentanter.

Jeg antager, at det ikke er den tværministerielle arbejdsgruppe, der skal opstille kriterierne for et mellemlager, men DD, SIS og GEUS.


Comments