Åbningsskrivelser fra EU-Kommissionen 17.5.18

Nukleart affald: Kommissionen opfordrer 20 medlemsstater til at gennemføre EU-regler korrekt

Kommissionen har besluttet at sende åbningsskrivelser til Østrig, Tjekkiet, Ungarn, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige for ikke at have gennemført visse krav i direktivet om brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald korrekt (Rådets Direktiv 2011/70/Euratom). I direktivet fastsættes en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald for at undgå at pålægge fremtidige generationer urimelige byrder. Kommissionen opfordrer endvidere Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Tyskland, Grækenland, Irland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien og Det Forenede Kongerige til at vedtage nationale programmer for håndtering af brugt nukleart brændstof og en politik for håndtering af radioaktivt affald. De nævnte medlemsstater har nu to måneder til at svare på de af Kommissionen fremførte argumenter, ellers vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

17/5: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
Onsdag den 17. maj 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
Baggrund:
EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).

t.o. link til database:

20182027
  • 17/05/2018 Åbningsskrivelse artikel 258 i TEUF

FAILURE TO ADOPT AND/OR NOTIFY TRANSPOSITION MEASURES FOR THE NUCLEAR SAFETY DIRECTIVE 2014/87/EURATOM OF 8 JULY 2014 AMENDING DIRECTIVE 2009/71/EURATOM

Comments