Artikler Information 2014

3.12.14:2.12.14


De danske planer om et slutdepot til alt dansk affald ville ikke kunne godkendes i Sverige, vurderer Johan Swahn, direktør i organisationen MKG, der overvåger de svenske myndigheders atomaffaldshåndtering.


MKG kritiserar dansk slutförvarsplan

"Danmark planerar att slutförvara radioaktivt avfall från den nedlagda kärnforskningsanläggningen vid Risø och har tagit fram ett första underlag till en miljökonsekvensbeskrivning.
MKG lämnade den 15 juli sina synpunkter och anser sammanfattningsvis att de danska planerna för att lokalisera och bygga ett slutförvar är så bristfälliga att det endast är strategin att mellanlagra avfallet ytterligare en tid som är framkomlig. MKG anser också att Danmark bör inleda ett samarbete med den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Även SSM och Länsstyrelsen Skåne har lämnat synpunkter och anser att underlaget är bristande i flera viktiga avseenden."


1.12.14


Tysk atomekspert underkender dansk slutdepot Information 1.12.14:

"Danske myndigheder har fejlagtigt karakteriseret det meste af det danske atomaffald fra Risø som relativt ufarligt. Planerne om at anbringe alt affaldet i et overfladenært dansk slutdepot er derfor helt utilstrækkeligt, og processen bør gå om, mener atomforskeren Gerhard Schmidt fra det anerkendte tyske Ökoinstitut i Darmstadt."

Gerhard Schmidt siger bl.a. "Egentlig skulle man, før man begynder at finde et sted til et slutdepot, temmelig præcis vide, hvilken type slutdepot der er brug for. Og eftersom man ikke har vidst det, har man lavet en søgning efter stedet til et slutdepot, som reelt er værdiløs".

The Danish Inventory of radioactive waste and the required repository type
Comments