ประวัติส่วนตัว


ชื่อ ครูอธิคม  ศรีใส
ปัจจุบัน ครู ค.ศ.2 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

ประวิติการศึกษา
ปริญญาตรี : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2544 - 2547)
ปริญญาโท : สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552-2556)

ประวัติการทำงาน
 - Graphic Design Grand Booking Thailand 2548-2549
 - ปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (2549-2550)
 - ปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครูพิเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ (2550 - 2551)
 - ปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (2551 - ปัจจุบัน)

link แบบสอบถามข้อมูลนักเรียน 4/6
http://goo.gl/forms/X1sog0ZQgmTea9s43