Informatie‎ > ‎

Algemene Ledenvergadering

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van A.T.C. Wijhe

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 maart 2017 in de kantine van ATC Wijhe aan de Tuterië 1A. De vergadering start om 20.00 uur. Alle stukken zijn onder aan deze pagina te vinden.  

 Agenda:

1.     Opening

2.     Notulen ALV van 23 februari 2016

3.     Besluitenlijst 2016

4.     Jaarverslag secretaris en commissies over het jaar 2016

5.     a) Verslag van de Kascommissie m.b.t. het boekjaar 2016

b) Benoeming leden van de Kascommissie (voor 2017)

6.     a) Financiële rekening en verantwoording 2016

b) Vaststelling gewijzigde contributie voor 2017

c) Begroting 2017

7.     Samenstelling Bestuur en Commissies:*

Aftredend:
Ab Lans (Sponsorcommissie)
Elja van der Kolk (TC)
Ilja Doctor (KC)

Te benoemen:
Tjade van der Snel (Sponsorcommissie)
Ria Grave (KC)

8.    
Herinrichting / verbouwing kantine – ter informatie en discussie

9.     Rondvraag – inbreng punten van leden

10.    Sluiting


* elke (tegen) kandidaat m.b.t. agendapunt 7 kan -tot de aanvang van de ledenvergadering- bij ondergetekenden schriftelijk worden ingediend samen met een schriftelijke akkoordverklaring van de betrokkene.


Bestuur ATC Wijhe,

Voorzitter, R. Jorna                                               Penningmeester, R. Balster                                      Secretaris, W. Schuiling

Ċ
W. Schuiling,
12 feb. 2017 10:26
Ċ
W. Schuiling,
18 mrt. 2017 03:28
Ċ
W. Schuiling,
18 mrt. 2017 03:28
Ċ
W. Schuiling,
12 feb. 2017 10:26