Informatie‎ > ‎

Algemene Ledenvergadering - 7 maart 2018

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van A.T.C. Wijhe

 

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 maart 2017 in de kantine van ATC Wijhe aan de Tuterië 1A.

De vergadering start om 20.00 uur. Alle vergaderstukken vindt u onderstaand.

 

Agenda:


1.     Opening

 

 

2.     Notulen ALV van 1 maart 2017

 

 

3.     Besluitenlijst 2017

 

 

4.     Jaarverslag secretaris en commissies over het jaar 2017

 

 

5.     a) Verslag van de Kascommissie m.b.t. het boekjaar 2017

b) Benoeming leden van de Kascommissie (voor 2018)

 

 

6.     a) Financiële rekening en verantwoording 2017

b) Begroting 2018

 

 

7.     Samenstelling Bestuur en Commissies:*

                  Aftredend:

                  Cilly Endeman (JC)

                  Mark Liefers (JC)

                  Mario Huisman (SC)

 

                  Aftredend en herkiesbaar:

                  Adri de Koning (voorzitter TC)

 

                  Te benoemen:

                  Theo Veldhuis (JC)

                  Loes Kerkdijk (SC)

                  Machteld Voskes (TC)

        

 

8.     Rondvraag – inbreng punten van leden

 

 

9.     Sluiting

 

* elke (tegen) kandidaat m.b.t. agendapunt 7 kan -tot de aanvang van de ledenvergadering- bij ondergetekenden schriftelijk worden ingediend samen met een schriftelijke akkoordverklaring van de betrokkene.

 

Bestuur ATC Wijhe,

Voorzitter, R. Jorna

Penningmeester, R. Balster

Secretaris, W. Schuiling

Ċ
W. Schuiling,
19 feb. 2018 11:22
Ċ
W. Schuiling,
19 feb. 2018 11:22
Ċ
W. Schuiling,
18 mrt. 2018 01:13
Ċ
W. Schuiling,
19 feb. 2018 11:22