ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
-----------------------------------------------------------------------------------

เอกสารรายละเอียด
 
คลิปวิดีโอ การนิเทศเต็มพิกัด โดย เลขาธิการ กพฐ.
 

ปฐมบทการนิเทศการศึกษา


การนิเทศการศึกษาของไทยเริ่มต้นขึ้น เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) มาช่วยปรับปรุงการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษาตามโครงการกรุงเทพ-ธนบุรี และโครงการฉะเชิงเทรา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ได้ริเริ่มเสนอแนะให้กรมสามัญเดิม คัดเลือกครูที่ทำงานดีเด่นมาฝึกอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ (ครูผู้ทำหน้าที่ผู้นิเทศ) ช่วยปรับปรุงการศึกษาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น แต่ยังไม่มีการประกาศเป็นทางการ คล้ายๆ เป็นการทดลองนำร่อง จนถึงปี พ.ศ. 2496 จึงมีการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ขึ้นในกรมวิสามัญศึกษา (เดิม) เป็นครั้งแรก เนื่องจากในระยะนั้น ประเทศไทย กำลังตื่นตัวเรื่องการศึกษาแบบพัฒนาการ (PROGRESSIVE EDUCATION) และ กำลังสนใจเรื่องเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้กันมาก ศึกษานิเทศก์ในชุดแรกจึงมีหน้าที่คอยแนะนำในเรื่องการจัดการศึกษา แบบพัฒนาการโดยเฉพาะและให้เน้นหนักเป็นพิเศษเกี่ยวกับ การฝึกหัดครูในโรงเรียนฝึกหัดครู

สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย


พ.ศ. 2510 ศึกษานิเทศก์กรมต่างๆ ได้แก่ กรมการฝึกหัดครู กรมพลศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา (ซึ่งมีจำนวนศึกษานิเทศก์มากที่สุด) ได้รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ และวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดยตั้ง “ชมรมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย” ขึ้นช่วยเหลือและประสานงานกันในมวลสมาชิก และเนื่องจากตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นตำแหน่งที่ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญ แต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญ (ความรู้ศึกษาของศึกษานิเทศก์ส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร) จำนวนศึกษานิเทศก์ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามภาระงานที่เพิ่มขึ้นและต้องรับผิดชอบคณะศึกษานิเทศก์ที่เป็นสมาชิกชมรมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย โดยการนำของ นายเสงี่ยม พรหมบัญพงศ์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัดนนทบุรี (ในขณะนั้น) และคณะ ได้ขออนุญาตจัดตั้งสมาคมศึกษานิเทศก์ ตามเลขอนุญาตสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย 11 ที่ ต. 223/2522 ซึ่งได้รับอนุญาตจาก นายพะนอม แก้วกำเนิด เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 และกองตำรวจสันติบาล ได้จดทะเบียนสมาคม เลขลำดับ 0” 1667 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2522