Ugens spørgsmål

6. Hvorfor tænkte Risø ikke i tide på hvad man skulle gøre med det radioaktive affald?

Læs svaret her


5.

Hvad er der blevet af de smukke ord på

side 4 Preliminary Studies for the Final Repository for Denmark’s Low- and Intermediate-Level Radioactive Waste DD 2010?

"During the process that leads to the decision on the location of the final repository, particular emphasis will be placed on informing and involving the public in the process. This can be done by publishing working papers and other material on relevant websites, by establishing contact with relevant NGOs, local authorities, Regions and associations, as well as holding public meetings and preparing relevant information material for the public."


 
4. 

Hvad blev der af de internationale eksperter, der skal med hele tiden?

2001 daværende forskningsminister Birte Weiss i Information: “Vi taler om en proces over flere tiår, hvor vi hele tiden skal have internationale eksperter med."

De er aldrig blevet inddraget, selv om det blev lovet i Beslutningsgrundlaget 2008. De skal først inddrages i projekteringsfasen, dvs. når løbet er kørt.


3.

På IAEA's side er en liste over landes affaldsmængder, strategi og politik for håndtering af radioaktivt affald. Det er frivilligt, om man vil optræde på listen. Hvorfor står Danmark ikke på listen?

2.

Spørgsmål til Helge Sander, V, 23.1.2003

Spørgsmål 6

Kan ministeren bekræfte, at det højaktive affald under alle omstændigheder vil blive deponeret i et reversibelt lager, at det ikke vil blive oparbejdet med risiko for forurening af hav og luft, og at plutonium fra de pågældende brugte brændselsstave ikke vil indgå i kernemateriale til energiformål eller til militære formål?

Svar:

Jeg henviser til besvarelsen af spm. 3 og 4, idet jeg samtidig kan tilføje, at ovennævnte spørgsmål vil indgå i en kommende afklaring af mulighederne for en international løsning.

Afklaringen vil naturligvis finde sted inden for rammerne af vores internationale forpligtelser på området, herunder FN's traktat om ikke-spredning af kernevåben af 1. juli 1968, som blev ratificeret af Danmark i 1969.


1.

30.6.13:
 Hvad blev der af det lovede kontaktforum?

"Information til og involvering af offentligheden Der er i B 48 lagt vægt på, at processen omkring etablering af slutdepotet bliver så gennemsigtig, at borgere og andre interessenter kan følge arbejdet. Der skal endvidere arbejdes aktivt på at involvere lokale borgere og interesseorganisationer i processen. Udover høringer, der udgør en integreret del af arbejdet med planlægningen og miljøvurderingerne, vil der i processen frem til arealudpegningen tillige: 


- Fortsat blive lagt arbejdspapirer og andetmateriale ud på relevante hjemmesider 


- Blive etableret et kontaktforum, bestående af relevante NGO’er, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner m.fl., der inddrages i arbejdet gennem høringer 


- Blive afholdt møder og udarbejdet særligt informationsmateriale til kommuner, befolkningsgrupper, udvalgte organisationer m.v. som beskrevet ovenfor."


Comments