Datoer og dokumenter i affaldssagen


NYT 

       Aktstykke 121 20.6.13 Muligheden for etablering af et dansk mellemlager skal vurderes    Læs folder her
  • I 1985 besluttede et flertal i Folketinget at vi ikke skal have atomkraft i Danmark: Folketingsbeslutningen blev vedtaget ved 2. (sidste) behandlingen den 29. marts 1985, med 79 stemmer (S, SF, RV og VS), mod 67 (KF, V, CD, KrF og FP).
  • Folketinget skal finde plads til atomlosseplads, JP, 11.10. 2000
  • 28.11.2002 Forslag til folketingsbeslutning om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø Beslutningsforslag B48
  • 2005 Internationale forpligtigelser i relation til fundamentale sikkerheds- og miljømæssige principper for etablering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald, arbejdspapirBertel Haarder (V), 5.4.2011: 

Enighed er vigtigt: 

"Det er helt afgørende, at vi håndterer den relativt beskedne mængde affald, som vi har, helt sikkert. Det er også afgørende for regeringen, at hele processen mod et slutdepot foregår i åbenhed og enighed. Hele arbejdsgrundlaget har været vedtaget enstemmigt i Folketinget. Vi er nu enige om den videre proces, og jeg vil gøre alt for at enigheden fortsætter til det sidste,” siger Bertel Haarder i en pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. (..)

"Antallet af slutdepoterne skal nu barberes ned til to eller tre, og de berørte kommuner og regioner m.fl. vil blive inddraget i denne proces, understreger Bertel Haarder.

Desuden vil Folketingets partier igen blive indkaldt, inden embedsmændene i det tværministerielle udvalg er kommet frem til to eller tre muligheder for en placering af et slutdepot."

JP 4.5.2011I 2003 besluttede Folketinget, at problemet med atomaffaldet fra Risø skal løses i Danmark pgr. af affaldskonventionen. Der skal laves et slutdepot for radioaktivt affald. Geus laver undersøgelser af jordbunden, og et antal udkantskommuner viser sig at blive dem, der skal løse problemet. De til dato 5 udpegede kommuner protesterer. Affaldet skal blive i Danmark, siger sundhedsministeren 1.5.2012. Et slutdepot vil koste mellem 180 - 500 mio kroner ifølge Ingeniøren.

Dansk Dekommissionering skriver mht. pris:

Økonomi: Estimeret pris for anlæggelse af et slutdepot er:
Terrænnært depot ca. 300-350 mio. kr.
Mellemdybt depot ca. 375-600 mio. kr.
Prisen er dog kun et overslag og afhænger af bl.a. konstruktion, geologi og reversibilitet.

Dansk atomeventyr vil koste 1,5 mia kroner Berlingske 6.5.2011 inklusiv nedrivning af Risø.


Der er efter sigende blevet forsøgt og bliver forsøgt at finde en international løsning, hvad angår det 233 kilo langlivede brændselsaffald.

Hvad sker nu?

- "Vi regner med en projekteringslov, der udpeger to eller tre muligheder bliver fremsat til efteråret", oplyser Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse iflg.

DR Nyheder/Bornholm 18.3.12
Denne tidsramme har jeg fundet her, under pkt.12:

obs: slutdepotet skal fra fyldning, der tager et år, være åbent i 30 år for yderligere affald, ca. 8m3 årligt fra sygehuse og industri. Efter 300 år formodes depotet "glemt".

Foreløbig tidsramme for delaktiviteter

Aktivitet

Tidsramme

Planlægning af det videre forløb og udvælgelse af 5 - 6 (22) lokaliteter.

Primo 2011 – ultimo 2011

Omegnsstudier og reduktion til 2-3 lokaliteter.

Primo 2011 – ultimo 2012

GEUS fremlægger resultaterne af de nye boringer.

Oktober 2012

Arbejdsgruppen mødes mhp. at reducere antallet af områder fra de nuværende 6 til 2-3.

Ultimo oktober 2012

Resultaterne præsenteres for partierne.

November 2012

Projekteringslov forberedes og vedtages.

Medio 2012 – primo 2013

Detaljerede feltundersøgelser, VVM-proces og skitseprojektering

Primo 2013 – ultimo 2015 (2017)

Forslag til og vedtagelse af anlægslov

2016 - 2017

Detailprojektering og udbud

2017 (2019)

Arealerhvervelse

2018 (2019)

Udførelse

2018 - 2019 (2020-2021)

Ibrugtagning, drift og vedligeholdelse

2020 - kontinuert (2021 - )

Overvågning

Kontinuert

 

 

DR/Bornholm, 18.3.2012:

"Til efteråret kommer første station, når det gælder muligheden for, at et område ved Østermarie bliver udpeget som slutdepot for atomaffald fra Risø.

- Vi regner med en projekteringslov, der udpeger to eller tre muligheder bliver fremsat til efteråret, oplyser Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ifølge DR Nyheder".

 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet skrev i 2011:

Fortsat proces:


Omegnsstudier. Der gennemføres omegnsstudier på de 6 bedst egnede potentielle områder mhp. udpegning af 2 – 3 områder til politisk beslutning.

Projekteringslov. Der udarbejdes projekteringslov, hvor 2 – 3 områder reserveres mhp. grundig udredning, inkl. VVM, offentlig høringsfase m.v.

Anlægslov. På baggrund af projekteringsarbejdet træffes politisk beslutning om slutdepotets endelige placering, og der udarbejdes anlægslov.


COWI bag forstudier til slutdepot for radioaktivt affald

GEUS Forstudie: Regional Kortlægning og udpegning, 15.6.2011

Geoviden 2, 2011 om slutdepot

Derfor skal atomaffaldet væk fra Risø, Kjerteminde Avis, 7.9.2011


Comments