การอบรม เพื่อพัฒนาสู่ GEG

posted Sep 10, 2015, 11:44 PM by อธิคม ศรีใส
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สพม.30)
(Distance Learning via Information Technology : DLIT)
ในวันที่ 7 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Comments