Dokumenter

Dokumenter


og Rambølls Miljørapport til Sundhedsministeriet 2.10.14
Alle dokumenter findes på høringsportalen . Høringsfrist 5.12.2014.
Sundhedsministeriets hjemmeside om atomaffaldet


  Forside, Geoviden 2/2011
  I 2011 udgav GEUS et nummer af det populærvidenskabelige magasin Geoviden med titlen: Slutdepot for Risøs radioaktive affald. Geoviden nr. 2, 2011 er skrevet i samarbejde medarbejdere fra Dansk Dekommissionering og Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen.
  GEUS har deltaget i arbejdet med at finde mulige lokaliteter for et slutdepot for det radioaktive affald fra Risø. Arbejdet har bestået i udarbejdelse af et Beslutningsgrundlag til Folketinget i en Tværministeriel arbejdsgruppe, deltagelse i Forstudier for at udpege mulige områder samt i Omegnsstudier for at karakterisere seks udvalgte områder nærmere.

  "Det lavaktive affald fra spildevandsanlægget placeres i tromler i en bituminise-ringscelle. Lagerhallen til lavaktive affaldstromler indeholder ca. 4.700 tromler. Det afskærmede lager for lavaktivt og mellemaktivt affald indeholder ca. 80 tromler med mellemaktivt affald. Hver tromle er en 100-liters tromle inden i en 220-liters tromle med ringvolumen fyldt med cementmørtel. Lageret til højaktivt affald består af en underjordisk betonblok med huller og gruber til aktivt affald i rustfri betonbeholdere, f.eks. kontrolstænger fra DR 3 og α-kontamineret affald fra Hot Cells anlægget.


  and 

  Disposal EU Kommissionen 1999 side 15 og frem 

  om Danmark:


  The waste is classified as:


  • LLW - defined as <5 mSv/h at 1m distance from the unit. Most of the waste is slightly contaminated by long-lived radioisotopes from hot cell work. No formal cut-off limits for permissible concentrations of long-lived radioisotopes in “short-lived” waste have been set up, but according to (for example) French rules, most could probably be classified as acceptable for near surface disposal;

  • MLW/long-lived waste - with external radiation higher than the above mentioned radiation limit or known to contain significant amounts of alpha activity; and

  • Spent fuel pins.

  The total amount of waste currently in existence is:

  • LLW - 1,000 m3 (about 4000 drums and some irregular units)

  • MLW - 50m3

  • Spent fuel - 0.2 t (in the form of sectioned fuel pins)  • A Nordic workshop on decommissioning of nuclear facilities was held at Risø in DenmarkSeptember 13-152005 Rapport  kan downloades fra siden.


    • Brev fra sundhedsministeren til DN 30.4.13. Det må være svar på DN's brev af 8.1.13 
    • Bruger 3 mio kr til at beskrive atomskrald, 13.2.13: Karakteriseringen går ud på at beskrive affaldet i de detaljer, der kræves, før det kan overleveres fra Dansk Dekommissionering til et kommende depot. - Det får ingen betydning for klassificeringen af affaldet, understreger projektleder på slutdepotet Heidi Sjølin Thomsen.
    t.o. Folketingstidende Aktstykke nr. 57 afgjort 24.1.13 vedr. det historiske affald (min info: dvs. bøtter med indhold hvis sammensætning man ikke kender. I Sverige klassificeres sådant historisk affald som langlivet mellemaktivt affald og kan ikke komme i det svenske depot til kortlivet affald SFR). 

    I Aktstykket står: 

    "Før det historiske, radioaktive affald er klar til deponering, skal der igangsættes et omfattende karakteriserings- og konditioneringsprogram. Det skal sikre, at det radioaktive affald er kendt i så stor detalje som muligt, så sikkerhedsanalyserne i forhold til slutdepotet bliver så retvisende som muligt. Programmet skal desuden sikre, at affaldet er pakket hensigtsmæssigt for i videst muligt omfang at hæmme udsivning fra depotet. Karakteriserings- og konditioneringsprogrammet er tids- og ressourcekrævende, og bør derfor igangsættes nu for at sikre, at affaldet er klar til levering når depotet er etableret."


    min kommentar:
     Risø fremføres som et nyt 0-alternativ, 
    men fortsat mellemlager på Risø er allerede med som 0-alternativ, da der ifølge VVM, Vurdering af virkninger på miljøet, skal være et 0-alternativ. Se også:  
    Medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har den 28. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. S 541 til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.

    Spørgsmål S 541: ”Er ministeren enig i, at en fortsat placering af atomaffaldet fra Risø i et midlertidigt depot indgår i den strategiske miljøundersøgelse, som skal gennemføres i 2013?”

    Svar: Ja. I en kommende strategisk miljøvurdering vedrørende placeringen af et slutdepot vil en fortsat placering af affaldet i mellemlager på Risø indgå som såkaldt 0-alternativ. citat slut
    • Bred politisk enighed om proces for placering af Risø-affald, PM fra Sundhedsministeriet, 21.11.12
    • Hele høringen om atomaffald, 22.10.12 på Børsen
    • Sundhedsminister Astrid Krags tale 22.10.12 ved høring på Børsen
    • Pressemeddelelse fra SUM, 25.10.12 Bemærk at pressemeddelelsen fremhæver den svageste og mindst troværdige indvending mod slutfdepot-konceptet – transportafstandene - som den vigtigste. Det er smart taktik, fordi den allerede er tilbagevist af SIS.
    • Spørgsmål nr. 28: ”Hvilke overvejelser vil ministeren gøre sig ud over de geologiske, når der skal træffes beslutning om, hvor Risøs atomaffald skal anbringes, hvis det ikke skal blive på Risø?” se svar fra sundhedsministeren


    Her kan du i Appendix fra side 245 finde indhold i affaldet:

    Danish Decommissioning.Pre-feasibility study for final disposal of radioactive waste...Main Report. May 2011 (PDF)

    - I Danmarks nationale rapport 2008 til IAEA kan man læse, 
    at slutdepot-typen afhænger af sikkerhedsanalyse, geologi og pris. 
    Man kan også læse, at der i 2008 ikke er taget en beslutning om 
    reversibilitet. Et emne som interessenter har bragt op som et vigtigt
     parameter, står der. Arbejdsgruppen anbefalede, at muligheden 
    for et reversibelt depot tages op senere, når der er mere viden om 
    konsekvenserne med hensyn til sikkerhed, depotkoncept og pris.

    - I Danmarks nationale rapport 2011 kan man læse, 
    at hvis man ikke kan komme af med de 233 kg "særligt affald"

    (højaktivt - omdefineret til langlivet mellemaktivt), skal de i depotet til lav- og mellemaktivt affald. Se min side om de 233 kg og min side med citater fra diverse rapporter. 


    EU-Kommissionens udtalelse af 20.10.2003 om planen planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra afviklingen af nukleare anlæg, herunder forskningsreaktorer og hot cells, på Forskningscenter Risø, Sjælland, Danmark, i henhold til Euratom-traktatens artikel 37 fra Risø (2003/C 253/08)


    Dekommissionering af DR 2 afsluttende rapport


    Comments