TEKNISK RAPPORT OPLAGSPLADS FOR 4200 TONS LUJAVRIT PÅ RISØ MAJ 19801) I vedhæftede artikel af Bailey et al., 2001, er publiceret repræsentative analyser af bjergarterne fra Ilimaussaq komplekset. Malmen, som er transporteret til Risø, er af bjergarten lujavrit og svarer bedst til den mellem- til grovkornede lujavrit 154399 i tabel 2 i artiklen.

2) I ’Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald, 2015', afsnit 4.6, nævnes uranindholdet i malmen, som ligger på Risø.


4.6 Potentielt affald

Ud over det ovenfor nævnte affald findes der affald, som potentielt skal lagres. Det drejer sig bl.a. om 3670 ton uforarbejdet uranmalm (uran i naturlig bjergart). Uranmalmen er lavaktiv (indeholder ca. 400 ppm uran) og har en aktivitetskoncentration, der er ca. 200 gange højere, end hvad der naturligt forekommer i størstedelen af dansk jord (i gennemsnit 2 ppm uran) og ca. 100 gange højere end i bornholmsk grundfjeld (indeholder 4-5 ppm uran).

Malmen blev hentet fra Kvanefjeld i Grønland i forbindelse med uranekstraktions-projekterne i 1970’erne og -80’erne, men er ikke blevet anvendt til forsøg. Malmen er som sådan ikke radioaktivt affald, da den anses som råstof. Det må derfor vurderes særskilt, hvordan malmen og den underliggende kontaminerede jord skal håndteres. Det er endnu ikke besluttet, om malmen skal placeres i et eventuelt mellemlager.

Desuden opbevares tailings fra uranekstraktionsprojekterne i 1970erne og 1980erne i to særlige bassiner, der holdes vandmættede for at forhindre udsivning af den radioaktive gas radon. Tailings udgør ca. 600 m3, og bassinernes beton udgør omtrent 500 m3. Om denne type affald vil kunne langtidsmellemlagres sammen med det øvrige affald er tvivlsomt af hensyn til radonkoncentration i luften i en sådan mellemlagerbygning.


3)  Vedhæftet tabel fra mail af 11.11.10 fra DD til COWI:

         Dansk Dekommissionering (2010b): E-mail fra d. 11. november med tilføjet tabel med ca. indhold af radioaktive nuklider osv. i 3670 ton malm og 1130 ton tailings fra uran pilotanlæg på Risø.

4)

RISO TEKNISK RAPPORT OPLAGSPLADS FOR 4200 TONS LUJAVRIT PÅ RISØ MAJ 1980

URANUDVINDINGSPROJEKET AF ARNE KJÆR JOHANSEN, EMIL SØRENSEN, TORKILD LUNDGAARD
Ċ
Anne Albinus,
19. okt. 2017 14.07
Ċ
Anne Albinus,
19. okt. 2017 14.13
Ċ
Anne Albinus,
19. okt. 2017 14.06
Comments