Mulighed for eksport?

Vedr. eksport af alt affaldet fra Risø 

Pressemeddelelse på sum.dk om eksportsporet 12.3.15: Eksport af alt affaldet er droppet - undtaget er de 233 kg særligt affald -Ingeniøren: Eksportforsøget der floppede: Ingen vil have det danske atomaffald 12.3.15 - NOTAT af 10.3.15 om mulighederne for slutdeponering af lav- og mellemaktivt affald fra Risø i udlandet - Min kommentar: Når man nu ved, at der ikke er slutdepoter for affald som de 233 kg særligt affald nogen steder i verden, kunne man jo spørge om oplagring i Sverige for eksempel.Først april/maj 2013 planlægges/påbegyndes sonderingerne m.h.p. deponering i udlandet
ifølge 
Procesplan af 19.4.13. 

Procesplanen redegør for de 3 spor: 
  • slutdepot/nedgravning 
  • mellemlager eller 
  • eksport. OBS: 28.4.14 oplyste sundhedsministeren på et møde med borgmestrene, at eksportsporet ikke er realistisk.

2014/15 vælger folketinget mellem slutdepot og mellemlager. Eksportsporet fortsætter.


Min kommentar til Claus Larsen-Jensens' idé:

Hvis man skal eksportere radioaktivt affald, står der i direktivet af 19.7.2011 at der skal være et deponeringsanlæg, hvilket der ikke er i EU endnu mht langlivet mellemaktivt og højaktivt/langlivet mellemaktivt, som de 233 kg særligt affald på Risø. Jeg ved ikke, hvor der er et slutdepot til det langlivede lavaktive grafitaffald, der også er på Risø. Der skal bygges et i Frankrig i Soulaines.

Desuden er noget af det kortlivede affald på Risø blandet med det langlivede. Så det eneste der pt ville kunne eksporteres er det kortlivede affald. Frankrig og Sverige har pladsproblemer i deres depoter til kortlivet affald. Da Italien prøvede at eksportere sit affald til England,var der massive lokale protester og forsøget mislykkedes.

Citat fra direktivet:

4. Radioaktivt affald skal deponeres i den medlemsstat,hvor det er frembragt, medmindre en aftale er trådt i kraft på overførselstidspunktet mellem den pågældende medlemsstat og en anden medlemsstat eller et tredjeland om at anvende et depo­neringsanlæg i et af landene under hensyntagen til de kriterier, som Kommissionen har fastlagt i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i direktiv 2006/117/Euratom.Der står også i direktivet at to lande kan dele et slutdepot:

Nogle medlemsstater mener, at deling af anlæg til hånd­tering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, herunder deponeringsanlæg, er en potentielt gavnlig, sikker og omkostningseffektiv løsning, når den er baseret på en aftale mellem de berørte medlemsstater.


Der er en arbejdsgruppe, der arbejder på dette, ERDO, men det har lange udsigter:


Det er nærmere bestemt en arbejdsgruppe ERDO-WG, som er et projekt styret af det hollandske nationale kerneaffaldsagentur COVRA og Arius Association på vegne af dens medlemmer, der arbejder for et fælleseuropæisk løsning for et depot for højaktivt og langlivet mellemaktivt affald. Danmark er medlem af arbejdsgruppen. ERDO er oprettet, fordi det kan være for stor en opgave for nogle lande selv at bygge et dybt geologisk depot:"Every country in Europe has to manage its own radioactive wastes responsibly. Only a few countries have developed a final solution for the most hazardous and long-lived of these wastes. This involves building deep underground geological repositories, which is currently the only safe and secure way to dispose of these waste without burdening future generations.


For some countries, building a national repository is a major challenge. These countries could work together to address the common challenges of safely managing the long-lived radioactive waste. The goal of the ERDO-WG is investigating the feasibility of implementing shared solutions.""Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag (SF) har tilsyneladende intet gjort for at følge op på et løfte,
hun gav Folketingets partier den 21. november."
  • Udenrigsministeriet undersøger eksport af affald står der i Tidende.dk 11.12.12. Der er ingen deadline for forespørgslen. 
min kommentar: Sonderinger om eksport af alt affaldet blev først planlagt/påbegyndt april/maj 2013 ifølge procesplan.

  • Lavradioaktivt affald kan næppe eksporteres, DR.dk/P4/Bornholm, 23.11.12: "Det bliver vanskeligt hvis ikke umuligt at eksportere alt Danmarks radioaktive affald. Det er vurderingen fra Dansk Dekommissionering, som har ansvaret for atomskraldet". "Danmark har 233 kg langlivet eller mellemradioaktivt affald, som kan komme på tale som eksportobjekt."
  • min kommentar: I mere end ti år har DK forsøgt at komme af med de 233 kg højaktivt omdefineret til langlivet mellemaktivt affald. EU har givet tiladelse. Så der er altså ikke tale om "kan komme på tale som eksportobjekt", som der står i artiklen. Se Folketingsbeslutningen fra 2003, hvor der står, at der skal søges en international løsning for så vidt angår det særlige affald, dvs. de 233 kg og Beslutningsgrundlaget B48 2008. Der er endnu ikke undersøgt muligheder for eksport af alt affaldet - kun de 233 kg særligt affald.
Vedr. eksport af 233 kg særligt affald

I mange år har udenrigsministeriet forgæves forsøgt at eksportere 233 kg særligt affald, højaktivt omdefineret til langlivet mellemaktivt.

  • Da jeg fra flere var blevet gjort opmærksom på, at Sverige havde sagt nej til import af de 233 kg, skrev jeg til udenrigsministeriet for at høre, om dette var korrekt. Jeg fik flg. svar 3.5.13:
"I forlængelse af Udenrigsministeriets e-mail af den 23. april kan jeg oplyse, at det ikke er muligt at afsætte de 233 kg. langlivet affald fra Risø til Sverige, da der i svensk lovgivning er et forbud mod import af nukleart affald."
  • SKB svarede flg. den 15.8.2012 på min forespørgsel om Sverige vil kunne importere radioaktivt affald: 
"Svensk lagstiftning tillåter varken import eller export av radioaktivt avfall. Kring detta finns även en bred överenskommelse mellan de svenska politiska partierna, över blockgränserna. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) uppdrag är att ta hand om det svenska avfallet, inom landets gränser.

Vad gäller det internationella perspektivet så finns det inom EU förvisso krav på att alla länder ska ha en plan för hur man ska ta om hand avfallet, men det finns inget som hindrar länder från att samarbeta så länge som det sker på frivillig basis."

Men - Sverige både eksporterer og importerer radioaktivt affald i mindre mængder:


5 a § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i landet slutförvara använt kärnbränsle eller kärnavfall från en kärnteknisk anläggning eller en annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Detsamma gäller sådan lagring som sker i avvaktan på slutförvaring (mellanlagring). Tillstånd får ges endast om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 § inte försvåras.

Den svenske regering kan så afgøre, hvad der er
"ett synnerligt skäl".

  • I Sverige er der folkelig modvilje mod import af radioaktivt affald fra andre lande


Læs her om EU's direktiv 19.7.2011, der giver mulighed for bilaterale aftaler ml. lande for at dele depot til langlivet mellemaktivt affald.

New Nuclear Waste Law Allows Export Abroad, 19.7.11 Permaculture  
Greenpeace om EU's direktiv.

  • Her er en artikel, hvor man kan læse om Staten Utahs modstand mod import af Italiens radioaktive affald, PDF her. 2008 

Italien har 30.000m3 radioaktivt affald, hvoraf 10% er højaktivt. Når dekommissoneringen er færdig vil der være ca. dobbelt så meget affald. Italien overvejer et permanent overfladedepot for lav og mellemaktivt affald og et mellemlager for det højaktive, iflg. denne artikel, 26.1.2011. Firmaet Sogin arbejder på det. Jeg har skrevet mere om det her


Sverige må ikke tage dansk atomaffald

"DR Nyheder har ringet til Berit Lundqvist, der er civilingeniør i kemiteknik på Svensk Kärnbränslehantering, SKB, og hun forklarer at den svenske lovgivning forhindrer Sverige i at kunne tage imod det danske atomaffald:

- Vi skal følge de love, der findes, og den svenske lovgivning tillader os ikke at modtage affald fra andre lande. Det svenske affaldsbortskaffelsesanlæg til radioaktivt affald er derfor kun beregnet til svensk affald, siger hun til DR Nyheder."


Comments