Svar fra SUM til Anne Albinus 20.8.14

Kære Anne Albinus


Ved mail af 6. juni 2014 har du stillet følgende spørgsmål: Hvad er forklaringen på, at den 1 m3, som de 233 kg særligt affald fyldte i opgørelsen over affaldet i 2005, i opgørelsen i Tabel NY 2008 nu kun optræder med deponeringsvolumen 65 m3?


Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Dansk Dekommissionering om bidrag til brug for besvarelsen.


Dansk Dekommissionering har oplyst følgende:


”Når radioaktivt affald skal deponeres, skal det pakkes og behandles (samlet kaldes dette konditionering), så det er egnet til deponering. Beholderen med det færdigpakkede affald vil herefter udgøre den første eller inderste barriere, som skal adskille affaldet fra mennesker og miljø.


Beslutningsgrundlaget fra 2008, hvor Tabel 2NY optræder, omhandler deponering af det radioaktive affald. Når man skal planlægge et depot er deponeringsvolumen en vigtig faktor, både i forbindelse med planlægningen af depotbygningens størrelse, men i høj grad også i forbindelse med sikkerhedsanalyserne (både de foreløbige og de endelige). Derfor er der i TABEL 2 NY udelukkende medtaget det skønnede deponeringvolumen og ikke det faktiske volumen af de enkelte emner.


Affaldet er på nuværende ikke ompakket eller endeligt konditioneret. Hvis der bliver tale om et depot, skal de endelige sikkerhedsanalyser, blandt mange andre parametre, også baseres på oplysningerne om den endelige pakning/konditionering af affaldet.”


Dansk Dekommissionering har supplerende oplyst, at ”1 m3 henviser til omfanget af de beholdere, som affaldet oprindeligt blev pakket i, og som det stadig står i nu”.


Jeg beklager det sene svar.


Med venlig hilsen


Comments